ÇEKİN RIZASI DIŞINDA ELİNDEN ÇIKTIĞI BELİRTİLİP ÖDEMEDEN MEN TALİMATI VERİLMESİ, KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDAN DOLAYI CEZA SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRMAZ.


Daire:10
Tarih:2007
Esas No:E:2007/6016
Karar No:K:2007/7436
Kaynak:T:18.06.2007
Kaynak:YKD AĞUSTOS 2007

İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK

T.C. YARGITAY 10. Ceza Dairesi KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ÖDEME YASAĞI ÖDEMEDEN MEN TALİMATI “ÖZET” ÇEKİN RIZASI DIŞINDA ELİNDEN ÇIKTIĞI BELİRTİLİP ÖDEMEDEN MEN TALİMATI VERİLMESİ, KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDAN DOLAYI CEZA SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRMAZ. 3167 SAYILI YASA’NIN 16/B-2. MADDESİNDE BELİRTİLEN ÖDEME YASAĞI KAVRAMI, MAHKEMELERCE VERİLEN VE ÇEK BEDELİNİN BLOKE EDİLDİĞİ ÖDEME YASAĞI KARARLARINI İFADE ETMEKTE OLUP, KEŞİDECİNİN TTK’NIN 711/3. MADDESİNE DAYANARAK MAHKEMEDEN KARAR İSTEMEKSİZİN VERDİĞİ ÖDEMEDEN MEN TALİMATLARININ ŞİKAYET HAKKININ DOĞUMUNA ETKİ ETMEYECEĞİ VE TEK BAŞINA SUÇUN OLUŞUMUNU ENGELLEYEMEYECEĞİ GÖZETİLMELİDİR.

3167 s. Yasa m. 16 6762 s. Yasa m. 711 Karşılıksız çek keşide etmek suçundan şüpheli Cemile hakkında yapılan soruşturma sonucunda verilen, kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımın 12.06.2006 tarih ve 2005/98548 soruşturma, 2006/14133 karar sayılı kararına yönelik itiraz üzerine, itirazın reddine ilişkin (Karşıyaka İkinci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı)’nın 27.09.2006 gün ve 2006/1048 müteferrik sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlıgı’nın Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 21.03.2007 gün ve 15258 sayılı kanun yararına bozma talebi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 04.04.2007 gün ve 2007/62086 sayılı tebliğnamesi ile dosya Dairemize gönderilmekle incelenip, gereği görüşülüp düşünüldü: Kanun yararına bo°zma talebi ve tebliğnamede, “Dosya kapsamına göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, şikayete konu çek ile ilgili olarak hesap sahibinin Türk Ticaret Kanunu’nun 711. maddesi uyarınca ödemeden men talimatı verdiği, müştekinin çeki ibrazında, keşidecinin vermiş olduğu ödemeden men talimatı nedeniyle, karşılıksız çek işlemlerine tabi tutulmadığı ve 4814 sayılı Kanunla değişik 3167 sayılı Kanun’un 16/b-2. maddesi uyarınca şikayet hakkının ödeme yasağının kalktığı tarihte doğacağı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği anlaşılmış ise de, keşideci tarafından, Türk Ticaret Kanunu’nun 711. maddesi uyarınca çek hesabının bulunduğu muhatap banka şubesine çekin rızası dışında elinden çıktığı belirtilerek, ödemeden men talimatı verilmesinin, tek başına atılı suçtan ceza sorumluluğunu ortadan kaldırır nitelikte olmadığı, zira, ödemeden men talimatının, sadece muhatap banka şubesinin, keşidecinin beyanının doğru olup olmadığını araştırmaksızın ödeme yasağına uyması sonucunu doğurmakta olup, çek hamilinin alacak hakkını ortadan kaldırmadığı, imzasını taşıyan çekin rızası dışında elinden çıktığını belirterek, ödemeden men talimatı veren keşidecinin, ancak söz konusu çekin bankaya ibrazı tarihinde çek bedelini karşılayacak meblağı hesabında bulundurduğunun ve ibraz tarihinden önce açılmış bir menfi tespit veya iptal davasının bulunduğunun ve bu davanın keşideci lehine sonuçlanmış olduğunun tespit edilmesi durumunda, 3167 sayılı Kanun’un 16/1. maddesinde öngörülen karşılıksız çek keşide etmek suçundan sorumlu tutulmayacağı, bu hususun Yargıtay Onuncu Ceza Dairesi’nin 20.04.2005 tarihli ve 2005/4306-3777 sayılı ilamı ile de kabul edilmiş bulunduğu cihetle, belirtilen hususlar araştırılmadan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş bulunduğu gözetilmeksizin itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.” denilerek, Karşıyaka İkinci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığının anılan kararının bozulması istenmiştir. 08.03.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4814 sayılı Kanun ile ekli 3167 sayılı Kanun’un 16/b-2. maddesinde “Çekin karşılığı bulunmaması nedeniyle şikayet hakkı, 8. maddede belirtilen miktarın yatırılması için öngörülen sürenin dolduğu tarihte; ihtiyati tedbir kararı veya ödemeden men yasağı nedeniyle süresi içinde ibrazında çek hakkında işlem yapılmaması halinde, ihtiyati tedbir kararının veya ödeme yasağının kalktığı tarihte doğar.” hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu hükümde belirtilen “ödeme yasağı” kavramı, mahkemelerce verilen ve çek bedelinin bloke edildiği ödeme yasağı kararlarını ifade etmekte olup, keşidecinin, TTK’nın 711/3. maddesine dayanarak, mahkemeden karar istemeksizin verdiği ödemeden men talimatlarının, şikayet hakkının doğumuna etki etmeyeceği gibi, tek başına suçun oluşumunu da engellemeyeceği gözetilmeksizin, itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi yasaya aykırı olduğundan, Kanun yararına bozma talebine dayanan ihbarnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden; Karşıyaka İkinci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığının 27.09.2006 gün ve 2006/1048 müteferrik sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca (BOZULMASINA); aynı Kanun’un 309/4-b maddesi uyarınca, dosyanın müteakip işlemlerin yapılması için anılan mahkemeye gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı makamına tevdiine, 18.06.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Reklamlar

One response to “ÇEKİN RIZASI DIŞINDA ELİNDEN ÇIKTIĞI BELİRTİLİP ÖDEMEDEN MEN TALİMATI VERİLMESİ, KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDAN DOLAYI CEZA SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRMAZ.

 1. adaletsiz güç zalimdir.

  Sayın Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN,

  Size açık bir çağrı yapıyoruz. Ticaret erbabı mağdurdur. Çek yasası mağdurları oluşmuştur.
  alacaklı ve borçlu tarafta mağdurlar çığ gibi çoğalmaktadır.
  Ekonomik krizin faturası KOBI lere ödetilmek istenmektedir.
  Buna dur deyiniz. Bize çek yasası mağdurlarına destek olunuz.
  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun bir çek yasasının çıkması için destek veriniz.

  Bizler internetde, özgür bloglar aracılığıyla toplanan çek yasası mağdurlarıyız. Adil bir çek yasası çıkmasını talep ediyoruz. Bu amaçla Sayın Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN, Sadullah ERGİN, Kemal KILIÇDAROĞLU ve Ayşe ARMAN ‘a açık duyuru yapıyoruz. Bizim çağrımızı duyunuz.

  Çek yasası mağdurları ile ilgileniniz.

  KEMAL KILIÇDAROĞLU Kimdir ?
  İSTANBUL Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi
  Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Aralık 1948’de Tunceli Nazimiye’de doğdu. Babasının adı Kamer, annesinin adı Yemuş’tur. Ekonomist ve Maliyeci; Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi. Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, Bağ-Kur Genel Müdürü, SSK Genel Müdürü olarak görev yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü. Hacettepe Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak ders verdi. İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi. Değişik gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesinin yanı sıra ayrıca üç kitabı yayınlandı. Ekonomik Trend Dergisi tarafından verilen “Yılın Bürokratı” ödülünü aldı. 22. Dönem İstanbul Milletvekili. Orta Düzeyde Fransızca bilen Kılıçdaroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

  MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN Kimdir ?

  ANKARA Milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi
  Mehmet Zafer Çağlayan, 15 Kasım 1957’de Muş’ta doğdu. Babasının adı M.Salih, annesinin adı Muhlise’dir. Makine Mühendisi ve Sanayici; Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Sanayici olarak çalıştı. 1987’de Ankara Sanayi Odası’na Oda Meclisi Üyesi oldu. 1989’da Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, 1991’de Başkanvekili ve 1995’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak, 2007’ye kadar bu görevini sürdürdü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde üç dönem Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. TOBB Ekonomi Teknoloji Üniversitesi ile Türkiye Ekonomi Araştırma Vakfı’nın Mütevelli Heyet Üyesi oldu. 60. Hükümet’te Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak atandı. Hükümette yapılan değişiklikte, Devlet Bakanlığı görevine getirildi. İngilizce bilen Çağlayan, evli ve iki çocuk babasıdır.

  SADULLAH ERGİN Kimdir ?
  HATAY Milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi
  Sadullah Ergin, 6 Temmuz 1964’te Hatay Antakya’da doğdu. Babasının adı Mehmet İsmet, annesinin adı Hatice’dir. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde kurum avukatı olarak çalıştı. Serbest avukatlık yaptı. Çeşitli dernek ve cemiyetlerde yöneticilik görevlerinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. 22. Dönem Hatay Milletvekili. 60. Hükümet’te Adalet Bakanlığı görevine atandı. İyi düzeyde İngilizce bilen Ergin, evli ve 3 çocuk babasıdır.

  Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri,

  Çek yasası nedeniyle insan hakları ihlalleri olmaktadır.
  -Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açıkca ihlal edilmektedir.
  -Farklı mahkemeler farklı kararlar vermektedir.
  -Savunması bile alınmayan kişilere, sırf şikayet üzerine hapis cezası verilmektedir.
  -Cezaevlerindeki mağdurlar umutlarını yitirmektedir.
  -Mağdurlar haklarını arayamamakta, sinmektedirler.

  bize yardım ediniz. Adil bir çek yasası için destek veriniz.

  İnsan haklarıyla insandır. İnsan hakları hemen şimdi !

  Mehmet Zafer Üskül Başkan AK Parti Mersin
  Halide İncekara Başkanvekili AK Parti İstanbul
  Mehmet Ekici Başkanvekili MHP Yozgat
  Abdurrahman Kurt Sözcü AK Parti Diyarbakır
  Ayşe Jale Ağırbaş Katip DSP İstanbul
  Ahmet Koca Üye AK Parti Afyonkarahisar
  Kazim Ataoğlu Üye AK Parti Bingöl
  Mehmet Ocakden Üye AK Parti Bursa
  Murat Yıldırım Üye AK Parti Çorum
  Mithat Ekici Üye AK Parti Denizli
  Mustafa Ataş Üye AK Parti İstanbul
  Erdal Kalkan Üye AK Parti İzmir
  Fatih Arıkan Üye AK Parti Kahramanmaraş
  Ahmet Gökhan Sarıçam Üye AK Parti Kırklareli
  Kerim Özkul Üye AK Parti Konya
  Cemal Yılmaz Demir Üye AK Parti Samsun
  Ali Rıza Ertemür Üye CHP Denizli
  Çetin Soysal Üye CHP İstanbul
  Ahmet Ersin Üye CHP İzmir
  Malik Ecder Özdemir Üye CHP Sivas
  Akın Birdal Üye DTP Diyarbakır
  Şenol Bal Üye MHP İzmir
  Gürcan Dağdaş Üye MHP Kars

  Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu üyeleri,

  Çağdaş bir çek yasası için mağdurlara yardım ediniz. Türkiye bir ekonomik krizin etkisi altındadır. Suyu kesmek değil, suyun akışını arttırmak istiyoruz. İşletmeler çalışsın, işçiler maaş alsın istiyoruz. Karşılıksız çekin cezası hapis olmamalıdır.

  Adil bir çek yasası için yardım ediniz.

  Ekonomik krizi biz çıkarmadık. Ekonomik krizin kurbanı olmayı red ediyoruz.

  .
  Soner Aksoy Başkan AK Parti Kütahya
  Hasan Angı Başkanvekili AK Parti Konya
  Mahmut Mücahit Fındıklı Sözcü AK Parti Malatya
  Osman Coşkun Katip AK Parti Yozgat
  Ahmet Edip Uğur Üye AK Parti Balıkesir
  Kutbettin Arzu Üye AK Parti Diyarbakır
  Metin Kaşıkoğlu Üye AK Parti Düzce
  İbrahim Halil Mazıcıoğlu Üye AK Parti Gaziantep
  İsmail Katmerci Üye AK Parti İzmir
  Eyüp Ayar Üye AK Parti Kocaeli
  Bayram Ali Bayramoğlu Üye AK Parti Rize
  Hasan Ali Çelik Üye AK Parti Sakarya
  Afif Demirkıran Üye AK Parti Siirt
  Mustafa Cumur Üye AK Parti Trabzon
  Kayhan Türkmenoğlu Üye AK Parti Van
  Fazlı Erdoğan Üye AK Parti Zonguldak
  Tacidar Seyhan Üye CHP Adana
  Hüsnü Çöllü Üye CHP Antalya
  Ergün Aydoğan Üye CHP Balıkesir
  Mehmet Ali Susam Üye CHP İzmir
  Mehmet Şevki Kulkuloğlu Üye CHP Kayseri
  Mehmet Nezir Karabaş Üye DTP Bitlis
  Yılmaz Tankut Üye MHP Adana
  Cemaleddin Uslu Üye MHP Edirne
  Alim Işık Üye MHP Kütahya

  Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyeleri,

  Konuyu baştan beri biliyorsunuz. Çek yasası gecikmiştir. Çek yasası adil değildir. Borca hapis ayıptır.

  adil bir çek yasası için desteğinizi istiyoruz.

  Ahmet İyimaya Başkan AK Parti Ankara
  Hakkı Köylü Başkanvekili AK Parti Kastamonu
  Mehmet Emin Ekmen Sözcü AK Parti Batman
  İlknur İnceöz Katip AK Parti Aksaray
  Ahmet Aydın Üye AK Parti Adıyaman
  Zekeriya Aslan Üye AK Parti Afyonkarahisar
  Yılmaz Tunç Üye AK Parti Bartın
  Mehmet Tunçak Üye AK Parti Bursa
  Mehmet Salih Erdoğan Üye AK Parti Denizli
  Celal Erbay Üye AK Parti Düzce
  Veysi Kaynak Üye AK Parti Kahramanmaraş
  Ali Öztürk Üye AK Parti Konya
  İhsan Koca Üye AK Parti Malatya
  Mustafa Hamarat Üye AK Parti Ordu
  Yahya Akman Üye AK Parti Şanlıurfa
  Halil Ünlütepe Üye CHP Afyonkarahisar
  Turgut Dibek Üye CHP Kırklareli
  Ali Rıza Öztürk Üye CHP Mersin
  Rahmi Güner Üye CHP Ordu
  Ali İhsan Köktürk Üye CHP Zonguldak
  Hamit Geylani Üye DTP Hakkari
  Osman Ertuğrul Üye MHP Aksaray
  Metin Çobanoğlu Üye MHP Kırşehir
  Rıdvan Yalçın Üye MHP Ordu

  Kemal KILIÇDAROĞLU, Sadullah ERGİN, Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN ve Ayşe ARMAN için bloglarımızda açık duyuru yayınlıyoruz. Yorum bırakarak destek olunuz. Özgür bloglarımız birer demokrasi okuludur.

  Intenet özgürlüktür. Bizi destekleyiniz. Blog larımıza yorum bırakınız.

Yorum yaparak destek olabilirsiniz

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s