Ceza Genel Kurulu 2006/10-125 E., 2006/153 K. , KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK , “İçtihat Metni”


Ceza Genel Kurulu 2006/10-125 E., 2006/153 K.

KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK

“İçtihat Metni”

Sanığın karşılıksız çek keşide etmek suçundan, 3167 sayılı Yasanın 16/1. maddesi uyarınca 4.500.000.000 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca 1 yıl süre ile bankalarda çek hesabı açmaktan yasaklanmasına, yasaklama kararının tüm bankalara duyurulmak üzere T.C. Merkez Bankasına bildirilmesine, para cezasının ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir aylık sürenin sona erdiği veya infaz aşamasında takside bağlanıp taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi nedeniyle geri kalan miktarının tamamının muaccel olduğu tarihten başlamak üzere 6183 sayılı Yasanın 51. maddesinde belirtilen gecikme zammı oranının yarısı oranında gecikme zammı uygulanmasına, vekâlet ücreti ve yargılama giderlerinin sanıktan tahsiline ilişkin Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesince verilen, 03.04.2003 gün ve 553-319 sayılı karar, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Ceza Dairesince 20.01.2004 gün ve 8087-406 sayı ile;

“1- 08.03.2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 4814 sayılı Yasa’nın geçici 2. maddesinde öngörülen 3 aylık yasal süre beklenip, bu süre içinde çek tutarının ve karşılıksız kalan kısmının %10 tazminatı ve 3167 sayılı Yasa’nın 16/a maddesine göre hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte ödenip ödenmediği ve 8. maddesine göre düzeltme hakkının kullanılarak hamilin zararının karşılanıp karşılanmadığı araştırılıp, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri yerine, sözü edilen yasal süre beklenmeden ve eksik incelemeye dayanılarak karar verilmesi,

2- 4814 sayılı Yasanın geçici 1. maddesi amir hükmü uyarınca anılan yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki ilk duruşmaya gelmeyen şikayetçiye sonraki oturumda hazır bulunması veya bir vekil ile kendisini temsil ettirmesi, duruşmaya gelmediği veya vekil de göndermediği takdirde şikâyetten vazgeçmiş sayılacağı hususunda usulüne uygun davetiye çıkartılarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi” isabetsizliğinden bozulmuştur.

Yerel Mahkeme ise 01.06.2004 gün ve 227-618 sayı ile;

“1- 4814 SK.nın geçici 2. maddesinde yargılamanın üç ay süre ile durmasını gerektirecek hiç bir hüküm mevcut olmadığı gibi tam aksine yargılamanın her evresinde borcun yasal anlamda ödenmesi durumunda yapılacak işlemler hüküm altına alınmıştır.

2- Müdahale hukuku CMUK 365. maddede düzenlenmiş olup, müdahilin duruşmaları üst üste takip etmesini gerektiren hiçbir hüküm mevcut değildir.

4814 SK.nın geçici 1. maddesinde müdahile değil müştekiye meşruhatlı davetiye çıkartılması hüküm altına alındığından bozma kararına uyulmamıştır.

Sanığın keşide ettiği anlaşılan Garanti Bankası Ankara Çankaya Şubesine ait keşide yeri Ankara, keşide tarihi 18.10.2000 olan 4.500.000.000 TL. bedelli çekin yasal ibraz süresi içerisinde ibrazı sonucu karşılıksız çıktığı, bankaca çekilen ihtarnameye göre borcun ödenmediği tüm dosya kapsamından anlaşılmakla” gerekçeleriyle önceki hükümde direnmiştir.

Bu hükmün de, sanık ve o yer C.Savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay C.Başsavcılığının “bozma” istekli, 22.03.2006 gün ve 137963 sayılı tebliğnamesi ile Birinci Başkanlığa gönderilmekle, Ceza Genel Kurulunca okundu, gereği konuşulup, düşünüldü;

TÜRK MİLLETİ ADINA

CEZA GENEL KURULU KARARI

Sanığın karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılmasına karar verilen somut olayda, Özel Daire ile Yerel Mahkeme arasındaki uyuşmazlıklar;

1- 4814 sayılı Yasa’nın geçici 2. maddesinde öngörülen 3 aylık yasal süre beklenilmeden karar verilip verilemeyeceğine,

2- Aynı Yasanın geçici 1. maddesi amir hükmü uyarınca anılan yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki ilk duruşmaya gelmeyen katılan vekiline sonraki oturumda hazır bulunması, duruşmaya gelmediği takdirde şikâyetten vazgeçmiş sayılacağı hususunda usulüne uygun davetiye çıkarılmasına gerek bulunup bulunmadığına ilişkindir.

Ceza Genel Kurulunun süreklilik kazanmış uygulamalarına göre, şeklen ısrar kararı verilmiş olsa dahi;

a) Bozma kararı doğrultusunda işlem yapmak,

b) Bozma kararında tartışılması gereken hususları tartışmak,

c) Bozma sonrasında yapılan araştırmaya, incelemeye, toplanan yeni kanıtlara dayanmak,

d) İlk kararda yer almayan ve daire denetiminden geçmemiş bulunan yeni ve değişik gerekçelerle hüküm kurmak,

e) Sonradan yürürlüğe giren yasaya ve normlarına dayanılmak suretiyle ilk hükümde yer almayan ve dolayısıyla daire denetiminden geçmemiş yeni bir hüküm oluşturmak,

Özde direnme kararı olmayıp, bozmaya eylemli uyma sonucu verilen yeni bir karardır. Bu nitelikteki bir kararın temyiz edilmesi halinde incelemenin Yargıtay’ın ilgili dairesi tarafından yapılması gerekir.

İncelenen dosya içeriğine göre;

Yerel Mahkemece, katılan ve vekiline 4814 sayılı Yasanın geçici 1. maddesinde öngörülen yöntemle davetiye çıkarılmadığına ilişkin gösterilen gerekçe ile keza aynı Yasanın geçici 2. maddesinde öngörülen 3 aylık sürenin beklenmediğine ilişkin gerekçe, Özel Dairece denetlenmemiştir. Kaldı ki, üstüne meşruhat yazılmasa da içinde Yargıtay bozma ilamı bulunan davetiyenin katılan vekiline tebliğ edilmesi ve davet edilmesinin gerekçesinden haberdar edilmesi de Özel Dairenin denetiminden geçirilmesi gereken yeni bir olgudur.

Bu itibarla Özel Dairece incelenmeyen bir hususun doğrudan ve ilk kez Ceza Genel Kurulu tarafından ele alınması olanaksız bulunduğundan, saptanan eylemli uyma nedeniyle dosyanın incelenmek üzere Özel Daireye gönderilmesi gerekmektedir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;

Dosyanın saptanan eylemli uyma nedeniyle, temyiz incelemesi için Yargıtay 10.Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 06.06.2006 günü oybirliği ile karar verildi.

Önerdiğim yazılar

Reklamlar

4 responses to “Ceza Genel Kurulu 2006/10-125 E., 2006/153 K. , KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK , “İçtihat Metni”

 1. Bir bilene sormadan Çek Yasası hazırlamak ve bilenlerin görüşleri « karşılıksız çek ve yasal düzenlemeler

 2. özgürlük, adalet ve huzur istiyoruz.

  Sayın Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN,

  Size açık bir çağrı yapıyoruz. Ticaret erbabı mağdurdur. Çek yasası mağdurları oluşmuştur.
  alacaklı ve borçlu tarafta mağdurlar çığ gibi çoğalmaktadır.
  Ekonomik krizin faturası KOBI lere ödetilmek istenmektedir.
  Buna dur deyiniz. Bize çek yasası mağdurlarına destek olunuz.
  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun bir çek yasasının çıkması için destek veriniz.

  Bizler internetde, özgür bloglar aracılığıyla toplanan çek yasası mağdurlarıyız. Adil bir çek yasası çıkmasını talep ediyoruz. Bu amaçla Sayın Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN, Sadullah ERGİN, Kemal KILIÇDAROĞLU ve Ayşe ARMAN ‘a açık duyuru yapıyoruz. Bizim çağrımızı duyunuz.

  Çek yasası mağdurları ile ilgileniniz.

  KEMAL KILIÇDAROĞLU Kimdir ?
  İSTANBUL Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi
  Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Aralık 1948’de Tunceli Nazimiye’de doğdu. Babasının adı Kamer, annesinin adı Yemuş’tur. Ekonomist ve Maliyeci; Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi. Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, Bağ-Kur Genel Müdürü, SSK Genel Müdürü olarak görev yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü. Hacettepe Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak ders verdi. İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi. Değişik gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesinin yanı sıra ayrıca üç kitabı yayınlandı. Ekonomik Trend Dergisi tarafından verilen “Yılın Bürokratı” ödülünü aldı. 22. Dönem İstanbul Milletvekili. Orta Düzeyde Fransızca bilen Kılıçdaroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

  MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN Kimdir ?

  ANKARA Milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi
  Mehmet Zafer Çağlayan, 15 Kasım 1957’de Muş’ta doğdu. Babasının adı M.Salih, annesinin adı Muhlise’dir. Makine Mühendisi ve Sanayici; Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Sanayici olarak çalıştı. 1987’de Ankara Sanayi Odası’na Oda Meclisi Üyesi oldu. 1989’da Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, 1991’de Başkanvekili ve 1995’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak, 2007’ye kadar bu görevini sürdürdü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde üç dönem Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. TOBB Ekonomi Teknoloji Üniversitesi ile Türkiye Ekonomi Araştırma Vakfı’nın Mütevelli Heyet Üyesi oldu. 60. Hükümet’te Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak atandı. Hükümette yapılan değişiklikte, Devlet Bakanlığı görevine getirildi. İngilizce bilen Çağlayan, evli ve iki çocuk babasıdır.

  SADULLAH ERGİN Kimdir ?
  HATAY Milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi
  Sadullah Ergin, 6 Temmuz 1964’te Hatay Antakya’da doğdu. Babasının adı Mehmet İsmet, annesinin adı Hatice’dir. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde kurum avukatı olarak çalıştı. Serbest avukatlık yaptı. Çeşitli dernek ve cemiyetlerde yöneticilik görevlerinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. 22. Dönem Hatay Milletvekili. 60. Hükümet’te Adalet Bakanlığı görevine atandı. İyi düzeyde İngilizce bilen Ergin, evli ve 3 çocuk babasıdır.

  Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri,

  Çek yasası nedeniyle insan hakları ihlalleri olmaktadır.
  -Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açıkca ihlal edilmektedir.
  -Farklı mahkemeler farklı kararlar vermektedir.
  -Savunması bile alınmayan kişilere, sırf şikayet üzerine hapis cezası verilmektedir.
  -Cezaevlerindeki mağdurlar umutlarını yitirmektedir.
  -Mağdurlar haklarını arayamamakta, sinmektedirler.

  bize yardım ediniz. Adil bir çek yasası için destek veriniz.

  İnsan haklarıyla insandır. İnsan hakları hemen şimdi !

  Mehmet Zafer Üskül Başkan AK Parti Mersin
  Halide İncekara Başkanvekili AK Parti İstanbul
  Mehmet Ekici Başkanvekili MHP Yozgat
  Abdurrahman Kurt Sözcü AK Parti Diyarbakır
  Ayşe Jale Ağırbaş Katip DSP İstanbul
  Ahmet Koca Üye AK Parti Afyonkarahisar
  Kazim Ataoğlu Üye AK Parti Bingöl
  Mehmet Ocakden Üye AK Parti Bursa
  Murat Yıldırım Üye AK Parti Çorum
  Mithat Ekici Üye AK Parti Denizli
  Mustafa Ataş Üye AK Parti İstanbul
  Erdal Kalkan Üye AK Parti İzmir
  Fatih Arıkan Üye AK Parti Kahramanmaraş
  Ahmet Gökhan Sarıçam Üye AK Parti Kırklareli
  Kerim Özkul Üye AK Parti Konya
  Cemal Yılmaz Demir Üye AK Parti Samsun
  Ali Rıza Ertemür Üye CHP Denizli
  Çetin Soysal Üye CHP İstanbul
  Ahmet Ersin Üye CHP İzmir
  Malik Ecder Özdemir Üye CHP Sivas
  Akın Birdal Üye DTP Diyarbakır
  Şenol Bal Üye MHP İzmir
  Gürcan Dağdaş Üye MHP Kars

  Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu üyeleri,

  Çağdaş bir çek yasası için mağdurlara yardım ediniz. Türkiye bir ekonomik krizin etkisi altındadır. Suyu kesmek değil, suyun akışını arttırmak istiyoruz. İşletmeler çalışsın, işçiler maaş alsın istiyoruz. Karşılıksız çekin cezası hapis olmamalıdır.

  Adil bir çek yasası için yardım ediniz.

  Ekonomik krizi biz çıkarmadık. Ekonomik krizin kurbanı olmayı red ediyoruz.

  .
  Soner Aksoy Başkan AK Parti Kütahya
  Hasan Angı Başkanvekili AK Parti Konya
  Mahmut Mücahit Fındıklı Sözcü AK Parti Malatya
  Osman Coşkun Katip AK Parti Yozgat
  Ahmet Edip Uğur Üye AK Parti Balıkesir
  Kutbettin Arzu Üye AK Parti Diyarbakır
  Metin Kaşıkoğlu Üye AK Parti Düzce
  İbrahim Halil Mazıcıoğlu Üye AK Parti Gaziantep
  İsmail Katmerci Üye AK Parti İzmir
  Eyüp Ayar Üye AK Parti Kocaeli
  Bayram Ali Bayramoğlu Üye AK Parti Rize
  Hasan Ali Çelik Üye AK Parti Sakarya
  Afif Demirkıran Üye AK Parti Siirt
  Mustafa Cumur Üye AK Parti Trabzon
  Kayhan Türkmenoğlu Üye AK Parti Van
  Fazlı Erdoğan Üye AK Parti Zonguldak
  Tacidar Seyhan Üye CHP Adana
  Hüsnü Çöllü Üye CHP Antalya
  Ergün Aydoğan Üye CHP Balıkesir
  Mehmet Ali Susam Üye CHP İzmir
  Mehmet Şevki Kulkuloğlu Üye CHP Kayseri
  Mehmet Nezir Karabaş Üye DTP Bitlis
  Yılmaz Tankut Üye MHP Adana
  Cemaleddin Uslu Üye MHP Edirne
  Alim Işık Üye MHP Kütahya

  Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyeleri,

  Konuyu baştan beri biliyorsunuz. Çek yasası gecikmiştir. Çek yasası adil değildir. Borca hapis ayıptır.

  adil bir çek yasası için desteğinizi istiyoruz.

  Ahmet İyimaya Başkan AK Parti Ankara
  Hakkı Köylü Başkanvekili AK Parti Kastamonu
  Mehmet Emin Ekmen Sözcü AK Parti Batman
  İlknur İnceöz Katip AK Parti Aksaray
  Ahmet Aydın Üye AK Parti Adıyaman
  Zekeriya Aslan Üye AK Parti Afyonkarahisar
  Yılmaz Tunç Üye AK Parti Bartın
  Mehmet Tunçak Üye AK Parti Bursa
  Mehmet Salih Erdoğan Üye AK Parti Denizli
  Celal Erbay Üye AK Parti Düzce
  Veysi Kaynak Üye AK Parti Kahramanmaraş
  Ali Öztürk Üye AK Parti Konya
  İhsan Koca Üye AK Parti Malatya
  Mustafa Hamarat Üye AK Parti Ordu
  Yahya Akman Üye AK Parti Şanlıurfa
  Halil Ünlütepe Üye CHP Afyonkarahisar
  Turgut Dibek Üye CHP Kırklareli
  Ali Rıza Öztürk Üye CHP Mersin
  Rahmi Güner Üye CHP Ordu
  Ali İhsan Köktürk Üye CHP Zonguldak
  Hamit Geylani Üye DTP Hakkari
  Osman Ertuğrul Üye MHP Aksaray
  Metin Çobanoğlu Üye MHP Kırşehir
  Rıdvan Yalçın Üye MHP Ordu

  Kemal KILIÇDAROĞLU, Sadullah ERGİN, Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN ve Ayşe ARMAN için bloglarımızda açık duyuru yayınlıyoruz. Yorum bırakarak destek olunuz. Özgür bloglarımız birer demokrasi okuludur.

  Intenet özgürlüktür. Bizi destekleyiniz. Blog larımıza yorum bırakınız.

Yorum yaparak destek olabilirsiniz

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s