3167 Sayılı “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun”un 16, maddesinin birinci fıkrasının, Anayasa’nın 38, maddesinin sekizinci fıkrasına aykırılığı savıyla iptali istemidir


26 Nisan 2003 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25090

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2002/165

Karar Sayısı: 2002/195

Karar Günü: 11.12.2002

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Vezirköprü Asliye Ceza Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU: 19,03,1985 günlü, 3167 Sayılı “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun”un 16, maddesinin birinci fıkrasının, Anayasa’nın 38, maddesinin sekizinci fıkrasına aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

Karşılıksız çek keşide etmek suçu ile ilgili açılan davada, 3167 sayılı Yasa’nın 16, maddesinin birinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme iptali için başvurmuştur.

II- İTİRAZIN GEREKÇESİ

Başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir:

” 3167 sayılı Yasa’nın 16/1 maddesi “ibraz süresi önce 4, maddeye göre ibraz edildiğinde yeterli karşılığı bulunmaması sebebiyle kısmen de olsa ödenmeyen çeki keşide eden kişiler bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar…” şeklindedir.

Anayasa’nın 3,10,2001 tarih ve 4709 sayılı Yasa ile değişik 38/8, maddesi ve fıkrası “Hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz” şeklindedir.

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre çek bir tedavül aracıdır. Bu bağlamda çek, sözleşmesinin kendisi olmamasına karşın düzenlenmesine nedne olan bir sözleşmenin varlığı da mutlaktır. Alım-satım, bağışlama, ödünç verme, vb. bir sözleşme sonrası borçlunun edinimine karşılık olmak üzere düzenlenir. Çek sözleşme nedeni ile vardır. Çek karşılıksız çıktığında aslında keşideci sözleşmeden kaynaklanan edimini yerine getirmediği için 3167 sayılı Yasa’nın 16/1, maddesinde tanımlanan suçu işlemiş olmaktadır. Bu suçun cezası hürriyeti bağlayıcıdır. Anayasa’nın değişik 38/8, madde ve fıkrası sözleşmeden doğan yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde borçlunun özgürlüğünden alıkonulamıyacağını hüküm altına almasına nazaran 3167 sayılı Yasa’nın 16/1 maddesi Anayasa’ya aykırıdır.

III- YASA METİNLERİ

A- İtiraz konusu Yasa Kuralı

19.3.1985 günlü, 3167 sayılı “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun”un itiraz konusu bölümü de içeren 16. maddenin birinci fıkrası şöyledir:

“MADDE 16/1 : İbraz süresi içinde veya üzerinde yazılı keşide tarihinden önce, 4 üncü maddeye göre ibraz edildiğinde, yeterli karşılığı bulunmaması sebebiyle kısmen de olsa ödenmeyen çeki keşide eden kişiler bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Mahkeme ayrıca işlenen suçun mahiyetine göre bir yıl ile beş yıl arasında belirleyeceği bir müddet için failin bankalarda çek hesabı açmasının ve çek keşide etmesinin yasaklanmasına karar verir. Yasaklama kararı bütün bankalara duyurulmak üzere T.C. Merkez Bankasına bildirilir.”

B- Dayanılan Anayasa Kuralı

İtiraz başvurusunda Anayasa’nın 38. maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılmıştır.

IV- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA, Mehmet ERTEN’in katılmalarıyla 11.12.2002 günü yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilniştir.

V- ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu Yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralı ile bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

A- Sınırlama Sorunu

Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla yapılacakbaşvurular, itiraz yoluna başvuran mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulayacağı yasa kuralları ile sınırlıdır.

İtiraz yoluna başvuran Mahkeme, 3167 sayılı Yasa’nın 16. maddesinin birinci fıkrasının iptalini istemiş ise de, sadece bu kuralda yer alan hürriyeti bağlayıcı cezanın Anayasa’ya aykırılığını ileri sürmüştür. Bu nedenle, esas incelemenin, fıkranın birinci tümcesinin “… bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar” bölümüyle sınırlı olarak yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

B- Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

İtiraz başvurusunda, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre çekin, kambiyo senedi olduğu, alım satım veya alacak-borç sözleşmesi gereğince ödeme vasıtası olarak kullanıldığı, taraflarca varılan hür irade sonucunda ve sözleşmenin sonucu olarak keşide edildiği, aktedilen sözleşme hükümlerine göre borçlunun belirlenen tarihte yazılı miktarı çek hamiline veya cirantalara ödeme yükümlülüğü altına girdiği, yasada öngörülenhapis cezasının sözleşmeden kaynaklandığı, kanunların Anayasa’ya aykırı olamayacağı bu nedenle kuralın, Anayasa’nın 2., 11. ve 38. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

Kuralın iptali istemiyle daha önce Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru hakkında 26.2.1995 günlü, E: 1999/18, K: 1999/50 sayı ile itiraz isteminin reddine karar verilmiş ve bu kararın Anayasa’nın 152. maddesinin son fıkrası uyarınca 15.11.1997 terihinde Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 10 yıllık süre geçmemiş ise de, başvuru kararının dayanağı oluşturan Anayasa kuralının değişikliğe uğradığı gözetilerek yasaklanan süre içinde yeniden iptal için başvuruda bulunulabileceği kanaatine varılmıştır.

3167 sayılı Yasa’nın 16. maddesinin gerekçesinde, “Karşılıksız Çekler hakkında ilgili kanunlarda özel ceza hükümleri bulunmakta, karşılıksız çek keşide edenler Türk Ceza Kanunu’nun dolandırıcılık suçunu müeyyide altına alan 503 üncü maddesine göre cezalandırılmaktadırlar. Ancak, dolandırıcılık suçunun unsurlarının karşılıksız çıkan her çek yönünden tespiti mümkün olmadığından, bu şekilde çek keşide edenlerin bie kısmının cezasız kalması gibi durumlar ortaya çıkmakta, bu durum çeke olan güveni sarsmaktadır.

Bu sebeple onyedinci maddede karşılıksız çek keşide eden kişilerle çekleri bilerek ciro edenler yönünden müstakil bir müeyyide getirilmiş, muhatap bankaya süresi içinde ibraz edildiğinde ödenmeyen her türlü çek keşidecisinin cezalandırılması öngörülmüşür. Ancak bu eylemlerden dolayı kovuşturma yapılması çek hamilinin şikayetine bağlı kılınmış, ayrıca kanunda belirtilen belli müddet içinde hamilin zararının karşılanmış olması dışında şikayet hakkının doğmayacağı hususu iyi niyetli keşideciler yönünden belirtilmiştir. Diğer taraftan şikayetten vazgeçmenin hükümden sonra dahi geçerli olacağı bu halde hükmün icrasından ve cezanın neticelerinden sarfınazar olunacağı belirtilmiştir.

Tasarıda yer alan geçici 1. madde ile, Kanun’un yürürlük tarihini takip eden onbeş gün içinde, çek tutarı veya karşılıksız kalan tutar ile gecikme faizi ve tazminatı hamil adına muhatap bankaya yatıran keşideciler yönünden takibat yapılamayacağı, açılmış davaların düşürüleceği, mahkümiyet hükümlerinin ise infazına yer olmadığına karar verileceği hükmü getirilmiş bulunmaktadır” denilmiştir.

Maddenin birinci fıkrasında, ibraz süresi içinde veya üzerinde yazılı keşide tarihinden önce bankaya edildiğinde yeterli karşılığı bulunmaması sebebiyle kısmen de olsa ödenmeyen çeki keşide eden kimseye hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülmüş, mahkemenin, ayrıca işlenilen suçun mahiyetine göre belirleyeceği bir müddet için failin bankalarda çek hesabı açmasının ve çek keşide etmesinin yasaklanmasına karar vereceği, bu kararın bütün bankalara duyurulmak üzere T.C. Merkez Bankası’na bildirileceği belirtilmiştir.

Anayasa’nın 38. maddesine eklenen sekizinci fıkrada, hiç kimsenin, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getrememesinden dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılacağı öngörülmüş, maddenin gerekçesinde de, “… 4 nolu protokol gereği sözleşmeden doğan bir yükümlülük nedeniyle hiç kimsenin özgürlüğünden alıkonulamıyacağı hükmü eklenmiştir. Sözleşmeden doğan yükümlülük içinde borçlar da vardır…” denilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nda kambiyo senetleri arasında düzenlenen çek, teme ilişkide bir sözleşmenin bulunup bulunmamasından bağımsız olarak, kambiyo hukukuna özgü borç doğrudan özel bir havaledir. hatır senetlerinde olduğu gibi, taraflar arasında herhangi bir sözleşme ilişkisinin bulunmadığı veya temelde yer alan sözleşmenin geçersiz olduğu durumlarda çek, başlı başına borç kaynağı biçiminde ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca, haksız fiil veya sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan bir borç için dahi çek keşide edilebilmektedir. Çeki elinde bulunduran hamil, keşideci ile lehdar arasındaki temel ilişkiden kaynaklanan bir alacağı değil, doğrudan doğruya çekten doğan bir hakkı iktisap etmektedir. O halde, çek ilişkisi bizzat sözleşme olmadığı gibi,çekin temelinde her zaman bir sözleşme bulunması da zorunlu değildir. temelde bir sözleşme ilişkisinin bulunduğu durumlarda ise, çekte bu ilişkiden bağımsız ve sözleşme olarak nitelendirilemeyecek bir kambiyo taahüdü söz konusudur. Borçlu, temel ilişki ne olursa olsun borcunu ödemek için çek kullandığında, asıl borç ilişkisi dışında kambiyo ilişkisi doğmaktadır.

İtiraz konusu kuralın, Anayasa’nın 38. maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında değerlendirilebilmesi için ilişkinin yalnızca sözleşmeden doğması ve borcun yerine getirilememesi gerekmektedir. Oysa çek temelde sözleşmeden bağımsız olarak kambiyo hukukuna özgü borç doğuran özel bir havaledir.

Bu nedenle kural, Anayasa’nın 38. maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı değildir. İtirazın reddi gerekir.

Haşim KILIÇ bu görüşe katılmamıştır.

VI- SONUÇ

19.3.1985 günlü, 3167 sayılı “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun”un 16. maddesinin birinci fıkrasının birinci tümcesinin “… bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.” bölümünün, Anayasaya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, Haşim KILIÇ’ın karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA, 11.12.2002 gününe kadar verildir.

BaşkanMustafa BUMİN BaşkanvekiliHaşim KILIÇ ÜyeSamia AKBULUT
ÜyeYalçın ACARGÜN ÜyeSacit ADALI ÜyeFulya KANTARCIOĞLU
ÜyeErtuğrul ERSOY ÜyeTülay TUĞCU ÜyeAhmet AKYALÇIN
ÜyeEnis TUNGA ÜyeMehmet ERTEN

Sn. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç’ın Karşıoy Gerekçesi buraya alınmamıştır.

Reklamlar

One response to “3167 Sayılı “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun”un 16, maddesinin birinci fıkrasının, Anayasa’nın 38, maddesinin sekizinci fıkrasına aykırılığı savıyla iptali istemidir

 1. TC Anayasası ndan gelen demokratik direniş hakkımızı kullanacağız.

  Sayın Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN,

  Size açık bir çağrı yapıyoruz. Ticaret erbabı mağdurdur. Çek yasası mağdurları oluşmuştur.
  alacaklı ve borçlu tarafta mağdurlar çığ gibi çoğalmaktadır.
  Ekonomik krizin faturası KOBI lere ödetilmek istenmektedir.
  Buna dur deyiniz. Bize çek yasası mağdurlarına destek olunuz.
  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun bir çek yasasının çıkması için destek veriniz.

  Bizler internetde, özgür bloglar aracılığıyla toplanan çek yasası mağdurlarıyız. Adil bir çek yasası çıkmasını talep ediyoruz. Bu amaçla Sayın Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN, Sadullah ERGİN, Kemal KILIÇDAROĞLU ve Ayşe ARMAN ‘a açık duyuru yapıyoruz. Bizim çağrımızı duyunuz.

  Çek yasası mağdurları ile ilgileniniz.

  KEMAL KILIÇDAROĞLU Kimdir ?
  İSTANBUL Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi
  Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Aralık 1948’de Tunceli Nazimiye’de doğdu. Babasının adı Kamer, annesinin adı Yemuş’tur. Ekonomist ve Maliyeci; Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi. Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, Bağ-Kur Genel Müdürü, SSK Genel Müdürü olarak görev yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü. Hacettepe Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak ders verdi. İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi. Değişik gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesinin yanı sıra ayrıca üç kitabı yayınlandı. Ekonomik Trend Dergisi tarafından verilen “Yılın Bürokratı” ödülünü aldı. 22. Dönem İstanbul Milletvekili. Orta Düzeyde Fransızca bilen Kılıçdaroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

  MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN Kimdir ?

  ANKARA Milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi
  Mehmet Zafer Çağlayan, 15 Kasım 1957’de Muş’ta doğdu. Babasının adı M.Salih, annesinin adı Muhlise’dir. Makine Mühendisi ve Sanayici; Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Sanayici olarak çalıştı. 1987’de Ankara Sanayi Odası’na Oda Meclisi Üyesi oldu. 1989’da Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, 1991’de Başkanvekili ve 1995’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak, 2007’ye kadar bu görevini sürdürdü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde üç dönem Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. TOBB Ekonomi Teknoloji Üniversitesi ile Türkiye Ekonomi Araştırma Vakfı’nın Mütevelli Heyet Üyesi oldu. 60. Hükümet’te Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak atandı. Hükümette yapılan değişiklikte, Devlet Bakanlığı görevine getirildi. İngilizce bilen Çağlayan, evli ve iki çocuk babasıdır.

  SADULLAH ERGİN Kimdir ?
  HATAY Milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi
  Sadullah Ergin, 6 Temmuz 1964’te Hatay Antakya’da doğdu. Babasının adı Mehmet İsmet, annesinin adı Hatice’dir. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde kurum avukatı olarak çalıştı. Serbest avukatlık yaptı. Çeşitli dernek ve cemiyetlerde yöneticilik görevlerinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. 22. Dönem Hatay Milletvekili. 60. Hükümet’te Adalet Bakanlığı görevine atandı. İyi düzeyde İngilizce bilen Ergin, evli ve 3 çocuk babasıdır.

  Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri,

  Çek yasası nedeniyle insan hakları ihlalleri olmaktadır.
  -Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açıkca ihlal edilmektedir.
  -Farklı mahkemeler farklı kararlar vermektedir.
  -Savunması bile alınmayan kişilere, sırf şikayet üzerine hapis cezası verilmektedir.
  -Cezaevlerindeki mağdurlar umutlarını yitirmektedir.
  -Mağdurlar haklarını arayamamakta, sinmektedirler.

  bize yardım ediniz. Adil bir çek yasası için destek veriniz.

  İnsan haklarıyla insandır. İnsan hakları hemen şimdi !

  Mehmet Zafer Üskül Başkan AK Parti Mersin
  Halide İncekara Başkanvekili AK Parti İstanbul
  Mehmet Ekici Başkanvekili MHP Yozgat
  Abdurrahman Kurt Sözcü AK Parti Diyarbakır
  Ayşe Jale Ağırbaş Katip DSP İstanbul
  Ahmet Koca Üye AK Parti Afyonkarahisar
  Kazim Ataoğlu Üye AK Parti Bingöl
  Mehmet Ocakden Üye AK Parti Bursa
  Murat Yıldırım Üye AK Parti Çorum
  Mithat Ekici Üye AK Parti Denizli
  Mustafa Ataş Üye AK Parti İstanbul
  Erdal Kalkan Üye AK Parti İzmir
  Fatih Arıkan Üye AK Parti Kahramanmaraş
  Ahmet Gökhan Sarıçam Üye AK Parti Kırklareli
  Kerim Özkul Üye AK Parti Konya
  Cemal Yılmaz Demir Üye AK Parti Samsun
  Ali Rıza Ertemür Üye CHP Denizli
  Çetin Soysal Üye CHP İstanbul
  Ahmet Ersin Üye CHP İzmir
  Malik Ecder Özdemir Üye CHP Sivas
  Akın Birdal Üye DTP Diyarbakır
  Şenol Bal Üye MHP İzmir
  Gürcan Dağdaş Üye MHP Kars

  Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu üyeleri,

  Çağdaş bir çek yasası için mağdurlara yardım ediniz. Türkiye bir ekonomik krizin etkisi altındadır. Suyu kesmek değil, suyun akışını arttırmak istiyoruz. İşletmeler çalışsın, işçiler maaş alsın istiyoruz. Karşılıksız çekin cezası hapis olmamalıdır.

  Adil bir çek yasası için yardım ediniz.

  Ekonomik krizi biz çıkarmadık. Ekonomik krizin kurbanı olmayı red ediyoruz.

  .
  Soner Aksoy Başkan AK Parti Kütahya
  Hasan Angı Başkanvekili AK Parti Konya
  Mahmut Mücahit Fındıklı Sözcü AK Parti Malatya
  Osman Coşkun Katip AK Parti Yozgat
  Ahmet Edip Uğur Üye AK Parti Balıkesir
  Kutbettin Arzu Üye AK Parti Diyarbakır
  Metin Kaşıkoğlu Üye AK Parti Düzce
  İbrahim Halil Mazıcıoğlu Üye AK Parti Gaziantep
  İsmail Katmerci Üye AK Parti İzmir
  Eyüp Ayar Üye AK Parti Kocaeli
  Bayram Ali Bayramoğlu Üye AK Parti Rize
  Hasan Ali Çelik Üye AK Parti Sakarya
  Afif Demirkıran Üye AK Parti Siirt
  Mustafa Cumur Üye AK Parti Trabzon
  Kayhan Türkmenoğlu Üye AK Parti Van
  Fazlı Erdoğan Üye AK Parti Zonguldak
  Tacidar Seyhan Üye CHP Adana
  Hüsnü Çöllü Üye CHP Antalya
  Ergün Aydoğan Üye CHP Balıkesir
  Mehmet Ali Susam Üye CHP İzmir
  Mehmet Şevki Kulkuloğlu Üye CHP Kayseri
  Mehmet Nezir Karabaş Üye DTP Bitlis
  Yılmaz Tankut Üye MHP Adana
  Cemaleddin Uslu Üye MHP Edirne
  Alim Işık Üye MHP Kütahya

  Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyeleri,

  Konuyu baştan beri biliyorsunuz. Çek yasası gecikmiştir. Çek yasası adil değildir. Borca hapis ayıptır.

  adil bir çek yasası için desteğinizi istiyoruz.

  Ahmet İyimaya Başkan AK Parti Ankara
  Hakkı Köylü Başkanvekili AK Parti Kastamonu
  Mehmet Emin Ekmen Sözcü AK Parti Batman
  İlknur İnceöz Katip AK Parti Aksaray
  Ahmet Aydın Üye AK Parti Adıyaman
  Zekeriya Aslan Üye AK Parti Afyonkarahisar
  Yılmaz Tunç Üye AK Parti Bartın
  Mehmet Tunçak Üye AK Parti Bursa
  Mehmet Salih Erdoğan Üye AK Parti Denizli
  Celal Erbay Üye AK Parti Düzce
  Veysi Kaynak Üye AK Parti Kahramanmaraş
  Ali Öztürk Üye AK Parti Konya
  İhsan Koca Üye AK Parti Malatya
  Mustafa Hamarat Üye AK Parti Ordu
  Yahya Akman Üye AK Parti Şanlıurfa
  Halil Ünlütepe Üye CHP Afyonkarahisar
  Turgut Dibek Üye CHP Kırklareli
  Ali Rıza Öztürk Üye CHP Mersin
  Rahmi Güner Üye CHP Ordu
  Ali İhsan Köktürk Üye CHP Zonguldak
  Hamit Geylani Üye DTP Hakkari
  Osman Ertuğrul Üye MHP Aksaray
  Metin Çobanoğlu Üye MHP Kırşehir
  Rıdvan Yalçın Üye MHP Ordu

  Kemal KILIÇDAROĞLU, Sadullah ERGİN, Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN ve Ayşe ARMAN için bloglarımızda açık duyuru yayınlıyoruz. Yorum bırakarak destek olunuz. Özgür bloglarımız birer demokrasi okuludur.

  Intenet özgürlüktür. Bizi destekleyiniz. Blog larımıza yorum bırakınız.

Yorum yaparak destek olabilirsiniz

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s