CEMİL ÇİÇEK ANKARA AK Parti


CEMİL ÇİÇEK ANKARA AK Parti
Cemil Çiçek, 15 Kasım 1946′da Yozgat’ta doğdu. Babasının adı Hacı Ahmet, annesinin adı Meliha’dır.
Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.
Serbest avukat olarak çalıştı. Yozgat Belediye Başkanlığı yaptı. Anavatan Partisi Kurucu Üyesi oldu.
18. Dönem Yozgat, 20, 21 ve 22. Dönem Ankara Milletvekili. 46, 47 ve 53. Hükümetlerde Devlet Bakanlığı, 58 ve 59. Hükümetlerde Adalet Bakanlığı yaptı. 60. Hükümet’te Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevine atandı.
İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilen Çiçek, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Reklamlar

2 responses to “CEMİL ÇİÇEK ANKARA AK Parti

 1. Ýstanbul, 08.07.2003

  Talha APAK
  Yeminli Mali Müþavir

  I-GÝRÝÞ

  08 Mart 2003 tarih, 25042 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanan 4814 sayýlý kanunla (deðiþik 19 Mart 1985 tarihli ve 3167 sayýlý) “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunmasý Hakkýnda Kanun” un 3 ve 11’inci maddelerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasýna verdiði yetki uyarýnca, 09 Nisan 2003 tarih 25074 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanan 2003/01 sayýlý Merkez Bankasý Tebliði ile bankalar, özel finans kurumlarý ve çek sahiplerini ilgilendiren aþaðýda açýklanan önemli deðiþiklikler yapýlmýþtýr.
  19 Mart 1985 tarihli 3167 sayýlý yasayý deðiþtiren 08 Mart 2003 tarihli 4814 sayýlý yeni çek yasasý; çek kullaným esaslarýný, çek hamillerinin korunmasýna yönelik tedbirlerle uygulanacak müeyyideleri düzenleme kapsamýna almýþtýr.

  Bu düzenlemeler, bankalarýn yanýsýra özel finans kurumlarýný da kapsamaktadýr. Ayrýca, Türk Lirasý çeklerini kapsadýðý gibi Döviz (efektif) çeklerini de kapsamaktadýr. Bu düzenleme ile bankalarýn çek verme konusundaki sorumluluklarý daha geniþ bir çerçeveye oturtulmuþ bulunmaktadýr.

  II- USUL AÇISINDAN BANKALARIN SORUMLULUÐU

  a) Bankalarca, yeterli karþýlýðý olmadýðý için ödenmeyen çekler ve hesap sahibi hakkýndaki bilgiler,ibraz tarihinden itibaren on gün içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasýna bildirilir.
  b) Yurt dýþýnda kurulu bankalarýn Türkiye’deki merkez þubesi müdürlükleri de bu yasa uygulamasýnda genel müdürlük olarak kabul edilir.
  c) Çek defterleri bankalarca aþaðýda belirtilen esaslara göre bastýrýlýr.

  Çek defterlerinin her yapraðýna, çek hesabýnýn bulunduðu banka þubesinin adý, hesap numarasý, çek numarasý ve hesap sahibinin vergi kimlik numarasý ile adý yazýlýr ve imzasýnýn atýlmasýna imkan verecek ibareler konulur.
  Bankalarca çek yapraklarý istenilen renk ve desende bastýrýlabilir, üzerine amblem, resim konulabilir.

  d) Bankalarca çek hesabý açýlan müþterilerinin açýk kimlikleri, adresleri ve vergi kimlik numaralarý, ilgili bankalarýn genel müdürlüklerince çek hesabýnýn açýldýðý ve çek hesabýnýn kapatýldýðý tarihten itibaren 15 gün içinde Merkez Bankasýna bildirilir.

  III- BEDEL AÇISINDAN BANKALARIN SORUMLULUÐU

  a) Muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karþýlýðýnýn bulunmamasý halinde her çek yapraðý için 300 milyon liraya kadar ve kýsmen karþýlýðýnýn bulunmasý halinde ise bu miktarý her çek yapraðý için 300 milyon liraya tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.

  Yukarýda belirtilen sorumluluk miktarý, Devlet Ýstatistik Enstitüsü Baþkanlýðýnca yayýmlanan toptan eþya fiyatlarý yýllýk endeksindeki deðiþmeler göz önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý tarfýndan her yýl Ocak ayýnda belirlenir ve Resmi Gazetede yayýmlanýr. (4814 sayýlý yasanýn 10 uncu maddesi ve 2003/1 nolu tebliðin 6 ncý maddesi)

  b)Teblið uyarýnca Merkez Bankasý’nýn çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunmasý hakkýnda kanuna iliþkin bundan önceki tebliðleri yürürlükten kaldýrýlmýþtýr. Yürürlükten kaldýrýlan Merkez Bankasý tebliðlerine göre bastýrýlan ve bu tebliðin yayýmýný izleyen 3. ayýn sonuna kadar müþterilerine verilmiþ çek karneleri kullanýlmaya devam edilecektir. Bu durumda, halen hesap sahiplerinin elinde bulunan çekler ile bu tebliðin yayýmýný izleyen 3. ayýn sonuna kadar bankalarýn müþterilerine verecekleri çek defterlerinden ötürü, bankalarýn sorumluluklarý her çek yapraðý için 60 milyon lira olarak belirlenmiþtir. (2003/1 nolu tebliðin Geçici 1 ýnci ve 2 nci maddeleri)

  IV- DÜZENLENMÝÞ ÇEKLERÝN KARÞILIKSIZ ÇIKMASI

  a) 08 Mart 2003 Tarihinden Önceki Uygulama:

  08 Mart 2003 tarihinden önce karþýlýksýz çek keþide etmiþ bir kimsenin, bu tarihten sonraki üç ay içinde çek tutarýný veya karþýlýksýz kalan kýsýmýný yüzde on tazminatý ve bu kanuna göre hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte muhatap bankaya veya herhangi bir þubesine ödemesi veya düzeltme hakkýný kullanmak suretiyle hamilin zararýný karþýlamýþ olmasý halinde þikayetten vazgeçme koþulu aranmaksýzýn,

  Hazýrlýk soruþturmasýnda kovuþturmaya yer olmadýðýna,
  Açýlmýþ davalarýn düþürülmesine,
  Kesinleþmiþ mahkumiyet hükümlerinin bütün cezai sonuçlarý ile birlikte ortadan kaldýrýlmasýna,
  Karar verileceði öngörülmüþtür.
  Bu kanunun yürürlüðe girdiði tarihten önce 3167 sayýlý Kanunun 16’ncý maddesinin kapsamýna giren suç nedeniyle;

  Hükümlü ve tutuklu bulunanlarýn bu hallerinin derhal sona erdirilmesine ve tahliyelerine,
  Bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde bunlarýn dosyalarýnýn ele alýnarak hükümlüler hakkýndaki hapis cezalarýnýn çek bedeli tutarý kadar aðýr para cezasýna dönüþtürülmesine, tutuklular hakkýnda talep edilmiþ olan hapis cezalarý yerine çek bedeli tutarý kadar aðýr para cezasýna hükmedilmesine,
  Mahkemece karar verilir, denilmektedir.
  b) 08 Mart 2003 Tarihinden Sonraki Uygulama:

  3167 Sayýlý Kanunun karþýlýksýz çek baþlýðý taþýyan 16’ncý maddesi 08 Mart 2003 tarihinde geçerli olmak üzere aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

  Madde 16. Üzerinde yazýlý keþide tarihinden önce veya ibraz süresi içinde ve bu kanunun 4 ’üncü maddesi uyarýnca ibraz edildiðinde, yeterli karþýlýðý bulunmamasý nedeniyle kýsmen de olsa ödenmeyen çeki keþide eden hesap sahipleri veya yetkili temsilcileri, kanunlarýn ayrýca suç sayýldýðý haller saklý kalmak üzere, çek bedeli tutarý kadar aðýr para cezasýyla cezalandýrýlýrlar. Ancak verilecek para cezasý seksenmilyar liradan fazla olamaz. Bu miktar, 1.3.1926 tarihli 765 sayýlý Türk Ceza Kanununun ek 2’nci maddesine göre her yýl artýrýlýr. Bu suçtan mükerrirlere, bir yýldan beþ yýla kadar hapis cezasý verilir.

  Mahkemece, ayrýca iþlenen suçun niteliðine göre bir yýl ile beþ yýl arasýnda belirleyeceði bir süre için hesap sahiplerinin ve yetkili temsilcilerinin çek hesabý açtýrmalarýnýn yasaklanmasýna karar verir. Yasaklama kararý bütün bankalara duyurulmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasýna bildirilir. Kýsmen veya tamamen karþýlýksýz çýkan her çek yapraðý ayrý bir suç oluþturur.

  V- SONUÇ

  Ekonomide istikrarýn korunmasý, bu istikrar için getirilen koþullara uyum saðlamakla mümkün olur. Ülkemizde son zamanlarda bankacýlýk ve buna baðlý çek yasasýnda yapýlan önemli düzenlemeler bu sektördeki dejenerasyona son verilmesini amaçlamaktadýr. Ancak, sadece yasalarda düzenleme yapmak yeterli olamamaktadýr, esas olan bu yasalarý uygulayan kiþi ve kurumlarýn görevlerini bu yasalar doðrultusunda yerine getirmeleridir.

  Bundan böyle bankalarca verilecek çeklerde çek sahibinin vergi kimlik numarasý ve vergi dairesi gibi bilgilerin yer almasý önemli bir düzenlemedir. Temennimiz bu güne kadar çek düzenlemelerindeki maddi (Türk Ticaret ve Borçlar Kanunu) sorumluluk, bundan böyle mali ( Vergi Kanunlarý) sorumluluðu da beraberinde getirmiþ olsun.

  Bankalar, bu güne kadar kiþi ve kuruluþlarýn mali durum ve belgelerinin yeterliliðine bakmadan her isteyene kredi (visa) kartý verir gibi çek karnesi vermekte idi. Bundan böyle her çek yapraðý için öngörülen 300 milyon Türk Liralýk sorumluluðun (ki günümüz þartlarýnda yeterli deðildir) konuyu biraz disipline edeceði kanaatindeyiz.

  alomaliye ‘den alıntıdır.
  https://karsiliksizcek.wordpress.com/2009/11/06/cek-kanunu-ayiplarini-stadyumlara-tasiyoruz/

  • Bir açılım da çek borçlarına
   Hükümet, küresel krizle birlikte gündeme gelen çek mağdurlarının sıkıntısını çözmek için alternatif planlar üretiyor. Son olarak çek borçlarının taksitler halinde ödenmesi alternatifi de gündeme alındı

   Kamuoyunda, karşılıksız çeklere hapis cezasını kaldıran yasa olarak bilinen Çek Yasası’nda değişiklik öngören yasa tasarı, hapis cezasının kaldırılması yönündeki tartışmalar nedeniyle bir türlü hayata geçirilemedi. Karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılması halinde, çekin ödeme aracı olarak kullanılmasına ilişkin özelliğinin kaybolacağı öne sürülüyor. Karşılıksız çeklerde hapis cezası devam ederse, bu kez de yaklaşık 70 bin kişinin daha karşılıksız çekten dolayı hapse girmesi söz konusu olacak. Tartışmaları dikkate alan ekonomi yönetimi, yeni bir alternatif geliştirdi.

   BORCUNU ÖDEYENİN DAVASI DÜŞECEK

   Bulunan alternatife göre, kredi kartı borçları, vergi borçları ve SSK prim borçlarına getirilen ödeme kolaylıkları karşılıksız çekler içinde getirilecek. Bu yöntemle, karşılıksız çeki bulunan tüccarlara, borçlarını taksitler halinde ödeme hakkı tanınacak. Borçlarını ödeyen karşılıksız çek sahiplerinin davaları da düşecek. Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı henüz ayrıntıları netleşmeyen çek borçlarına ödeme kolaylığı getirilmesine ilişkin düzenlemenin hayata geçmesi halinde, borçlarını yeniden yapılandıran 70 bin çek sahibi hapisten kurtulacak. Ayrıca, 2009 yılının ekim ayı itibariyle 1.6 milyon protesto edilen çeklerin de ödenmesi için yeni bir kapı açılacak. Ayrıca çeklerinin karşılıksız çıkması nedeniyle hapse giren yaklaşık bin 500 çek mağdurunun da şartlı olarak serbest bırakılmasının önünü açacak. • HÜSEYİN ÖZAY ANKARA

   İNTERNETTE ÖRGÜTLENDİLER

   İnternette biraraya gelerek site kuran çek mağdurları zaman zaman eylemler yapıyor. Çek mağdurları en son eylemi 22 Ekim’de Ankara’da yaptı.

   Her ay 100 bin çek karşılıksız çıkıyor

   Esnafın ve tüccarın elinin darda olup olmadığını gösteren en önemli göstergelerden olan karşılıksız çek sayısında ciddi artışlar dikkati çekiyor. 2007 yılının ilk 7 ayından, 2008 yılının ilk 7 ayına kadar karşılıksız çek sayısında yüzde 11.5 artış yaşanmışken, 2008’den 2009’a bakıldığında artış oranının yüzde 28.2’e çıktığı göze çarpıyor. Türkiye’de her ay yaklaşık 100 bin adede yakın çek karşılıksız çıkıyor ve hukuki işleme tabi oluyor. Sadece 2009’un ilk 6 ayında karşılıksız çek nedeniyle ceza mahkemelerinde 159 bin 774 dava açıldı. Bu davalarda 221 bin 755 kişi hakim karşısına çıktı. 2009’un 6 ayında çek davaları nedeniyle bin 461 kişi hapse girdi. Bunlardan 5’ini çekle ilgili ihtara ve yasaklamaya uymama, 67’sini Çek Kanunu’na muhalefet, diğerlerini de karşılıksız çek keşide etme suçu oluşturdu.
   16 Kasım 2009 Pazartesi, 00:05 STAR Gazete

   https://karsiliksizcek.wordpress.com/category/anasayfa/page/6/

Yorum yaparak destek olabilirsiniz

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s