YARGITAY Onuncu Ceza Dairesi, E:2006/16192, K:2007/14095 T:03.12.2007 , · KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK


T.C.

YARGITAY

Onuncu Ceza Dairesi

E:2006/16192

K:2007/14095

T:03.12.2007

· KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK

· ŞİRKETİN TEMSİLİ

· TEBLİGAT

Özet: Sanık için düzenlenen uyardı davetiyenin öncelikle: bilinen son adresine gönderilmesi, tebligatın yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine göre tebliğ edil­mesi gerekir. Karşılıksız çek keşide etmek suçunda şikayet hakkı, çeki muhatap bankaya ibraz eden yetkili ve yasal hamil ile bunun, rücu hakkına sahip olduğu çek arkasındaki ciro silsilesinde imzası bulunan kişilere aittir. Çek hesabı sahibi şirketin temsilcilerini gösteren belgelerin onaylı örnekleri getirilerek, sanığın şirketle bağlantısının bulunup bulunmadığının araştırılması ve çekteki yazı, rakam ve imzanın sanığa ait olup olmadığının belirlenmesinden sonra karar verilmelidir.

· 3167 s. ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN … [Madde 16]

· 6762 s. TÜRK TİCARET KANUNU (1) (2) [Madde 702]

· 7201 s. TEBLİGAT KANUNU(1) [Madde 35]

· 5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 195]

· 1412 s. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (1) (MÜLGA ) [Madde 225]

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Hüseyin hakkında (İstanbul Dördüncü Asliye Ceza Mahkemesi)’nce yapılan yargılama sonucu, 12.07.2004 tarihinde 2001/333 esas ve 2004/1074 karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükmünün sanık ve müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bozma isteyen tebliğnamesi ile 26.12.2006 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Sanık için CMUK’nın 225. (CMK’nın 195.) maddesi gereğince düzen­lenecek uyarılı davetiyenin; öncelikle bilinen son adresine (sanığın mah­kemeye bildirdiği veya daha önce kendisine geçerli bir tebligat yapılmış olan ya dâ Tebligat Kanunu’nun 35/son maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara sanık tarafından bildirilmiş bulunan adrese) gönderilmesi;tebligat memurunca, sanığın adresini değiştirmesi ve yeni adresinin belirlenememesi nede­niyle davetiyenin tebliğ edilemeyerek iade edilmesi durumunda, bu kez Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine göre tebliğ edilmesi gerektiği göze­tilmeden; yerel mahkeme tarafından muhatap bankanın bildirdiği adrese, doğrudan sözü edilen 35. maddeye göre yapılan usulsüz tebligata dayanılarak ve bu nedenle sanığın savunma hakkı kısıtlanarak yazılı biçimde hüküm kurulması,

2- 3167 sayılı Kanun’un 16/1. maddesinde düzenlenen karşılıksız çek keşide etme suçunda şikayet hakkı, Türk Ticaret Kanunu’nun 702. mad­desinde açıklandığı üzere, çeki muhatap bankaya ibraz eden yetkili ve yasal hamil ile bunun rücu hakkına sahip olduğu çek arkasındaki ciro silsilesinde imzası bulunan kişilere ait olup, incelenen dosya içeriği itibariyle; suça konu çeke dair muhatap banka tarafından düzenlenen ihtarname örneğinin geti­rilmediği, çek fotokopisine göre de; şikayetçinin cirosunun, hamiline tanzim edilen çekin arka yüzündeki ibraz kaşesinden sonra bulunduğu görülmekle;muhatap bankaca ibraz anında alınan onaylı çek örneği, ihtarname sureti ve çek aslı celp edilip, yakınanın ibraz anında cirosunun ve bu itibarla, şikayet hakkının bulunup bulunmadığı saptanarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,

3- Sanık ve müdafiinin temyiz dilekçelerinde; A… İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bankadaki hesabından keşide edilen suça konu çeki sanığın düzenlemediğini ve hesap sahibi şirketle hiçbir ilişkisinin bulunmadığını ileri sürmesi, sanığın hesap sahibi şirketle bağlantısı olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi ve belgenin dosya içerisinde mevcut olmaması, İstanbul Yedinci Noterliği’nin 25.06.1998 tarih ve 19882 yevmiye numaralı imza sirküleri, temyiz dilekçesi ve vekâletnamedeki sanığın imzaları ile dava konusu çekteki keşideci imzasının benzememesi karşısında; hesap sahibi şirketin temsilcilerini gösteren belgelerin onaylı örnekleri getirilerek, sanığın şirketle bağlantısının bulunup bulunmadığının araştırılması ve ayrıca; suça konu çekteki yazı, rakam ve keşideci imzasının sanığa ait olup olma­dığının bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle tespit edilmesinden sonra, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdirinde yasal zorunluluk bulunması,

4- Kabule göre de; hükümde Türk Lirası olarak ifade edilen ağır para cezasının; 5083 sayılı Kanun’un 1 ve 2. maddeleri ile 5252 sayılı Kanun’un 5/1 ve 8. maddeleri uyarınca Yeni Türk Lirası (YTL) olarak belirlenmesi ve adli para cezasına dönüştürülmesi gereği,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün istek gibi (BOZULMASINA), 03.12.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Önerdiğim yazılar

Reklamlar

2 responses to “YARGITAY Onuncu Ceza Dairesi, E:2006/16192, K:2007/14095 T:03.12.2007 , · KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK

 1. 10.dairenin cezada ısrar etmesinin ardında ne sorunlar ne nedenler vardır ?

  • araştırılmasını talep ediyoruz.

   Sayın Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN,

   Size açık bir çağrı yapıyoruz. Ticaret erbabı mağdurdur. Çek yasası mağdurları oluşmuştur.
   alacaklı ve borçlu tarafta mağdurlar çığ gibi çoğalmaktadır.
   Ekonomik krizin faturası KOBI lere ödetilmek istenmektedir.
   Buna dur deyiniz. Bize çek yasası mağdurlarına destek olunuz.
   Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun bir çek yasasının çıkması için destek veriniz.

   Bizler internetde, özgür bloglar aracılığıyla toplanan çek yasası mağdurlarıyız. Adil bir çek yasası çıkmasını talep ediyoruz. Bu amaçla Sayın Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN, Sadullah ERGİN, Kemal KILIÇDAROĞLU ve Ayşe ARMAN ‘a açık duyuru yapıyoruz. Bizim çağrımızı duyunuz.

   Çek yasası mağdurları ile ilgileniniz.

   KEMAL KILIÇDAROĞLU Kimdir ?
   İSTANBUL Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi
   Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Aralık 1948’de Tunceli Nazimiye’de doğdu. Babasının adı Kamer, annesinin adı Yemuş’tur. Ekonomist ve Maliyeci; Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi. Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, Bağ-Kur Genel Müdürü, SSK Genel Müdürü olarak görev yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü. Hacettepe Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak ders verdi. İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi. Değişik gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesinin yanı sıra ayrıca üç kitabı yayınlandı. Ekonomik Trend Dergisi tarafından verilen “Yılın Bürokratı” ödülünü aldı. 22. Dönem İstanbul Milletvekili. Orta Düzeyde Fransızca bilen Kılıçdaroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

   MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN Kimdir ?

   ANKARA Milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi
   Mehmet Zafer Çağlayan, 15 Kasım 1957’de Muş’ta doğdu. Babasının adı M.Salih, annesinin adı Muhlise’dir. Makine Mühendisi ve Sanayici; Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Sanayici olarak çalıştı. 1987’de Ankara Sanayi Odası’na Oda Meclisi Üyesi oldu. 1989’da Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, 1991’de Başkanvekili ve 1995’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak, 2007’ye kadar bu görevini sürdürdü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde üç dönem Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. TOBB Ekonomi Teknoloji Üniversitesi ile Türkiye Ekonomi Araştırma Vakfı’nın Mütevelli Heyet Üyesi oldu. 60. Hükümet’te Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak atandı. Hükümette yapılan değişiklikte, Devlet Bakanlığı görevine getirildi. İngilizce bilen Çağlayan, evli ve iki çocuk babasıdır.

   SADULLAH ERGİN Kimdir ?
   HATAY Milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi
   Sadullah Ergin, 6 Temmuz 1964’te Hatay Antakya’da doğdu. Babasının adı Mehmet İsmet, annesinin adı Hatice’dir. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde kurum avukatı olarak çalıştı. Serbest avukatlık yaptı. Çeşitli dernek ve cemiyetlerde yöneticilik görevlerinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. 22. Dönem Hatay Milletvekili. 60. Hükümet’te Adalet Bakanlığı görevine atandı. İyi düzeyde İngilizce bilen Ergin, evli ve 3 çocuk babasıdır.

   Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri,

   Çek yasası nedeniyle insan hakları ihlalleri olmaktadır.
   -Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açıkca ihlal edilmektedir.
   -Farklı mahkemeler farklı kararlar vermektedir.
   -Savunması bile alınmayan kişilere, sırf şikayet üzerine hapis cezası verilmektedir.
   -Cezaevlerindeki mağdurlar umutlarını yitirmektedir.
   -Mağdurlar haklarını arayamamakta, sinmektedirler.

   bize yardım ediniz. Adil bir çek yasası için destek veriniz.

   İnsan haklarıyla insandır. İnsan hakları hemen şimdi !

   Mehmet Zafer Üskül Başkan AK Parti Mersin
   Halide İncekara Başkanvekili AK Parti İstanbul
   Mehmet Ekici Başkanvekili MHP Yozgat
   Abdurrahman Kurt Sözcü AK Parti Diyarbakır
   Ayşe Jale Ağırbaş Katip DSP İstanbul
   Ahmet Koca Üye AK Parti Afyonkarahisar
   Kazim Ataoğlu Üye AK Parti Bingöl
   Mehmet Ocakden Üye AK Parti Bursa
   Murat Yıldırım Üye AK Parti Çorum
   Mithat Ekici Üye AK Parti Denizli
   Mustafa Ataş Üye AK Parti İstanbul
   Erdal Kalkan Üye AK Parti İzmir
   Fatih Arıkan Üye AK Parti Kahramanmaraş
   Ahmet Gökhan Sarıçam Üye AK Parti Kırklareli
   Kerim Özkul Üye AK Parti Konya
   Cemal Yılmaz Demir Üye AK Parti Samsun
   Ali Rıza Ertemür Üye CHP Denizli
   Çetin Soysal Üye CHP İstanbul
   Ahmet Ersin Üye CHP İzmir
   Malik Ecder Özdemir Üye CHP Sivas
   Akın Birdal Üye DTP Diyarbakır
   Şenol Bal Üye MHP İzmir
   Gürcan Dağdaş Üye MHP Kars

   Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu üyeleri,

   Çağdaş bir çek yasası için mağdurlara yardım ediniz. Türkiye bir ekonomik krizin etkisi altındadır. Suyu kesmek değil, suyun akışını arttırmak istiyoruz. İşletmeler çalışsın, işçiler maaş alsın istiyoruz. Karşılıksız çekin cezası hapis olmamalıdır.

   Adil bir çek yasası için yardım ediniz.

   Ekonomik krizi biz çıkarmadık. Ekonomik krizin kurbanı olmayı red ediyoruz.

   .
   Soner Aksoy Başkan AK Parti Kütahya
   Hasan Angı Başkanvekili AK Parti Konya
   Mahmut Mücahit Fındıklı Sözcü AK Parti Malatya
   Osman Coşkun Katip AK Parti Yozgat
   Ahmet Edip Uğur Üye AK Parti Balıkesir
   Kutbettin Arzu Üye AK Parti Diyarbakır
   Metin Kaşıkoğlu Üye AK Parti Düzce
   İbrahim Halil Mazıcıoğlu Üye AK Parti Gaziantep
   İsmail Katmerci Üye AK Parti İzmir
   Eyüp Ayar Üye AK Parti Kocaeli
   Bayram Ali Bayramoğlu Üye AK Parti Rize
   Hasan Ali Çelik Üye AK Parti Sakarya
   Afif Demirkıran Üye AK Parti Siirt
   Mustafa Cumur Üye AK Parti Trabzon
   Kayhan Türkmenoğlu Üye AK Parti Van
   Fazlı Erdoğan Üye AK Parti Zonguldak
   Tacidar Seyhan Üye CHP Adana
   Hüsnü Çöllü Üye CHP Antalya
   Ergün Aydoğan Üye CHP Balıkesir
   Mehmet Ali Susam Üye CHP İzmir
   Mehmet Şevki Kulkuloğlu Üye CHP Kayseri
   Mehmet Nezir Karabaş Üye DTP Bitlis
   Yılmaz Tankut Üye MHP Adana
   Cemaleddin Uslu Üye MHP Edirne
   Alim Işık Üye MHP Kütahya

   Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyeleri,

   Konuyu baştan beri biliyorsunuz. Çek yasası gecikmiştir. Çek yasası adil değildir. Borca hapis ayıptır.

   adil bir çek yasası için desteğinizi istiyoruz.

   Ahmet İyimaya Başkan AK Parti Ankara
   Hakkı Köylü Başkanvekili AK Parti Kastamonu
   Mehmet Emin Ekmen Sözcü AK Parti Batman
   İlknur İnceöz Katip AK Parti Aksaray
   Ahmet Aydın Üye AK Parti Adıyaman
   Zekeriya Aslan Üye AK Parti Afyonkarahisar
   Yılmaz Tunç Üye AK Parti Bartın
   Mehmet Tunçak Üye AK Parti Bursa
   Mehmet Salih Erdoğan Üye AK Parti Denizli
   Celal Erbay Üye AK Parti Düzce
   Veysi Kaynak Üye AK Parti Kahramanmaraş
   Ali Öztürk Üye AK Parti Konya
   İhsan Koca Üye AK Parti Malatya
   Mustafa Hamarat Üye AK Parti Ordu
   Yahya Akman Üye AK Parti Şanlıurfa
   Halil Ünlütepe Üye CHP Afyonkarahisar
   Turgut Dibek Üye CHP Kırklareli
   Ali Rıza Öztürk Üye CHP Mersin
   Rahmi Güner Üye CHP Ordu
   Ali İhsan Köktürk Üye CHP Zonguldak
   Hamit Geylani Üye DTP Hakkari
   Osman Ertuğrul Üye MHP Aksaray
   Metin Çobanoğlu Üye MHP Kırşehir
   Rıdvan Yalçın Üye MHP Ordu

   Kemal KILIÇDAROĞLU, Sadullah ERGİN, Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN ve Ayşe ARMAN için bloglarımızda açık duyuru yayınlıyoruz. Yorum bırakarak destek olunuz. Özgür bloglarımız birer demokrasi okuludur.

   Intenet özgürlüktür. Bizi destekleyiniz. Blog larımıza yorum bırakınız.

Yorum yaparak destek olabilirsiniz

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s