SEBAHAT TUNCEL İSTANBUL DTP


SEBAHAT TUNCEL İSTANBUL DTP
Sebahat Tuncel, 5 Temmuz 1975′de Malatya’da doğdu. Babasının adı Fahrettin, annesinin adı Meryem’dir.
Harita Teknikeri; Mersin Üniversitesi Mut Meslek Yüksek Okulu Harita Kadastro programını bitirdi.
Demokratik Toplum Partisi Kurucu Üyesi oldu.
Tuncel, bekârdır.

Reklamlar

2 responses to “SEBAHAT TUNCEL İSTANBUL DTP

 1. Ýstanbul, 08.07.2003

  Talha APAK
  Yeminli Mali Müþavir

  I-GÝRÝÞ

  08 Mart 2003 tarih, 25042 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanan 4814 sayýlý kanunla (deðiþik 19 Mart 1985 tarihli ve 3167 sayýlý) “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunmasý Hakkýnda Kanun” un 3 ve 11’inci maddelerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasýna verdiði yetki uyarýnca, 09 Nisan 2003 tarih 25074 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanan 2003/01 sayýlý Merkez Bankasý Tebliði ile bankalar, özel finans kurumlarý ve çek sahiplerini ilgilendiren aþaðýda açýklanan önemli deðiþiklikler yapýlmýþtýr.
  19 Mart 1985 tarihli 3167 sayýlý yasayý deðiþtiren 08 Mart 2003 tarihli 4814 sayýlý yeni çek yasasý; çek kullaným esaslarýný, çek hamillerinin korunmasýna yönelik tedbirlerle uygulanacak müeyyideleri düzenleme kapsamýna almýþtýr.

  Bu düzenlemeler, bankalarýn yanýsýra özel finans kurumlarýný da kapsamaktadýr. Ayrýca, Türk Lirasý çeklerini kapsadýðý gibi Döviz (efektif) çeklerini de kapsamaktadýr. Bu düzenleme ile bankalarýn çek verme konusundaki sorumluluklarý daha geniþ bir çerçeveye oturtulmuþ bulunmaktadýr.

  II- USUL AÇISINDAN BANKALARIN SORUMLULUÐU

  a) Bankalarca, yeterli karþýlýðý olmadýðý için ödenmeyen çekler ve hesap sahibi hakkýndaki bilgiler,ibraz tarihinden itibaren on gün içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasýna bildirilir.
  b) Yurt dýþýnda kurulu bankalarýn Türkiye’deki merkez þubesi müdürlükleri de bu yasa uygulamasýnda genel müdürlük olarak kabul edilir.
  c) Çek defterleri bankalarca aþaðýda belirtilen esaslara göre bastýrýlýr.

  Çek defterlerinin her yapraðýna, çek hesabýnýn bulunduðu banka þubesinin adý, hesap numarasý, çek numarasý ve hesap sahibinin vergi kimlik numarasý ile adý yazýlýr ve imzasýnýn atýlmasýna imkan verecek ibareler konulur.
  Bankalarca çek yapraklarý istenilen renk ve desende bastýrýlabilir, üzerine amblem, resim konulabilir.

  d) Bankalarca çek hesabý açýlan müþterilerinin açýk kimlikleri, adresleri ve vergi kimlik numaralarý, ilgili bankalarýn genel müdürlüklerince çek hesabýnýn açýldýðý ve çek hesabýnýn kapatýldýðý tarihten itibaren 15 gün içinde Merkez Bankasýna bildirilir.

  III- BEDEL AÇISINDAN BANKALARIN SORUMLULUÐU

  a) Muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karþýlýðýnýn bulunmamasý halinde her çek yapraðý için 300 milyon liraya kadar ve kýsmen karþýlýðýnýn bulunmasý halinde ise bu miktarý her çek yapraðý için 300 milyon liraya tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.

  Yukarýda belirtilen sorumluluk miktarý, Devlet Ýstatistik Enstitüsü Baþkanlýðýnca yayýmlanan toptan eþya fiyatlarý yýllýk endeksindeki deðiþmeler göz önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý tarfýndan her yýl Ocak ayýnda belirlenir ve Resmi Gazetede yayýmlanýr. (4814 sayýlý yasanýn 10 uncu maddesi ve 2003/1 nolu tebliðin 6 ncý maddesi)

  b)Teblið uyarýnca Merkez Bankasý’nýn çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunmasý hakkýnda kanuna iliþkin bundan önceki tebliðleri yürürlükten kaldýrýlmýþtýr. Yürürlükten kaldýrýlan Merkez Bankasý tebliðlerine göre bastýrýlan ve bu tebliðin yayýmýný izleyen 3. ayýn sonuna kadar müþterilerine verilmiþ çek karneleri kullanýlmaya devam edilecektir. Bu durumda, halen hesap sahiplerinin elinde bulunan çekler ile bu tebliðin yayýmýný izleyen 3. ayýn sonuna kadar bankalarýn müþterilerine verecekleri çek defterlerinden ötürü, bankalarýn sorumluluklarý her çek yapraðý için 60 milyon lira olarak belirlenmiþtir. (2003/1 nolu tebliðin Geçici 1 ýnci ve 2 nci maddeleri)

  IV- DÜZENLENMÝÞ ÇEKLERÝN KARÞILIKSIZ ÇIKMASI

  a) 08 Mart 2003 Tarihinden Önceki Uygulama:

  08 Mart 2003 tarihinden önce karþýlýksýz çek keþide etmiþ bir kimsenin, bu tarihten sonraki üç ay içinde çek tutarýný veya karþýlýksýz kalan kýsýmýný yüzde on tazminatý ve bu kanuna göre hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte muhatap bankaya veya herhangi bir þubesine ödemesi veya düzeltme hakkýný kullanmak suretiyle hamilin zararýný karþýlamýþ olmasý halinde þikayetten vazgeçme koþulu aranmaksýzýn,

  Hazýrlýk soruþturmasýnda kovuþturmaya yer olmadýðýna,
  Açýlmýþ davalarýn düþürülmesine,
  Kesinleþmiþ mahkumiyet hükümlerinin bütün cezai sonuçlarý ile birlikte ortadan kaldýrýlmasýna,
  Karar verileceði öngörülmüþtür.
  Bu kanunun yürürlüðe girdiði tarihten önce 3167 sayýlý Kanunun 16’ncý maddesinin kapsamýna giren suç nedeniyle;

  Hükümlü ve tutuklu bulunanlarýn bu hallerinin derhal sona erdirilmesine ve tahliyelerine,
  Bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde bunlarýn dosyalarýnýn ele alýnarak hükümlüler hakkýndaki hapis cezalarýnýn çek bedeli tutarý kadar aðýr para cezasýna dönüþtürülmesine, tutuklular hakkýnda talep edilmiþ olan hapis cezalarý yerine çek bedeli tutarý kadar aðýr para cezasýna hükmedilmesine,
  Mahkemece karar verilir, denilmektedir.
  b) 08 Mart 2003 Tarihinden Sonraki Uygulama:

  3167 Sayýlý Kanunun karþýlýksýz çek baþlýðý taþýyan 16’ncý maddesi 08 Mart 2003 tarihinde geçerli olmak üzere aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

  Madde 16. Üzerinde yazýlý keþide tarihinden önce veya ibraz süresi içinde ve bu kanunun 4 ’üncü maddesi uyarýnca ibraz edildiðinde, yeterli karþýlýðý bulunmamasý nedeniyle kýsmen de olsa ödenmeyen çeki keþide eden hesap sahipleri veya yetkili temsilcileri, kanunlarýn ayrýca suç sayýldýðý haller saklý kalmak üzere, çek bedeli tutarý kadar aðýr para cezasýyla cezalandýrýlýrlar. Ancak verilecek para cezasý seksenmilyar liradan fazla olamaz. Bu miktar, 1.3.1926 tarihli 765 sayýlý Türk Ceza Kanununun ek 2’nci maddesine göre her yýl artýrýlýr. Bu suçtan mükerrirlere, bir yýldan beþ yýla kadar hapis cezasý verilir.

  Mahkemece, ayrýca iþlenen suçun niteliðine göre bir yýl ile beþ yýl arasýnda belirleyeceði bir süre için hesap sahiplerinin ve yetkili temsilcilerinin çek hesabý açtýrmalarýnýn yasaklanmasýna karar verir. Yasaklama kararý bütün bankalara duyurulmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasýna bildirilir. Kýsmen veya tamamen karþýlýksýz çýkan her çek yapraðý ayrý bir suç oluþturur.

  V- SONUÇ

  Ekonomide istikrarýn korunmasý, bu istikrar için getirilen koþullara uyum saðlamakla mümkün olur. Ülkemizde son zamanlarda bankacýlýk ve buna baðlý çek yasasýnda yapýlan önemli düzenlemeler bu sektördeki dejenerasyona son verilmesini amaçlamaktadýr. Ancak, sadece yasalarda düzenleme yapmak yeterli olamamaktadýr, esas olan bu yasalarý uygulayan kiþi ve kurumlarýn görevlerini bu yasalar doðrultusunda yerine getirmeleridir.

  Bundan böyle bankalarca verilecek çeklerde çek sahibinin vergi kimlik numarasý ve vergi dairesi gibi bilgilerin yer almasý önemli bir düzenlemedir. Temennimiz bu güne kadar çek düzenlemelerindeki maddi (Türk Ticaret ve Borçlar Kanunu) sorumluluk, bundan böyle mali ( Vergi Kanunlarý) sorumluluðu da beraberinde getirmiþ olsun.

  Bankalar, bu güne kadar kiþi ve kuruluþlarýn mali durum ve belgelerinin yeterliliðine bakmadan her isteyene kredi (visa) kartý verir gibi çek karnesi vermekte idi. Bundan böyle her çek yapraðý için öngörülen 300 milyon Türk Liralýk sorumluluðun (ki günümüz þartlarýnda yeterli deðildir) konuyu biraz disipline edeceði kanaatindeyiz.

  alomaliye ‘den alıntıdır.
  https://karsiliksizcek.wordpress.com/2009/11/06/cek-kanunu-ayiplarini-stadyumlara-tasiyoruz/

  • Çek Yasası’na Denge Formülü Aranıyor

   Çek Yasası’nı Yeniden Düzenleyen Tasarının TBMM Adalet Alt Komisyon Çalışmaları Tamamlandı. Muhalefet Partileri Yasanın “Toplumun Beklentilerini Karşılamıyor” Diyerek Çek Suçlarından Cezaların Kalkmasını İstiyor. Hükümet İse Doğrudan Af Getirilmesi Yerine Tarafları Memnun Edecek Ara Formül Arıyor

   14 Haziran 2009 Pazar

   Çek Yasası’nı yeniden düzenleyen tasarının TBMM Adalet Alt Komisyon çalışmaları tamamlandı. Muhalefet partileri yasanın “toplumun beklentilerini karşılamıyor” diyerek çek suçlarından cezaların kalkmasını istiyor.
   Hükümet ise “karşılıksız çeke” yeni denge formülü arıyor. Geçen hafta bir araya gelen Devlet Bakanı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin, karşılıksız çekten hapis yatan, arananlar için yeni bir formül arayışında. Hükümet karşılıksız çekten ceza alanlara “af” getirilmesini düşünmüyor ancak toplumun beklentilerine yanıt verecek denge formülü arıyor.

   Alt komisyon çalışmalarına katılmayan CHP ve MHP’liler, “çek suçlarında ceza kalkacak mı, kalkmayacak mı?” diye beklendiğini, ancak düzenlemenin bu sorunu çözmediğini gerekçe göstererek tasarıya karşı çıkıyorlar.

   CHP, karşılıksız çek keşide etmede cezanın kaldırılmasını isterken, MHP karşılıksız çekten ceza alan hapis yatan ve aranan kişiler üzerinden hapis ve adli para cezalarının kalkmasını istiyor.

   -HÜKÜMET YENİ FORMÜL ARIYOR-

   Hükümet ise büyük beklenti içerisine giren çek mağdurları için denge formülü arıyor. Karşılıksız çekte tek tarafın memnun etme yerine her iki taraf için de yeni bir düzenleme düşünüyor. Geçen hafta bir araya gelen Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin, karşılıksız çekten hapis yatan, arananlar için yeni bir formül arayışında. Hükümet karşılıksız çekten ceza alanlara “af” getirmeyi düşünmüyor ancak toplumun beklentilerine yanıt verecek denge formülü arıyor.

   -ÇEKTE VEKİL KALKIYOR-

   TBMM Adalet Alt Komisyonu, Çek Kanunu Tasarısı üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Muhalefet partililerinin katılmadığı alt komisyon tasarı üzerinde bazı değişikliklere gitti. Bu çerçevede tasarı da şu değişiklikler yapıldı.

   Çek hesabı sahibi gerçek kişinin, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını “vekil” olarak tayin etmesini önleyen düzenleme yaptı. Buna göre, çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını “temsilci” veya “vekil” olarak tayin edemeyecek. Patronun ya da şirket çeklerine imza atmak zorunda kalan ve hapis cezası alan Çaycı kapıcılar çıkacak yasayla serbest kalacaklar.

   -BANKALAR SORUMLU OLACAK-

   Bankaların, karşılıksız çıkan her bir çek yaprağı ile ilgili olarak ödemekle yükümlü olduğu 475 liralık miktar ise 1000 liraya çıkarıldı. Buna göre, banka, hamiline, talep ettiği takdirde süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için; karşılığının hiç bulunmaması halinde, çek bedeli 1000 lira veya üzerinde ise 1000 lira, bu tutarın altındaysa çek bedelini ödeyecek.

   Alt komisyon, tasarıda bankacılar için öngörülen cezalarda da indirime gitti. Kısmen veya tamamen karşılığı bulunmayan çekle ilgili olarak talebe rağmen, “karşılıksızdır” işlemi yapmayan banka görevlisi için öngörülen 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasının alt sınırı 1 ay olarak belirlendi.

   -HAPİS CEZALARI-

   Karşılığı tahsil edilmek üzere bankaya ibraz edilen çekin karşılığının hesapta mevcut olmasına rağmen hamile ödemede bulunmayan banka görevlisi için uygulanacak 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasının da alt sınırı 1 aya çekildi.

   Tasarıda, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilen kişi adına çek hesabı açan banka görevlisi için öngörülen 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, 3 aydan 2 yıla şeklinde değiştirildi.

   Kanunun yayımı tarihine kadar karşılıksız çek keşidesi suçundan dolayı açılmış davalar, Asliye Ceza Mahkemelerinde görülerek sonuçlandırılacak.

   Yargıtay, lehe olan hükümler yönünden incelemeyi kendisi yapacak. Dosyaları yerel mahkemelere göndermeyecek.

   -DOĞRUDAN AF YOK-

   Değişiklikler hakkında bilgi veren AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, tasarıyı hem yeni ceza usulüne uyarladıklarını hem de çek suçlarında karşılaşılan sorunları çözdüklerini söyledi.

   Köylü, düzenlemenin yaklaşık 2 bin kişiyi etkilediğini, belki bunlardan 1000-1500’ünün cezaevinden çıkacağını ifade ederek, “Ancak doğrudan af diye bir şey yok” dedi. Köylü, özellikle odacı, kapıcı gibi kişilerin vekil tayin edilmesinden dolayı yaşanan mağduriyetlerin giderileceğini belirtti.

   Hükümetin bu yasama döneminde Genel Kurul’dan geçirmeyi düşündüğü yasa, bu hafta Adalet Komisyonu’nda alt komisyon raporunun ele alınması bekleniyor. Yasanın verilecek önergelerle yeniden düzenlenmesi bekleniyor.(ANKA) 14.06.2009

   HABERLER ‘den alıntıdır.

   https://karsiliksizcek.wordpress.com/2009/11/06/cek-kanunu-ayiplarini-stadyumlara-tasiyoruz/

Yorum yaparak destek olabilirsiniz

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s