Çek kanunu atlandı


Türk Ticaret Kanunu’nun 711’inci maddesindeki bir ifadeden yararlanıp, “Rızam olmadan çek elimden çıktı” diyerek borçlarını ödemekten nasıl sıyırmaya çalıştıklarını aktarmıştık. Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan’ın sorunu gidermek için tek maddelik bir Ticaret Kanunu değişikliği hazırlığından söz etmiştik. Türk Ceza Kanunu’nun hazırlanmasında emeği geçen Prof. Dr. Adem Sözüer aradı. Söze, “Çok daha vahim bir durum var…” diye başladı. Toplu af gibi… Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 2004’te yürürlüğe girdiğini anımsatıp, “TCK’nın 5’inci maddesini” anımsattı. Sözünü ettiği madde aynen şöyle: “Bu kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır…” Hukuki dildeki anlamı net… Özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlar tek tek TCK’ya göre yeniden düzenlenecek. Bu düzenlemelerin yapılabilmesi için de Meclis’e bir yıl süre tanındı. Ancak öngörülen bir yılda düzenlemeler yapılamayınca, birer yıl ertelenerek 31 Aralık 2008’e gelindi. Çek kanunu atlandı Bu çerçevede bir ay önce (Aralık 2008) Türk Parasını Koruma Kanunu’ndaki maddelerde de süratle düzenleme yapılıp 5’inci maddenin öngördüğü şekilde TCK ile uyumlaştırıldı…

Adem Sözüer

Adem Sözüer

Ancak hükümet Çek Hamillerini Koruma Kanunu’nu TCK ile uyumlu hale getirmedi; buna ilişkin düzenlemeleri atladı. Yılbaşı günü de düzenleme yapılması için öngörülen süre sona erdi. Prof. Dr. Adem Sözüer’i dün Meclis’te Adli Tıp ile ilgili bir konuda çaba gösterirken bulduk. Çek Kanunu’nu anımsatıp, “Şimdi ne olacak?” dediğimizde yanıtı şöyle oldu: “TCK’nın genel hükümleri Çek Kanunu için de geçerli. Maalesef Çek Kanunu’ndaki cezalar uygulanamaz hale geldi. Çünkü Ceza Kanunu’nun genel hükümlerinde örneğin tüzel kişilere adli değil, idari para cezası var. Halbuki Çek Kanunu’nda şirketlere para cezası var. Biri diğerini tutmuyor. Uyumlu hale gelmediği için uygulanamaz oluyor.” Prof. Sözüer’e bunun karşılıksız çek kesen veya çekle ilgili bir suç işleyen kişinin affa uğraması anlamına mı geldiğini sorduk. “Aynen öyle” deyip ekledi: “Bu kişilere ceza verilmesinin olanağı yok. Zaten birçok mahkemeden de yargı üyeleri telefon açıp davaları düşürdüklerini bildiriyor ve bir an önce çare bulunmasını istiyor. Düzenleme olmazsa çek suçlarına bakılamaz hale gelecek.” “Geçmiş olsun…”

Ahmet İYİMAYA

Ahmet İYİMAYA

Konuyu Adalet Komisyonu Başkan ve Başkanvekili’ne de sorduk… Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya, önce TCK’yı okudu, sonra Çek Kanunu’nu inceleyip devam etti: “Yapacak bir şey yok; geçmiş olsun. Geçmişte bu suçu işleyenler yılbaşından itibaren ceza almaktan kurtuldu…” İyimaya “Teşekkül etmiş suçlar açısından yapacak bir şeyin olmadığını, onların cezalarının ortadan kalktığını” da vurguladı. Başkanvekili Hakkı Köylü ise daha önce TCK ile ilgili bazı düzenlemeler yaptıklarını belirterek, “170 kadar yasa maddesinde düzenleme yapılmıştı” anımsatmasında bulundu. Çek Kanunu ile ilgili olarak da hükümete geçmişte uyarıda bulunduklarını söyleyen Köylü, “Çekte kusurlu suçlar açısından sorun çıkmış olabilir” dedi. Meclis, TCK gibi dev boyutlu Borçlar ve Türk Ticaret kanunlarını bir an önce çıkarabilmek için çaba gösterirken, geçmişte çıkardığı kanunun yarattığı af depremiyle yüz yüze kalıyordu. İyimaya’nın da dediği gibi; geçmiş olsun…

kaynak: sabah gazetesi-muharrem sarıkaya

Önerdiğim yazılar

Reklamlar

70 responses to “Çek kanunu atlandı

 1. sayın admin ahmet et ve aleksandır niki ile yazdığım bütün yorumlarımın acilen sitenizden kaldırılmasını talep ediyorum 2012 01 19 ve 2012 01 26 ve 2012 0126 ve 2012 01 26ve 201201 05 ve 2012 01 18 ve 2009 05 11 ve 2009 02 11ve 2012 0118 bu tarihlerde yazılmış yazılarımızın kaldırılmasını talep ediyorum

 2. PEKİ BUNA NEDİYECEKSİNİZ SAYIN ACİL DEMOKRASİAŞAĞIDA İLGİLİ YASA MADDESİ EN SONDA VAR BAKIN ZAMAN ARANMIYOR DENİLMEKTE

  BAŞKAN – Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum:

  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

  Görüşülmekte olan 137 sıra sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının çerçeve 3 üncü maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 5941 sayılı Çek Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

  ‘Bu fıkra hükmüne göre çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı, karşılıksızdır işlemine tâbi tutulan çekin düzenlenmesi suretiyle dolandırıcılık, belgede sahtecilik veya başka bir suçun işlenmesi halinde de verilir.”

  Ahmet Aydın Oya Eronat Mehmet Doğan Kubat

  Adıyaman Diyarbakır İstanbul

  İsmail Aydın Salih Koca Mahir Ünal

  Bursa Eskişehir Kahramanmaraş

  BAŞKAN – Komisyon katılıyor mu?

  ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) – Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan.

  BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

  BAŞABAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Katılıyoruz Başkanım.

  NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Gerekçe okunsun Sayın Başkan.

  BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

  Gerekçe:

  30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası, bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanması öngörmektedir.

  Tasarının kanunlaşmasıyla birlikte karşılıksız çek keşide etme eylemi için uygulanan adli nitelikteki yaptırım idari nitelikte bir yaptırıma dönüşecektir.

  Bir kişiyi aldatma kastıyla karşılıksız çek keşide etme suretiyle menfaat sağlayan kişilere dolandırıcılık suçundan dolayı işlem yapılabileceği konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.

  Adli nitelikteki yaptırımın kalkmasından sonra, karşılıksızdır işlemi yapılan çekin düzenlenmesiyle aynı zamanda bir suç işlenmesi halinde, ayrıca çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı konusuna açıklık getirilmesi gerekmektedir.

  Karşılıksızdır işlemi yapılan çekin düzenlenmesiyle aynı zamanda dolandırıcılık veya başka bir suçun işlenmiş olması durumunda hem işlenen suç bakımından genel hükümler uyarınca gereğinin yapılacağı hem de Cumhuriyet savcılığınca Çek Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verileceğini hükme bağlamak amacıyla bu önerge hazırlanmıştır.

  BAŞKAN – Komisyon Başkanının bir düzeltme talebi vardır.

  Buyurun.

  KABAHATLER KANUNU

  Kanun Numarası : 5326
  Kabul Tarihi : 30/3/2005
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.)
  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa:

  BİRİNCİ KISIM
  Genel Hükümler
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanunîlik İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı

  Amaç ve kapsam
  Madde 1- (1) Bu Kanunda; toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla;
  a) Kabahatlere ilişkin genel ilkeler,
  b) Kabahatler karşılığında uygulanabilecek olan idarî yaptırımların türleri ve sonuçları,
  c) Kabahatler dolayısıyla karar alma süreci,
  d) İdarî yaptırıma ilişkin kararlara karşı kanun yolu,
  e) İdarî yaptırım kararlarının yerine getirilmesine ilişkin esaslar,
  Belirlenmiş ve çeşitli kabahatler tanımlanmıştır.
  Tanım
  Madde 2- (1) Kabahat deyiminden; kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık anlaşılır.
  Genel kanun niteliği
  Madde 3- (Değişik: 6/12/2006-5560/31 md.)
  (1) Bu Kanunun;
  a) İdarî yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde,
  b) Diğer genel hükümleri, idarî para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında,
  uygulanır.
  Kanunîlik ilkesi
  Madde 4- (1) Hangi fiillerin kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça tanımlanabileceği gibi; kanunun kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün içeriği, idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir.
  (2) Kabahat karşılığı olan yaptırımların türü, süresi ve miktarı, ancak kanunla belirlenebilir.
  Zaman bakımından uygulama
  Madde 5- (1) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun zaman bakımından uygulamaya ilişkin hükümleri kabahatler bakımından da uygulanır. Ancak, kabahatler karşılığında öngörülen idarî yaptırımlara ilişkin kararların yerine getirilmesi bakımından derhal uygulama kuralı geçerlidir.
  (2) Kabahat, failin icraî veya ihmali davranışı gerçekleştirdiği zaman işlenmiş sayılır. Neticenin oluştuğu zaman, bu bakımdan dikkate alınmaz.
  Yer bakımından uygulama
  Madde 6- (1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yer bakımından uygulamaya ilişkin 8 inci maddesi hükümleri, kabahatler bakımından da uygulanır. Ancak, kanunlarda aksine hüküm bulunan haller saklıdır.

 3. ben de bir çek maduruyum kirizden dolayı 1250 000.ootl batak verdim alacaklarımı alamadım.müşterilerimin çekleri yazıldı alamadım.ve dolayısıyla çeklerimide ödeyemedim.2500 ooo.00 tl arkadaşlara hatır çeki vermiştim.ödeyemediler çeklerimi almadım.bende ödeyemedim.yasada hatır çeki yokmuş dolayısıyla bana da hapis yolu gözüküyor.cezanın kalkmasına sevineyimmi üzüleyimmi bilemiyorum

 4. irahim dogan gunes

  kader programi amma velakin aci cekende cektirende =kanun cikaracak meclisteteki sorumlu olan butun insanlarda igneden iplige allaha hesap verecekler cenabihak diyecekki senin ecdadin yani osmanli borclarini odeyemiyen insanlarin borclarini odemek icin vakiflar kurdu ya siz neyaptiniz dediginde ne cevap verilir merkez bankasimi yoksa meclisteki etkili ve yetkili insanlarmi sozlerimden oturu af diliyorum bunu okuyan herkes temize cekip meclise gotursun 100bin tl borcum var odeme niyetindeyim ama su an param yok eryada gec kapilar acilirsa allah kismet ederse buyaziyi okuyan insanlarin gayretleriyle turkiyeye geldigimde mujde borclarini odeyemeyen insanlarin borclarini odemek icin vakif veya dernek kuracagim desteginizi bekliyorum dua saygi ve sevgilerimle

 5. ben tayyip erdoğana güveniyorum. parası olmadığı için hapis yatanların sesini duyacaktır.. başbakanım lütfen bu konuyu önemse çünki gerçekten çok ciddi bir sorun.. saygılar..

 6. acil demokrasi

  sayın necla
  2 yı önce bir çek aldığınızı söylemişsiniz,karşılığını alamamışsınız,yardım istiyorsunuz
  tabi ki yapabileceğimiz yardımları yapalım
  izin verirseniz birkaç soru sormam gerekiyor
  -çeki ticaret karşılığı olarakmı aldınız
  -ticaretiniz resmimi,yani fatura karşılığımı
  bu soruları yanıtlayabilirseniz yardımcı olmaya çalışırız
  ilginiz için teşekkür ederiz

 7. bir aş de muhasebe md. ünvanı adı altında imzaladığm yaklaşık 300.000 ytl lik firma çekleri var. fakat gel görki ortaklar ortalarda dolaştıkları halde!!! bütün borç yükü benim sırtıma binmiş. yani davalar birer ikişer adıma gelmeye başladı. hatta geçenlerde biri için duruşmaya gittim. yakında benim adıma karar da gelir.
  Oysaki devletin beni ve benim gibi insanları koruması gerekmiyor mu? bu nasıl iş anlamadım. adamlar karı zararı alacaklar.. biz sigortalı olarak çalışacağız. neymiş firmayı temsilen ve imza attığımız için bizlerin peşine düşecekler..
  anlamıyorum kabul de etmiyorum ama yapacağımda bir şey yok malesef.. yani gidelim firma sahiplerini mi vuralım sesimizi duyurmak için.. katil mi olalım..???
  zaten psikolojik olarak daralmışız.. evde eş çocuk huzursuz.. bizler ekmeğimizi kazanmak için çalışıyoruz.. (burdakileri tenzih ederim) dolandırıcılık da yapmadık
  hakkımızı nasıl arayacağız..

 8. mrb
  ben 2 yıl önce bir çek aldım ve halaen çekin karşılığını alamadım .çekin verenin üzerinde malı yok ve üzerine mal almıyor.bu durumlarda ne yapılmalı.paramı alabilirmiyim?ltf bana yardımcı olun.şimdiden tşk

 9. -yeni çek yasası ile hapis cezası sürüyor.
  -eski çekler için cezalar düşmeye başladı. Yargıtay bekleniyor.

  Sn Admin

  eski çekler için cezalar düşmedi, taze onanan bir yargıtay kararım var… infaza verildi bugün…

 10. Sn.TC.Yetkili makamlarına bende alacaklarımı alamadığımve yaşanan krizden dolayı iş yapamadığım için kestiğim çeklerimi ödeyemedeim piyasada yaklaşık 60.000.T.L civarında karşılıksız çeklerim var alacaklılar rahatta bırakmıyor.çok zordayım piyasaya olan çek borçlarımı 1 veya 1.5 yıl içerisinde çok rahatlılkla ödeyebilirim ancak yasal destek şart olmazsa ne yapabilirimki ? Yetkililer lütfen benim ve benim gibilerede kulak veriniz bu sesleri duyunuz.bir an önce gerekli yasal düzenlemeleri yapınız.ki insanca çalışıp kazanıp çeklerimizi ödeyelim.Diyelimki bizleri hapse attınız bizler yattık bu durum alacaklının mağduruyetini ortadan kaldırırmı ?
  lütfen bir an önce gerekli yasal düzeltme yapılsın dört gözle böyle bir yasanın çıkmasını bekliyoruz.teşekkürler.

  • sizi duyacak olanlar krizleri fırsata çevirmekle meşgül sayın mehmet sezer.
   siz ve sizin gibilerin malları icra yoluyla haraç mezat satılıp, faiz üstüne faiz bindirilmiş borçlarınızı bitirmeniz veya sizin bitmeniz üzerine kurulu sistem çatır çatır çalışıyor.

   ekimde kanun çıkmaazzzz, çıksa da işe yaramazzz

  • Umarım herşey en kısa zamanda düzelir bunu içten söylüyorum…

   • umutta; inada, bir tarih sabitledim arkadaşlar:)
    “24 kasım”:)

    bunun üzerinden bir bahis bile açılabilir:)

    • açıkcası hiç sanmıyorum 24 kasım gibi yakın bir tarihte farklı bişeyler olabilecegine ne diyelim inşallah yanılıyorumdur…

     • olumsuz yorumları kabul etmiyoruz:)
      sn.BURCU SEZER.

     • tamam olumlu düşünüyorum ve pozitif enerji ile yeniden yanıtlıyorum yorumunuzu

      sn.mehmet sezer , sn.eylem , sn.sk gözünüz aydın çek madurlarına müjde verilmiş ve cezaevindeki mahkumlar sevdiklerine kavuşucak yakında

     • olmayabilirde sn.BURCU SEZER,
      ama umutsuzluk insanı köleleştirir.insanın kendine yenilmesine neden olur.
      bu nedenle kendimize sahip çıkacağız.
      teşekkürler.

  • insan bazen kendini yoksun,çaresiz ve yalnız hissediyor keşke umutsuzluga kapılmamak ağızdan çıkabildiği kadar kolay ve tek hece olarak kalabilseydi…

   önemli olan insanın inancını kaybetmemesi, bu hayata olan inancını kaybetmemesi ve vazgeçmeden mücadeleye devam etmesi ama nereye kadarrr _?

   • nereye kadar,

    adil bir çek yasası hazırlanıncaya kadar,

    nereye kadar

    sevdikllerimize kavuşuncaya kadar

    nereye kadar,

    paralarından ayrılmak yerine çocuklarından vazgeçenler defolup gidinceye kadar

    • kedini bulmana sevindim 🙂

    • sadullah Ergin ekim ayının ikinci haftası gibi çek mağdurlarının sorunu bizim sorunumuz dedi
     Çek kanunu akp merk yön.kurul taşınıdı kasımın ilk haftası gibi meclis açılalı neredeyse iki ay olacak bu sürede sadece oyalama taktiği var Metin Çobanoğlu adalet komisyonu üyesi ile konuştum tasarı bütçeden sonra komisyona geleck demişti hani bayram geliyorya belki taş kalpleri yumşar diye düşündüm ama nerde
     iyi niyetli olsaydılar ve ne yapacaklarını bilselerdi bu kanun çoktan çıkardı seçime yakın çıkartılacak bir kanun sadece iki yüzlülüğü ortaya koyacaktır.

 11. Yaşar Factoring 444 77 77
  Firma Büyüklüğünüz Ne Olursa Olsun Faturalı Çeklerinizin Vadesi 30 dk!

  Çek Mağdurları için muhteşem reklam, yazıklar olsun sizlere, tefecilerin reklamları altında yazı yazıyorsunuz bin kere yazıklar olsun

  • Sayın çek mağduru rumuzuyla yorum bırakan arkadaşımız;

   İnsaf edin bloğumuzun neresinde reklam var.?

   Yapıcı önerilerinizi bekleriz.

 12. sesimi duyan varmi

 13. 9 yillik vergi mukellefiyim alacagimi alamadim ceklerim yazilmasin diye zararina nakit mal sattim iflas ettim cezaevine girmeyeyim diye yurt disina ciktim yalnizim yasarken anami babami esimi dostumu arkadaslarimi kaybettim allah ve resulunden yardim istiyorum sesimi duyan insan varmi

  • Abdullah bey geçmiş olsun. biz sesinizi duymak ve birlikte davranabilmek için buradayuz.

   • sevgili admin,
    sen hiç uyumazmısın?

    • ziyaretiniz nasıl geçti ?

     • Şimdi bu hafta devam eden davalardan 1 duruşması daha var.
      onu görüştük.
      aihm yi görüştük .
      Daha sonra avukatı aradım,
      açık cezaevi için başvuru ile ilgili
      açık cezaevi için iki koşul var,
      birincisi
      cezasının 5 te birini çekmek,
      ikincisi
      cezasının bitmesine 2 yıldan az kalmış olmak.
      avukatımızın söylediğine göre ilk şart gerçekleşmeden ikincisine bakılmaması yönünde talimat verilmiş. Dilekçeler doğrudan red ediliyormuş. bizimkinin kendisinin verdiği dilekçede böyle red edilmiş. Avukat verebiliriz ama red edilecek isterseniz deneyelim dedi, kararını çarşamba verecekler.

      Avukatımızın bu konuyla ilgili görüşmeleri sırasında kendisine söylenenler ise ilginç.

      mahkemelerde ve cezaevlerinde oluşan kanı – çek cezasından içerde olanlar ekimde çıkacak, o yüzden mahkemelere bile bakmak istemiyorlar dilekçelerle uğraşmakta istemiyorlar-

      Şaşkın, umutlu, üzüntülü döndük işte.

  • herkeze günaydın hayırlı günler
   geçmiş olsun ve başın sağolsun abdullah gül
   hepimiz aynı ve benzer durumdayız
   siteyi okur ve takip edersen gelişmelerden
   haberdar olursun çok emek harcayan arkadaşlar var ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorlar sonu hayırlı olcak inşallah
   allah her zaman haklının yanındadır
   allah herkeze yardımcı olsun ve
   dayanma gücü versin
   tekrar geçmiş olsun

 14. seda hanım kendınızı nıye garantıyue almıyorsunuz adlıye onundekı dılekcecıye yazdırın verın zor işmı

 15. yani çeklerde hapis cezası kalkacak diye bişe yokmu

 16. alacaklı zaten devlette acız vesıkası alıp bızden alacağını vergıden duşuyor alacaklı zarar etmıyor alacaklı acız vesıkası alınca devlette alacaklıdan vergı alamıyor borcluya kardeşım alacaklıya odedım senın borcunu sen artık bana ode veya paran yoksa gır içerı dıyor

 17. temyız etsenıze çıkan para cezalarını 2 yıl kazanırsınız o zamanda 15000 i ödersınız

 18. merhaba benim eşim 2008 senesinde bir ortak ticarete başladı ortağı eşimi dolandırdı krizde üzerine geldi eşimin şu anda 250.000 tl kadar çek borcu var.mesela kesitiği 15.000 tl lik bir çek için geçenlerde 15.000 tl para cezası çıktı. bu para cezasını ödemeyince hapis cezası çıkacakmı.bunu merak ediyorum.ve biz bi kenardanda bu çekleri birer beşer ödemeye çalışyıoruz. yardımcı olursanız çok sevinirim.avukatlara gidiyoruz kimisi çeklerde hapis cezası kalktı diyo kimisi para cezası çıkar önce para cezasını ödemezseniz hapis cezası çıakr diyor kime inanacağımızı şaşırdım.

  • merhaba seda hanım,

   görüştüğünüz avukatlar ve can atak doğru söylüyorlar.

   -yeni çek yasası ile hapis cezası sürüyor.
   -eski çekler için cezalar düşmeye başladı. Yargıtay bekleniyor.

   ne yapmanız lazım ?
   -tüm kanuni itiraz haklarınızı kullanınız. Bu sizin hakkınızdır.

   olumlu haberlerimizi bekleyiniz.

   esen kalınız.

 19. Selamlar Tekrar ,

  Admin , kıymetli yorumunuz için teşekkür ediyorum.

  Avukatlar mal beyanı yapmamaktan dolayı hapis cezasının kalkmasına üzülmüştü. Aynı şekilde ; şimdi karşılıksız çeklerden dolayı hapis cezası kalkarsa üzülecekler.

  Buradan tüm karşılıksız çek borç ve alacağı ile ilgili mağdur olan vatandaşlarımıza sesleniyorum ;

  a. Borçlu hapise düşerse ne olursa olsun bir yerleden para bulur öder mantığı yanlıştır.
  b. Alacaklı içeride bulunan borçludan alacağını kesinlikle daha zor tahsil eder.
  c. Borçlu ve alacaklı başarısız ticarette ortak hata ve zararı kendi aralarında çözmelidir.

  Devletin ticari borca ceza keserek çözmeye çalışması saçmadır , bu durumdan dolayı tüm infazların durdurulması adil ve ivedilikle uygulanması gerekmektedir.

  Syglr

 20. alacaklı haciz işlemini açarak haciz yapmadan.89/1 yapmadan sadece haciz evrağını göndererek vergi den düşebilir mi.veya alacağını karşı tarafın ödemesi mümkün olmadığından nasıl vergiden düşer

  • merhaba Kazım bey,

   Acz vesikası alınması yeterlidir. Herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

   Bazı muhasebeciler, dava dilekçesini yeterli görür.

   89/1 ayrı bir konudur. Vergi ile ilgisi yoktur.

   esen kalınız.

 21. a.b yazıyorsun sonra şişlı aranıp bırsey cıkmayınca bana oyle demışlerdı dıye kıvırtıyorsun burada goygoy yapma mılletın umutlarınla oynama

 22. af nezaman kadar geçerli tam olarak kapsami ne bilgi verrsenz sevinirim……

  • biraz daha sabredin mutlu sona az kaldı
   yargıtay emsal olacak kararı vermek üzere
   gerekli yazışmalar yapılıyor görüşmeler yapılıyor aldığım bilgiler kararın 2008 öncesi
   çek suçlarının düşeceğini doğrultusunda son birkaç gün çok önemli vekillere gönderilen bir mail fax tel çok önemli sonrası yok artık

 23. arkadaşlar ilk müjde benden 2008 öncesi için af çıkması kesinleşmiş yazı gelmiş şişli savcılığına gözümüz aydın

 24. allah razi olsun çok tesekur ederim birazda olsa rahatlatnz inşallah dediginiz gibi olur

 25. öle hemen çeki yazılan adamı hapse atmıyorlar korkma en az 1 sene sürer mahkeme o zamana kadar neler değişir şu anki yasaya göre 100 tl karşılında 1 gün yatıyorsun yani 1000tl çek için 10 gün var gerisini sen hesapla yada hiç hesaplama bütün esnafı içeri atamazlar herhalde nerdeyse herkez aynı durumda bizim için af çıkacak eninde sonunda ben eminim sende sıkma canını bende babayım.
  şuna inan babalar herşeyin üstesinden gelir

 26. peki babaö hapis yatarsa kaç yıl yatar cvp verrsenz sevinirim:(

 27. şu an yürürlükte olan kanuna göre baban hapis yatar yeni çıkacak kanuna göre daha çok yatar ümit edilen ve beklenen kanuna göre yatmaz bide alacaklı kanuni süreci muntazam takip etmezse kurtulabilir ama alacaklı tefeciyse hiç şansı yok sonuna kadar takip ediyorlar bu yasanın mimarıda onlar çünkü

 28. mrhaba babam müthait krizden dolayi işleri ters gitti çekleri yeni yazilmaya başladi ödeyemiyor çeklerini bundan dolayi hapis yatarmi bilgi verrsenz sevinirim iyi akşamlar

 29. mrhaba babam müthait krizden dolayi işleri ters gitti çeklerini ödüyemiyor çekleri yeni yazilmaya başladi bundan dolayi hapis yatarmi bilgi verrsenz sevinirim iyi akşamlar

 30. ben ticaretle ugraşan bir esnafım müsteri bize çekini kesiyor bizde ona malzemeyi veriyoruz kişi işlerini bozuyor ve ya işle ilgilenmiyor veya niyetini bozup kolay yönden para kazanma yoluna gidiyor tüm malvarlıklarına başkalarının üzerine devrediyor bizim avukadımız iciraya gidiyor bir bakıyoruz vergi levhası degişmiş akrabasının üzerine veya bir tanıdıgının üzerine bazende çalıştırdıgı persolenin üzerine aktarıyor kendişide ben burayı devrettim buraya gezmeye geldim veya burada sigortalı çalışıyorum diyor kişi yine orada malzemeleri kullanıyor ama bizim elimizden birşey gelmiyor çünkü haciz memuru malları kaldırmıyor kişide bize gülüyor param olunca öderim diyor evine gidiyoruz eşi evinde ben kocamdan ayrıldım diyor yine biz boş dönüyoruz avukadım trafige bankalara ve tapu dairesine yazı yazıyor gelen cevaplar ise bir şey yok üzerinde diyor tabiiki bu arada bu işlemleri yaparken en az 2 ay geçiyor en son kozumuz ve caydırıcı olan savcılıga karsılıksız çek keşide etmekden dava açıyoruz en az 5 ay sonra duruşmaya davet için tebligat çıkıyor bir bakıyorsun tam 8 ay sonraya ne yaptı şimdi toplam 15 ay oldu duruşmaya gelmiyor hakim bir 4 ay daha atıyor oldu 19 ay kişi yine duruşmaya gelmiyor hakim tutuklama kararı veriyor artık emniyetin yol kemelerinde dekkelirse yakalanıyor buda en az 3 ay sürüyor etti 22 ay tabiki kişi yine bildiginiz gibi sallıyor işde böyle yok paramı alamadım diyor kişi içeri girmekden korkusuna parayı ödüyor ama 2 türlü ödeme secenegi var biri çekmiktarını savcılıga yatırırsa tutuklama iptal oluyor yani biz yine parayı alamıyoruz kişi iyi niyetle bizi arayıp arkadaş hiçbir maşraf ve vade farkı ödemem gel ana parayı alderse koşa koşa gidiyoruz alıyoruz eger almassak hiç alamıyoruz ne oldu 22 ay geçdi avukat maşrafınıda biz ödüyoruz bizim para çek miktarının yarısına düşdü vay bizim halimize aglarmısın gülermisin yani kısacası bu tutuklamada olmasa paramızı hiç alamayacagız yarısı bile olsa bizim günahımız neyde 22 ay bekliyecegiz bizim paramızla para kazanıyor sonra geçip karsımızda bize gülüyor ve son model arabalara biniyor bumu adalet bumu ticaret yapmasak daha iyi eeeeeee ozaman yanımızda çalışan okadar kişi işşiz kalacak kısacası kanunlar iyi degil bizi sürekli magdur ediyor buna acil bir çözüm gelmesi lazımbu yazıyı hazırlarken inanın moralim çok çok bozuk çünkü çok batagımız var yetkililere sesleniyorum siz benim yerimde olsanız ne yapardınız diye soruyorum sayın savcılar ve hakimler lütfen bu konuyu sn adalet bakanımız memedali şahine iletin buna acilen bir çözüm getirsin gerekirse bende fikir verebilirim bu yazım kötü niyetli çek keşidicilerinin için gecerlidir iyi niyetliler içindeallah sabır versin SAYGILARIMLA

  • Merhaba Hakan bey,

   Haklısınız çek kullanımı düzenlenmeli ve kötüniyetli kişilerin cezaları arttırılmalıdır.

   önce hukuki durumu anlatayım.
   -çek kanunu 2003 yılında değişti. Bu söylediğiniz durumlar eskide kaldı.
   -şimdi keşidecinin savunması alınmadan cezaya çarptırılıyor.
   -Cezadan kurtulmak için devlete ödeme yapmak yeterli oluyor.
   -Sonuçta iyi niyetli tacire, alağını korumak isteyen tacire bir yararı yoktur.

   İş buradada kalmadı
   -2009 yılı itibariyle ilk defa karşılıksız çek veren tacirlere uygulanan bu ceza kalktı.
   -dolayısıyla suç cezasız kaldı.

   ne olmalıdır ?
   -borcunu ödemeyen tacirin hapisedilmesi yanlıştır.
   -Dolandırıcılık ağır suçtur ve cezası arttırılmalıdır.
   -Bu kadar batağın olduğu bir piyasada en iyi icra kanunu olsa, en sert çek kanunuda olsa kurtarmaz. ekonomik düzenlemeler yapılmalıdır.
   -iyi niyetli borçlu-alacaklı ı koruyacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

   size hayırlı işler dilerim.

  • Selamlar Hakan Bey,
   Uluslararasi ticaret yapan bir tuccarim. Sizin durumunuzda olan onlarca esnaf / tuccar ve ayni sekilde karsiliksiz çek kesmekten oturu hapislerde borç odeyemedigi için magdur durumda curuyen binlerce ulke insani var.

   Bu durumda ozunde suçu çek ile malzemeyi verende aramak lazim. Bende birçok alacagi olan ve alacak yonetimi yapan birisiyim. Netice olarak , A.B.D ve diger ulkelerde çek gunluk ihtiyaçlar için verilen ve gunluk odemeler için veriler bir araçtir.

   Uzun vadeli kullanilma ozelligi zaten yaradilisinda bulunmayan ticari ensturman çeki , Turkiye’de insanlari piyasanin likid olmamasindan oturu , donmesini saglamak amaci ile temel ozelliklerinin disinda bir rolde kullanmaktadir.

   Bunun aci sonuçlari ise , alacakli / borçlular açisindan cozum getirmemekle beraber ,esas cozum çek kanunu duzenleninceye kadar çek kullanimini temel esaslarina gore ogretmek / ogrenmek olacaktir.

   Ticari bir zararda borclu kadar , alacaklida hatalidir.

   • merhaba Can bey,

    Haklısınız. Devletin ticarete girerek, borcun üzerinden ceza tahsil etmesi adaletsiz ve yanlışdır.

    Buna güvenen finans piyasalarıda çeki vadeli olarak kullanıp, vadeli değildir’i savunuyorlar.

    katkılarınız ve ilginiz için teşekkür ederim.

 31. benim eşim karşılıksız çekten 38 gündür içerde bazı illerde bu suçtan hapis olan kişiler çıkartılıyor bizde dilekçe gönderdik ama hiç bir haber yok ben ne yapacağımı şaşırdım 2 çocukla hem okutuyorum hem ihtiyaçlarını karşılıyorum ama nereye kadar çünkü durumumuz çok kötü çocuklar bunalımda ben neyle nasıl uğraşacağımı şaşırdım ne olur bana yol gösterin eşimi nasıl çıkaracağım yardım edin ne olurbana bir cevap yollarsanız sevinirim bu dilekçeler nezaman cevaplanır yada benim ne yapmam lazım

  • merhaba Rüya hanım,

   öncelikle geçmiş olsun.

   Şu anda, yeni çek yasasının çıkmasına kadar bir kesin karar çıkacağını sanmıyorum.

   Eşiniz veya siz, cezaevi savcısına danışabilirsiniz. En iyi haber kaynağı onlardır şu anda.

   Haklısınız, çeşitli mahkemelerde beraat kararları alınıyor.
   Çünkü bu ceza 1.ocak.2009 itibariyle kaldırıldı.
   Beraat veren hakimler var. İtiraz etmeden önce kalem-savcı-katip kim olursa durumu sormanızda yarar var.

   benim kişisel görüşüm, yerel seçimlerin hemen ardından bu sorunun çözüleceğidir.

   size sabır, eşinize dayanma gücü diliyorum.

   • mücadele sürüyor !!!

    Sayın Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN,

    Size açık bir çağrı yapıyoruz. Ticaret erbabı mağdurdur. Çek yasası mağdurları oluşmuştur.
    alacaklı ve borçlu tarafta mağdurlar çığ gibi çoğalmaktadır.
    Ekonomik krizin faturası KOBI lere ödetilmek istenmektedir.
    Buna dur deyiniz. Bize çek yasası mağdurlarına destek olunuz.
    Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun bir çek yasasının çıkması için destek veriniz.

    Bizler internetde, özgür bloglar aracılığıyla toplanan çek yasası mağdurlarıyız. Adil bir çek yasası çıkmasını talep ediyoruz. Bu amaçla Sayın Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN, Sadullah ERGİN, Kemal KILIÇDAROĞLU ve Ayşe ARMAN ‘a açık duyuru yapıyoruz. Bizim çağrımızı duyunuz.

    Çek yasası mağdurları ile ilgileniniz.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU Kimdir ?
    İSTANBUL Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi
    Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Aralık 1948’de Tunceli Nazimiye’de doğdu. Babasının adı Kamer, annesinin adı Yemuş’tur. Ekonomist ve Maliyeci; Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi. Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, Bağ-Kur Genel Müdürü, SSK Genel Müdürü olarak görev yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü. Hacettepe Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak ders verdi. İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi. Değişik gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesinin yanı sıra ayrıca üç kitabı yayınlandı. Ekonomik Trend Dergisi tarafından verilen “Yılın Bürokratı” ödülünü aldı. 22. Dönem İstanbul Milletvekili. Orta Düzeyde Fransızca bilen Kılıçdaroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

    MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN Kimdir ?

    ANKARA Milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi
    Mehmet Zafer Çağlayan, 15 Kasım 1957’de Muş’ta doğdu. Babasının adı M.Salih, annesinin adı Muhlise’dir. Makine Mühendisi ve Sanayici; Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Sanayici olarak çalıştı. 1987’de Ankara Sanayi Odası’na Oda Meclisi Üyesi oldu. 1989’da Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, 1991’de Başkanvekili ve 1995’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak, 2007’ye kadar bu görevini sürdürdü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde üç dönem Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. TOBB Ekonomi Teknoloji Üniversitesi ile Türkiye Ekonomi Araştırma Vakfı’nın Mütevelli Heyet Üyesi oldu. 60. Hükümet’te Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak atandı. Hükümette yapılan değişiklikte, Devlet Bakanlığı görevine getirildi. İngilizce bilen Çağlayan, evli ve iki çocuk babasıdır.

    SADULLAH ERGİN Kimdir ?
    HATAY Milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi
    Sadullah Ergin, 6 Temmuz 1964’te Hatay Antakya’da doğdu. Babasının adı Mehmet İsmet, annesinin adı Hatice’dir. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde kurum avukatı olarak çalıştı. Serbest avukatlık yaptı. Çeşitli dernek ve cemiyetlerde yöneticilik görevlerinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. 22. Dönem Hatay Milletvekili. 60. Hükümet’te Adalet Bakanlığı görevine atandı. İyi düzeyde İngilizce bilen Ergin, evli ve 3 çocuk babasıdır.

    Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri,

    Çek yasası nedeniyle insan hakları ihlalleri olmaktadır.
    -Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açıkca ihlal edilmektedir.
    -Farklı mahkemeler farklı kararlar vermektedir.
    -Savunması bile alınmayan kişilere, sırf şikayet üzerine hapis cezası verilmektedir.
    -Cezaevlerindeki mağdurlar umutlarını yitirmektedir.
    -Mağdurlar haklarını arayamamakta, sinmektedirler.

    bize yardım ediniz. Adil bir çek yasası için destek veriniz.

    İnsan haklarıyla insandır. İnsan hakları hemen şimdi !

    Mehmet Zafer Üskül Başkan AK Parti Mersin
    Halide İncekara Başkanvekili AK Parti İstanbul
    Mehmet Ekici Başkanvekili MHP Yozgat
    Abdurrahman Kurt Sözcü AK Parti Diyarbakır
    Ayşe Jale Ağırbaş Katip DSP İstanbul
    Ahmet Koca Üye AK Parti Afyonkarahisar
    Kazim Ataoğlu Üye AK Parti Bingöl
    Mehmet Ocakden Üye AK Parti Bursa
    Murat Yıldırım Üye AK Parti Çorum
    Mithat Ekici Üye AK Parti Denizli
    Mustafa Ataş Üye AK Parti İstanbul
    Erdal Kalkan Üye AK Parti İzmir
    Fatih Arıkan Üye AK Parti Kahramanmaraş
    Ahmet Gökhan Sarıçam Üye AK Parti Kırklareli
    Kerim Özkul Üye AK Parti Konya
    Cemal Yılmaz Demir Üye AK Parti Samsun
    Ali Rıza Ertemür Üye CHP Denizli
    Çetin Soysal Üye CHP İstanbul
    Ahmet Ersin Üye CHP İzmir
    Malik Ecder Özdemir Üye CHP Sivas
    Akın Birdal Üye DTP Diyarbakır
    Şenol Bal Üye MHP İzmir
    Gürcan Dağdaş Üye MHP Kars

    Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu üyeleri,

    Çağdaş bir çek yasası için mağdurlara yardım ediniz. Türkiye bir ekonomik krizin etkisi altındadır. Suyu kesmek değil, suyun akışını arttırmak istiyoruz. İşletmeler çalışsın, işçiler maaş alsın istiyoruz. Karşılıksız çekin cezası hapis olmamalıdır.

    Adil bir çek yasası için yardım ediniz.

    Ekonomik krizi biz çıkarmadık. Ekonomik krizin kurbanı olmayı red ediyoruz.

    .
    Soner Aksoy Başkan AK Parti Kütahya
    Hasan Angı Başkanvekili AK Parti Konya
    Mahmut Mücahit Fındıklı Sözcü AK Parti Malatya
    Osman Coşkun Katip AK Parti Yozgat
    Ahmet Edip Uğur Üye AK Parti Balıkesir
    Kutbettin Arzu Üye AK Parti Diyarbakır
    Metin Kaşıkoğlu Üye AK Parti Düzce
    İbrahim Halil Mazıcıoğlu Üye AK Parti Gaziantep
    İsmail Katmerci Üye AK Parti İzmir
    Eyüp Ayar Üye AK Parti Kocaeli
    Bayram Ali Bayramoğlu Üye AK Parti Rize
    Hasan Ali Çelik Üye AK Parti Sakarya
    Afif Demirkıran Üye AK Parti Siirt
    Mustafa Cumur Üye AK Parti Trabzon
    Kayhan Türkmenoğlu Üye AK Parti Van
    Fazlı Erdoğan Üye AK Parti Zonguldak
    Tacidar Seyhan Üye CHP Adana
    Hüsnü Çöllü Üye CHP Antalya
    Ergün Aydoğan Üye CHP Balıkesir
    Mehmet Ali Susam Üye CHP İzmir
    Mehmet Şevki Kulkuloğlu Üye CHP Kayseri
    Mehmet Nezir Karabaş Üye DTP Bitlis
    Yılmaz Tankut Üye MHP Adana
    Cemaleddin Uslu Üye MHP Edirne
    Alim Işık Üye MHP Kütahya

    Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyeleri,

    Konuyu baştan beri biliyorsunuz. Çek yasası gecikmiştir. Çek yasası adil değildir. Borca hapis ayıptır.

    adil bir çek yasası için desteğinizi istiyoruz.

    Ahmet İyimaya Başkan AK Parti Ankara
    Hakkı Köylü Başkanvekili AK Parti Kastamonu
    Mehmet Emin Ekmen Sözcü AK Parti Batman
    İlknur İnceöz Katip AK Parti Aksaray
    Ahmet Aydın Üye AK Parti Adıyaman
    Zekeriya Aslan Üye AK Parti Afyonkarahisar
    Yılmaz Tunç Üye AK Parti Bartın
    Mehmet Tunçak Üye AK Parti Bursa
    Mehmet Salih Erdoğan Üye AK Parti Denizli
    Celal Erbay Üye AK Parti Düzce
    Veysi Kaynak Üye AK Parti Kahramanmaraş
    Ali Öztürk Üye AK Parti Konya
    İhsan Koca Üye AK Parti Malatya
    Mustafa Hamarat Üye AK Parti Ordu
    Yahya Akman Üye AK Parti Şanlıurfa
    Halil Ünlütepe Üye CHP Afyonkarahisar
    Turgut Dibek Üye CHP Kırklareli
    Ali Rıza Öztürk Üye CHP Mersin
    Rahmi Güner Üye CHP Ordu
    Ali İhsan Köktürk Üye CHP Zonguldak
    Hamit Geylani Üye DTP Hakkari
    Osman Ertuğrul Üye MHP Aksaray
    Metin Çobanoğlu Üye MHP Kırşehir
    Rıdvan Yalçın Üye MHP Ordu

    Kemal KILIÇDAROĞLU, Sadullah ERGİN, Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN ve Ayşe ARMAN için bloglarımızda açık duyuru yayınlıyoruz. Yorum bırakarak destek olunuz. Özgür bloglarımız birer demokrasi okuludur.

    Intenet özgürlüktür. Bizi destekleyiniz. Blog larımıza yorum bırakınız.

    Adalet Bakanlığı konuyu çözmelidir.
    Maliye Bakanlığı tefecilerin ceza mahkemeleri aracılığıyla takip ettiği çeklerde vergi ve fatura kontrolü yapmalıdır.
    Ayşe ARMAN, arkadaşınız Deniz SEKİ ‘nin yaşadığı dramların çok daha fazlasını çek yasası mağdurları sürekli yaşamaktadır.
    Hukuk herkes için gereklidir.
    Karşılıksız çeke hapis anlamsızdır.
    Sanayi Bakanlığı konuya eğilmelidir. Hapis tazyiki ticareti öldürmektedir.
    Çek Mağdurları blogları adalet istemektedir.
    Sanayi ve ticaret bakanlığı ‘ndan destek istiyoruz.
    Profesör Hayri DOMANİÇ ve Profesör Adem SÖZÜER bunları savunmaktadır.
    Yargıtay başkanı Hasan GERÇEKER karşılıksız çeke hapisin kalkması gerektiğini söylemiştir.

    • Başbuğ ve Ergin’den PKK’nin geleceği
     28.08.2009 – 06:30
     Genelkurmay Başkanı Org. Başbuğ, PKK üyelerini teslim olmaya ve Türk adaletine güvenmeye çağırdı. Adalet Bakanı Ergin ise Kürt açılımı kapsamında belli unsurlara yönelik düzenleme yapmayacaklarını söyledi.
     Zafer Haftası kutlamalarına katılmak üzere Afyon’a giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, gazetecilerin terörle mücadele raporu hakkındaki soruları üzerine bazı açıklamalar yaptı.

     Başbuğ: Gelin teslim olun
     Temmuz ayında 14 PKK üyesinin teslim olduğunu, bunların on ikisinin adli soruşturma ya da tutuksuz yargılama neticesinde serbest bırakıldığını, ikisinin mahkemeye sevk edildiğini belirten Başbuğ, “Baştan beri söylediğimiz de bu zaten. Türk adaletine güvenin. Her zaman söylüyoruz, gelin Türk adaletine teslim olun” dedi.

     Adalet Bakanı Sadullah Ergin de dün çeşitli konuların yanı sıra Kürt açılımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kabine revizyonuyla Bakanlık koltuğuna oturan Ergin, NTV’ye verdiği röportajda teslim olan PKK’lılar ile ilgili soruları yanıtladı.

     Belli unsurlara yönelik düzenleme yapmayız
     “Demokrasi açılımı ya da Kürt açılımı ile, burada sizin bakanlığınızı da ilgilendiren çok önemli bir düzenleme gündeme gelebilecek. Açılım kapsamında teröre bulaşmamış eylemlere bulaşmamış teröristlerin dağdan indirilmesini kolaylaştıracak bir yasal düzenleme gündeme gelebilecek. Buna gerek var mıdır? İlk etapta yapılabilir mi ya da TCK’nın ilgili maddesi zaten bunun için yeterli mi?” şeklindeki soruyu yanıtlayan Ergin, söz konusu sürecin “Kürt açılımı değil demokratik açılım” olduğunu söyleyerek söze başladı.

     Bundan dolayı sürecin sadece Kürtleri ilgilendirmediğini ve sadece belli unsurları kapsayan bir çalışma yapmadıklarını vurgulayan Ergin, amaçlarının her gelişmiş demokraside olduğu gibi Türkiye’deki 72 milyon vatandaşın kendini hür ve rahat hissetmesini sağlayacak tedbirleri almak olduğunu söyledi.

     Ergin, “Kendini farklı şekilde kültürel anlamda hisseden insanımız kendi kültürünü kendi inanışlarını geleneklerini kendi kutsallarını özgürce yaşayabilmeli bunu ifade edebilmeli. Herkesin kendini birinci sınıf vatandaş hissetmesini sağlamak ve sağlatmak bunu hissettirmek, devletin görevidir. Yoksa etnik anlamda bir gruba bir sınıfa ayrıcalıklı bir düzenleme söz konusu değil böyle bir çalışmamız yok” diye konuştu.

     Ergin’in “teröristler” ile ilgili soruya Kürt halkı ve etnisite üzerinden yanıt vermesi gözden kaçmadı.
     (soL – Haber Merkezi)

     https://karsiliksizcek.wordpress.com/2009/11/04/cek-kanunu-yoktur/

Yorum yaparak destek olabilirsiniz

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s