Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi, Karşılıksız Çek Beraat Kararı , 27.Mart.2009


BAŞKAN : ABDÜLKADİR YAVUZ
ÜYE : BURHANETTİN ESENKAR
ÜYE : CEVDET BAK
KATİP : BEHİYE AYDIN

Hükümlü A.B.  vekili Av. Levent S. tarafından Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 24.03.2009 tarih ve 2008/202 Esas, 2008/323 Karar sayılı ek kararı ile hükümlü vekilinin talebinin reddine ve mahkemelerinin 28.5.2008 tarih ve 2008/202 Esas, 2008/323 Karar sayılı ilamının değiştirilmesine ve infazın durdurulmasına yer olmadığına ve infazın devamına dair kararına dosya içeriğine göre süresi içerisinde; müvekkilinin 3167 Sayılı Kanuna Muhalefet nedeni ile para cezasına mahkum edildiği, 5275 Sayılı Yasanın 98. maddesi uyarınca yaptıkları başvurunun reddedildiği, bu kararın 5237 Sayılı TCK nun 5, 5252 Sayılı Yasanın geçici 1. maddesi, 3167 Sayılı Yasanın 16. maddesi ayrıca TCK 20.43.52,53,60,61 maddelerinde yer alan düzenlemelere aykırı olduğu, 31.11.2008 tarihi itibari ile karşılıksız çek keşide etmek eyleminin suç olmaktan çıktığı, böylece suçta ve cezada kanunilik ilkesi uyarınca hükümlü hakkında verilen cezanın yasal dayanağının kalmadığı iddiası ile Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 24.03.2009 tarihinde infazın devamına ilişkin ek kararın itiraz incelemesi ile kaldırılmasını ve hakkında tayin edilen cezanın bütün sonuçları ile ortadan kaldırılmasını ve tahliyesini istemiştir.
İddia makamının mütalaası alındı, dosya incelendi

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Konu ile ilgili yasal durum incelendiğinde;
1-3167 Sayılı Yasanın 16. maddesinde :
(1) Üzerinde yazılı keşide tarihinden önce veya ibraz süresi içinde 4 üncü madde uyarınca ibraz edildiğinde, yeterli karşılığı bulunmaması nedeniyle kısmen de olsa ödenmeyen çeki keşide eden hesap sahipleri veya yetkili temsilcileri, kanunların ayrıca suç saydığı haller saklı kalmak üzere, çek bedeli tutarı kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. Ancak verilecek para cezası seksenmilyar liradan fazla olamaz. Bu miktar, 01/03/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ek 2 nci maddesine göre her yıl artırılır. Bu suçtan mükerrirlere, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

2 – 5237 Sayılı TCK nun 2/1-3 madde ve fıkralarında ;
(1) “Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.”
(3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.

3- 5237 Sayılı TCK nun 5/1 madde ve fıkralarında :
“Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır. ”

4-5237 Sayılı TCK nun 52/1-2-3 Madde ve fıkralarında;
(1) Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hâllerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.
(2) En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsî hâlleri göz önünde bulundurularak takdir edilir.
(3) Kararda, adlî para cezasının belirlenmesinde esas alınan tam gün sayısı ile bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ayrı ayrı gösterilir. ”

5-5252 Sayılı Yasanın 5349 Sayılı Yasanın 6. Maddesi ile değişik Geçici 1. Maddesinde:
(1) Diğer kanunların, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Birinci Kitabında yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler yapılıncaya ve en geç 31 Aralık 2008 tarihine kadar uygulanır.

6-5275 Sayılı Yasanın 98/1-3 madde ve fıkrasında:
(1) Mahkûmiyet hükmünün yorumunda veya çektirilecek cezanın hesabında duraksama olursa, cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilemeyeceği ileri sürülür ya da sonradan yürürlüğe giren kanun, hükümlünün lehinde olursa, duraksamanın giderilmesi veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için hükmü veren mahkemeden karar istenir.
(3) Yukarıdaki fıkralar uyarınca yapılan başvurular cezanın infazını ertelemez. Ancak, mahkeme olayın özelliğine göre infazın ertelenmesine veya durdurulmasına karar verebilir.

7- 5275 Sayılı Yasanın 101/1-3 Madde ve fıkrasında:
(1) Cezanın infazı sırasında, 98 ilâ 100 üncü maddeler gereğince mahkemeden alınması gereken kararlar duruşma yapılmaksızın verilir. Karar verilmeden önce Cumhuriyet savcısı ve hükümlünün görüşlerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir.  “https://karsiliksizcek.wordpress.com/”
(3)Bölge adliye mahkemesi veya Yargıtaydan başka mahkemeler tarafından verilmiş olan bu kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir.” hükümleri bulunmaktadır.
Ayrıca TBMM tarafından 5728 Sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacı ile Çeşitli Kanunlar ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile düzenleme yapıldığı ve bu kanunun yürürlükte olduğu ancak yapılan bu düzenlemeler içerisinde 3167 Sayılı Yasanın 16. Maddesi ile ilgili bir düzenlemenin bulunmadığı da ortadadır.

Kararına itiraz edilen mahkemenin itiraz edilen kararında; 5252 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesinde 5560 Sayılı Kanunla yapılan değişiklik üzerine belirlenen 31.12.2008 gününe değin, diğer kanunların TCK nun birinci kitabında yer alan düzenlemelere aykırı hükümlerinin düzeltilmesinin öngörüldüğü halde bu kapsamdan olarak yasa koyucu tarafından 5728 Sayılı “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”u va’zettiği, dolayısıyla da uyumlaştırılması murat olunan diğer kanunların bu kapsamda yeniden düzenlenildiği., ancak bu çerçevede 3167 Sayılı Kanun hükümlerinin ayrık tutulduğu, bunun ise tamamen mevzuatın “Özel” niteliğinden kaynaklandığı, hal böyle olunca da Yargıtay Yüksek Dairesi’nin pek çok uygulamalarında da “özel yasa ” niteliğinden dolayı pek çok uygulanabilir (önödeme-uzlaşma…gibi) hukuk müessesesinden ayrık değerlendirildiği nazara alındığında, ekonomik düzenin önemli bir ödeme aracı teşkil eden çeklerden dolayı tayin olunacak ceza hükmünde de “çek bedeli kadar adli para cezası” olmasında hukuken aykırı bir durum görülmediğinden” sanık vekilinin talebinin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
Yürürlükte olan yasal durum incelendiğinde; TCK nun 5/1 maddesinde bu kanunun genel hükümlerinin özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanacağı belirtilerek ceza hukukunda yeknesaklık sağlanmak istenmiştir.

Bu amaçla 5252 Sayılı Yasanın geçici 1. maddesine; diğer kanunların TCK nun birinci kitabında yer alan düzenlemesine aykırı hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler yapılıncaya ve en geç 31.12.2008 tarihine kadar uygulanır hükmü konulmuş ve bu süre yeniden uzatılmamıştır.

Yasa koyucu 5252 Sayılı Yasanın geçici 1. Madde hükmünü dikkate alarak ” Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacı ile Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” adı altında 580 maddeden oluşan 5728 Sayılı Yasayı çıkartmış ve bu yasa yürürlüğe girmiştir.

Buradan da anlaşıldığı üzere yasa koyucunun amacı TCK nun genel hükümlerinin bütün özel yasalarda ve ceza hükmü içeren yasalarda uygulanmasını sağlamaktır.

5237 Sayılı TCK nun 52. maddesi dikkate alındığında adli para cezasının tanımının yapıldığı görülmektedir. Buna göre adli para cezası , beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmadığı hallerde 730 günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması sureti ile hesaplanan meblağın hükümlü tarafından devlet hazinesine ödenmesinden ibarettir
Bu maddenin 1. fıkrasında bulunan “kanunda aksine hüküm bulunmayan haller” tanımının adli para cezası gün sayısının bu genel düzenlemeye aykırı olarak 730 günün altında veya üstünde düzenlenebileceği ve bu düzenlemenin de geçerli olduğu anlamındadır. Buradan da anlaşıldığı üzere TCK genel hükümlerinde gün adli para cezası sistemi benimsenmiştir.

3167 Sayılı yasanın 16. maddesi değerlendirildiğinde; “….. çek bedeli tutarı kadar ağır para cezası (adli para cezası) ile cezalandırılırlar . Ancak verilecek para cezası 80 milyar liradan fazla olamaz. ” hükmünün bulunduğu, bu düzenlemenin gün para cezası içermemesi nedeni ile TCK nun 52/1 maddesine uygun olmadığı ortadadır.

Yasa koyucunun 5252 Sayılı Yasanın geçici 1. maddesinde sözünü ettiği diğer kanunlar içerisinde 3167 Sayılı Yasanın da olduğu hususunda tereddüt yoktur. Buna göre 3167 Sayılı Yasada bulunan ve 5237 Sayılı TCK nun 1.Kitabında yer alan düzenlemelere aykırı hükümler 31.12.2008 tarihine kadar uygulanabilecektir. Bu düzenlemenin mevhumu muhalifinden 3167 Sayılı (özel) Kanunun TCK nun 1. kitabının 52. maddesinde düzenlenen gün para sistemine aykırı olan ceza kuralının 31.12.2008 tarihinden sonra uygulanmayacağı 5252 Sayıl Yasanın geçici 1. Maddesinin emredici hükmüdür. Kaldı ki yasa koyucu 5252 Sayılı Yasanın geçici 1. maddesini dikkate alarak 5728 Sayılı Yasa ile özel yasalarda ayrıntılı düzenlemeler yapmasına rağmen 3167 Sayılı Yasada herhangi bir düzenleme yapmamıştır.

Ayrıca Adalet Bakanlığı’nın http://www.kgm.adalet.gov.tr/basbakanlik/cekkanunu.pdf adresinde bulunan ve Çek Kanunu Tasarısı Taslağı olarak Başbakanlığa gönderilen metnin 5/1 madde ve fıkrasında “Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adlî paracezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adlî para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz.” düzenlemesinin bulunduğu, bu düzenleme dikkate alındığında yasama organının büyük çoğunluğunu oluşturan yürütmeyi (hükümeti ) temsilen Adalet Bakanlığının da itirazı reddeden mahkeme ve red kararında belirtilen Yargıtay Dairesinin inancına aykırı olarak çek kanununda verilecek adli para cezasının gün para sistemine uygun olması gerektiğini öngördüğü, bu durum karşısında subjektif değerlendirme niteliğinde olan “çekin ekonomik düzenin önemli bir ödeme aracı teşkil etmesi” bu nedenle 3167 Sayılı Yasanın 16/1 maddesindeki düzenlemenin değiştirilmediği yani ayrık tutulduğu (temel düzenlemeden istisna edildiği) yönündeki değerlendirmenin mevcut yasal durum karşısında yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır.

Yasa koyucunun atlama yaptığı, bir konuyu unuttuğu kabul edilemeyeceğine ve yukarıda da değinildiği gibi bu konuda değişiklik yapmak için Başbakanlığa kanun tasarısı taslağıda sevk edildiğine göre yürütmenin, (hükümetin ) ve yasa koyucunun (TBMM’nin) muradının 3167 Sayılı Yasanın 16/1 maddesi ile düzenlenen ceza kuralının ortadan kalkması ve yeni yasal düzenleme yapılana kadar bu ceza hükmünün uygulanamaz olmasını sağlamak olduğu kabul edilmelidir. Çünkü ceza kuralları uygulanmak amacı ile konulur. Uygulanamayan bir ceza kuralı kaldırılmış demektir. Uygulanamayacağı yasa ile düzenlenen, bu nedenle yasal olarak kaldırılma dışında yok hükmünde olan bir kurala göre ceza vermek gerek Anayasa’da yapılan temel haklar ile ilgili düzenlemelere, temel hak ve özgürlükleri içeren Uluslararası Sözleşme hükümlerine ve gerekse Türk Ceza Kanunun 2. maddesinde düzenlenen kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz, kanunlarda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz kuralına da aykırıdır. https://karsiliksizcek.wordpress.com/

Bu yasal durum karşısında hükümlünün, 31.12.2008 tarihinden itibaren zımni olarak yürürlükten kaldırılan ve yerine yeni hüküm konulmaması nedeni ile cezasız bırakılan karşılıksız çek keşide etmek eyleminden dolayı cezalandırıldığı, hükümlü müdafiinin yaptığı itirazın hukuka uygun olmayan mülahazalarla red edildiği, itirazın yasal ve yerinde olduğu anlaşılmakla, 5275 Sayılı Yasanın 101/3 madde ve fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak ve hükümlünün telafisi mümkün olmayan zararlara uğramasını engellemek amacı ile 5275 Sayılı Yasanın 98/1-3 maddesi gereğince mahkumiyet hükmünün yorumunda ve çektirilecek cezanın hesabında açıklanan nedenlerle duraksama olduğundan 3167 Sayılı Yasada yeni bir düzenleme yapılana ya da 3167 Sayılı Yasanın 16/1 maddesinin açıkça yürürlükten kaldırılması anına kadar infazın ertelenmesine, yasa koyucunun yeni bir düzenleme yapması halinde hükümlünün durumunun yeniden mahkemesince ele alınarak değerlendirilmesi için itirazın kabülü ile hükümlüye Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 08.05.2008 tarih ve 2008/202 esas, 2008/323 karar sayılı ilamı ile verilen adli para cezasının infazının durdurulmasına karar vermek gerekmiştir.

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Hükümlü Abdullah Bekir vekilinin yapmış olduğu İTİRAZIN KABÜLÜNE,
2-Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 24.03.2009 tarih ve 2008/202 Esas, 2008/323 Karar sayılı EK KARARININ KALDIRILMASINA
3-Sanık hakkında Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 8.5.2008 tarih ve 2008/202 Esas, 2008/323 Karar sayılı ilamı ile verilen 4158 .- TL, adli para cezasının İNFAZININ DURDURULMASINA,
4-Kararın bir örneğinin gereğinin yerine getirilmesi için Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,
Dosyanın Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesine iadesine,
Karardan bir örneğin hükümlü vekiline TEBLİĞİNE ,
Dair; 5275 Sayılı Yasanın 101/3 ve CMK nun 271/4 madde ve fıkrası gereğince incelenen dosya üzerinde oybirliğiyle ve kesin olarak karar verildi.27.03.2009

Önerdiğim yazılar

Reklamlar

49 responses to “Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi, Karşılıksız Çek Beraat Kararı , 27.Mart.2009

 1. el insaf-ene esnaf

  Sayın Tayyip Erdoğan,
  10 yılda kazandığımı kaybettiğim gibi(1ev,1lüks araç,1kamyonet,1 dürüm tır,bankadaki ve cebimdeki bütün param) çocuklarımı görme hakkını da kaybettim.Sorarım size ticarete başladığım 1998 yılından bu yana son çeklerim haricinde bir tane karşılıksız çek-senet varmıymış araştırılsın. Ben üç kağıtçı veya nitelikli dolandırıcı olsam çalıştığım firmalar 10 yıl boyunca bana tek ürün satarmıydı. Ben ekonomistim.Krizin geleceğini de 2007yılında dükkanımı kapatmadan önce anlamıştım.Alışverişlerde nakite dönmeye çalıştım.Bir süre başardım da…Tüm mal varlığım ile ticaret yaptım. Tek suçum ltd şti olmamaktı. Üçkağıtçı olsam çeklerim vurulmadan önce piyasayı minumum 500.000 tl dolandırırdım.
  Ama araştırabilseniz keşke firmalara verdiğim bağlantı çeklerinden alacağım bile var. Yani malın tamamını almamışım.Sattığım kadar almışım.
  Tahsilat yapamayınca ve satışlar durma noktasına gelince iflas etmişim. Şimdi de karşılıksız çek vermekten hapis kararı bile çıkmış. Çocuklarımın bile bulamayacağı bir yerde çalışıyorum. Çoğu kişinin 1 gün bile dayanamayacağı bir yerde üstelik. Ama tek tesellim çocuklarım okula gitmeye devam ediyor. Onların kira parasını ödeyebiliyorum. Eşimin ev masraflarını da karşılayabiliyorum(eski eşimin). Benim sorunumu dinlediğiniz için teşekkür ederim.
  Son Söz: Bir tek dileğim var.Çocuklarıma kavuşmak.Özgür bir ortamda,aranan adam olmadan…

  • allah yardımcın olsun arkadaşım
   her geçen gün daha kalabalıklaşıyoruz.
   ne acıdırki üzülmemiz gereken bu duruma
   içinde bulunduğumuz vaziyet itibariyle seviniyoruz
   eskiden acaba bendemi bir kusur vardı iflas ettim diye bir ihtimal düşünüyordum
   çevremdekilerden suçlayanlar oluyordu tek tük
   ama şimdi bakıyorum herkez aynı durumda
   beni suçlayanlar da döküldü teker teker
   ve zaten mevcut olan bağıra bağıra gelen kriz
   bugün her kesimde kabul edilmiş durumda
   hepimiz aynı gemideyiz artık
   ne kadar kalabalık olursak ki malesef oluyoruz
   bu gemiyi batırmaları hiçte kolay olmayacak
   asıl bu gemiyi yüzdüremezlerse
   kendilerini de kurtaracak başka gemi bulamayacaklar
   henüz farkında değiller malesef

  • merhaba ,

   katılımınız için teşekkür ederim. Hukuk ve adalet için anlatacağız.

   ucu yanık mektup eylemimize katıldınız mı ?

   çocuklarınızın rızkını sağlamak için canınızı dişine takıp çalışıyorsunuz.

   çocuklarınız böyle bir babaları olduğu için kıvanç duyacaklar.

   Bu yasa değişecek ve yaptıklarınız bir kahramanlık hikayesi olarak anlatılacak.

   sağlıcakla kalın.

   • sn admin size daha önce patronum tarafından kandırılıp şirket müdürü yapılıp çekler imzaladıgımı sölemiştim hatırlarsanız
    maddi durumum olmadıgından bir avukata soramıyorum kusura bakmayın size tekrar bir sorum olacak
    ben bu kişi ve kişileri organizeye şikayet etsem bir sonuç alabilirmiyim acaba mali polisten takipsizlik çıktı bu şikayette olumsuzmu çıkar neyapacagımı şaşırdım cevaplarsanız sevinirim esen kalın

    • mali polis bakmaz sanırım bu işe.

     zorla imzalatılmadığı için bir suçda yok.

     biraz daha bilgi verebilirmisinz ? ltd şirket mi , aş mi ? YK ‘da üyeliğiniz var mı ? vekaletmi verildi ?

     • ltd şirketi pardon yk yı anlayamadım

     • ve bu insanın yüzünden bir çok çek magduru olanlar var herkez herşeyi biliyor onlarında ifadeleri gerçekleri ortaya çıkaramazmı acaba benden önce ve benden sonrada şirket müdürleri var degişik şirket adı altında ve hala çalışıyor
      saygılarımla

     • silah zoruyla bile imzalatılmış olsa, çeklerdeki cezai sorumluluğunuz değişmez.

      çağdaş çek yasamızın gerçekleridir.

      bunun değişmesi için çabalıyoruz.

      —-

      bu işdeki dolandırıcılık unsurunu tespit etmek için, kesinlikle bir avukat ile çalışmak zorundasınız.

      belki arkadaşlar, başka bir yol bulabilirler …

     • adil yargılanma hakkı istiyoruz.

      —————————
      bir umudumuz sizdeydi sayın Kılıçdaroğlu.
      oysa son dönemde medyadaki demokrasi tartışmaları içinde hep sizi görmüştük,
      size bu tavrınızdan dolayı “gandi kemal” bile dedik
      umutlarımızı karartmayınız
      çek mağdurları ilginizi bekliyor

      insan haklarıyla insandır.

      insan hakları hemen şimdi

      Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU ; küresel ve yerel çıkar odaklarının baskısı ile ezilen çek mağdurları yardım istiyor. Çek Mağdurları sizi bekliyor.

      Çek Mağdurları, Burhan İŞCAN ve Av. Rahmi OFLUOĞLU sizi ziyaret ettiklerinde konu ile ilgilenme sözü vermiştiniz.

      Sözünüzü tutmanızı bekliyoruz.

      —————————————-
      Sayın Adalet Komisyonu üyeleri,

      Çağdaş bir çek yasası gerekmektedir.

      Durumu bilgilerinize sunarız.

      Ahmet İyimaya Başkan , Adalet ve Kalkınma Partisi, Ankara
      Hakkı Köylü Başkanvekili , Adalet ve Kalkınma Partisi, Kastamonu
      Mehmet Emin Ekmen Sözcü , Adalet ve Kalkınma Partisi, Batman
      İlknur İnceöz Katip , Adalet ve Kalkınma Partisi, Aksaray
      Ahmet Aydın , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Adıyaman
      Zekeriya Aslan , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Afyonkarahisar
      Yılmaz Tunç , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bartın
      Mehmet Tunçak , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bursa
      Mehmet Salih Erdoğan , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Denizli
      Celal Erbay , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Düzce
      Veysi Kaynak , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Kahramanmaraş
      Ali Öztürk , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Konya
      İhsan Koca , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Malatya
      Mustafa Hamarat , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Ordu
      Yahya Akman , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Şanlıurfa
      Halil Ünlütepe , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, Afyonkarahisar
      Turgut Dibek , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, Kırklareli
      Ali Rıza Öztürk , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, Mersin
      Rahmi Güner , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, Ordu
      Ali İhsan Köktürk , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, Zonguldak
      Hamit Geylani , Üye, Demokratik Toplum Partisi, Hakkari
      Osman Ertuğrul , Üye, Milliyetci Hareket Partisi, Aksaray
      Metin Çobanoğlu , Üye, Milliyetci Hareket Partisi, Kırşehir
      Rıdvan Yalçın , Üye, Milliyetci Hareket Partisi, Ordu

      ———————————————–
      Sayın Anayasa Komisyonu üyeleri, sizlerden çağdaş bir çek yasası için çalışmalarınıza devam etmenizi rica ediyoruz.,

      Burhan Kuzu Başkan , Adalet ve Kalkınma Partisi, İstanbul
      Güldal Akşit Başkanvekili , Adalet ve Kalkınma Partisi, İstanbul
      Ayşe Nur Bahçekapılı Sözcü , Adalet ve Kalkınma Partisi, İstanbul
      Ayhan Sefer Üstün Katip , Adalet ve Kalkınma Partisi, Sakarya
      Mehmet Daniş , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Çanakkale
      Mahmut Durdu , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Gaziantep
      Hacı Hasan Sönmez , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Giresun
      Haydar Kemal Kurt , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Isparta
      Mevlüt Akgün , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Karaman
      Hasan Kara , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Kilis
      Hüsnü Tuna , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Konya
      İsmail Bilen , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Manisa
      Enver Yılmaz , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Ordu
      Suat Kılıç , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Samsun
      Mustafa Çetin , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Uşak
      Atila Emek , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, Antalya
      Mehmet Ali Özpolat , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul
      Atilla Kart , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, Konya
      Şahin Mengü , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, Manisa
      İsa Gök , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, Mersin
      Aysel Tuğluk , Üye, Demokratik Toplum Partisi, Diyarbakır
      Süleyman Nevzat Korkmaz , Üye, Milliyetci Hareket Partisi, Isparta
      Faruk Bal , Üye, Milliyetci Hareket Partisi, Konya
      Behiç Çelik , Üye, Milliyetci Hareket Partisi, Mersin

      ————————————————

      Sayın İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeleri,

      çek yasası nedeniyle insan hakları ihlalleri yaşanmaktadır. Çek yasasına katkılarınızı bekliyoruz.

      Mehmet Zafer Üskül Başkan , Adalet ve Kalkınma Partisi, Mersin
      Halide İncekara Başkanvekili , Adalet ve Kalkınma Partisi, İstanbul
      Mehmet Ekici Başkanvekili , Milliyetci Hareket Partisi, Yozgat
      Abdurrahman Kurt Sözcü , Adalet ve Kalkınma Partisi, Diyarbakır
      Ayşe Jale Ağırbaş Katip DSP İstanbul
      Ahmet Koca , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Afyonkarahisar
      Kazim Ataoğlu , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bingöl
      Mehmet Ocakden , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bursa
      Murat Yıldırım , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Çorum
      Mithat Ekici , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Denizli
      Mustafa Ataş , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, İstanbul
      Erdal Kalkan , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, İzmir
      Fatih Arıkan , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Kahramanmaraş
      Ahmet Gökhan Sarıçam , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Kırklareli
      Kerim Özkul , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Konya
      Cemal Yılmaz Demir , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Samsun
      Ali Rıza Ertemür , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, Denizli
      Çetin Soysal , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul
      Ahmet Ersin , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir
      Malik Ecder Özdemir , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, Sivas
      Akın Birdal , Üye, Demokratik Toplum Partisi, Diyarbakır
      Şenol Bal , Üye, Milliyetci Hareket Partisi, İzmir
      Gürcan Dağdaş , Üye, Milliyetci Hareket Partisi, Kars

      ————————————————-

      Sayın Sanayi ve Ticaret komisyonu üyeleri,

      Türk Ticaret hayatı çek yasası aksaması nedeniyle darbe almaktadır. Bir hukuk depremi yaşanmaktadır.

      Soner Aksoy Başkan , Adalet ve Kalkınma Partisi, Kütahya
      Hasan Angı Başkanvekili , Adalet ve Kalkınma Partisi, Konya
      Mahmut Mücahit Fındıklı Sözcü , Adalet ve Kalkınma Partisi, Malatya
      Osman Coşkun Katip , Adalet ve Kalkınma Partisi, Yozgat
      Ahmet Edip Uğur , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Balıkesir
      Kutbettin Arzu , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Diyarbakır
      Metin Kaşıkoğlu , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Düzce
      İbrahim Halil Mazıcıoğlu , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Gaziantep
      İsmail Katmerci , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, İzmir
      Eyüp Ayar , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Kocaeli
      Bayram Ali Bayramoğlu , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Rize
      Hasan Ali Çelik , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Sakarya
      Afif Demirkıran , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Siirt
      Mustafa Cumur , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Trabzon
      Kayhan Türkmenoğlu , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Van
      Fazlı Erdoğan , Üye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Zonguldak
      Tacidar Seyhan , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, Adana
      Hüsnü Çöllü , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, Antalya
      Ergün Aydoğan , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, Balıkesir
      Mehmet Ali Susam , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir
      Mehmet Şevki Kulkuloğlu , Üye, Cumhuriyet Halk Partisi, Kayseri
      Mehmet Nezir Karabaş , Üye, Demokratik Toplum Partisi, Bitlis
      Yılmaz Tankut , Üye, Milliyetci Hareket Partisi, Adana
      Cemaleddin Uslu , Üye, Milliyetci Hareket Partisi, Edirne
      Alim Işık , Üye, Milliyetci Hareket Partisi, Kütahya

      ********

      Kemal KILIÇDAROĞLU, Sadullah ERGİN, Zafer ÇAĞLAYAN ve Ayşe ARMAN için açık mektup kampanyamıza destek veriniz. Çek yasası nedeniyle yaşanan insan hakları ihlallerinin durdurulmasını talep ediyoruz.

      ****

      Yaşasın tam bağımsız ve adil Türk Yargısı !
      Yaşasın tam bağımsız Türkiye !
      Yaşasın demokrasinin bekçisi, bağımsız Türkiye Büyük Millet Meclisi !

      insan haklarıyla insandır. İnsan hakları hemen şimdi !

      ***

      Bu bir “sivil direniş” dir. TC Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden doğan haklarımızın, örgütlü olarak kullanılmasından ibaretdir.
      Bu bir “yurttaş hareketi” dir. Benzerleri Türk tarihinde yaşanmıştır : Tramvaycılar grevi, İpek işcileri grevi, Paşabahçe grevi, Askeri mahkemelere direnen anneler, Bergama köylüleri direnişi

      *

     • şu an kurdugu 6.şirket ben birinci şirkette 6 yıl normal işçi olarak çalıştım ve işten ayrılmıştım bir yıl sonra şirket degiştirmiş ve benide işçi olarak yanına çagırdı işe başladım üç ay sonra yine benim gibi eski işçisi olan arkadaşın hissesini ve şirket müdürlügünü bana devretti bende çok güvendigim için hiç aklıma böle bişey yapacagı gelmedi açıkçası ve kendi arkadaşı olan aynı zamanda ticaret yaptıgı kişininde hissesini bana devretti ben gelmeden önce eski şirket müdürüne de çekler kestirmiş birinci şirketin yani kendi borçlarını hem bana hem benden önceki müdüre degiştirti 2 ay sonra bizim şirketi kapattırıp 3 .şirketi açtı çekleri burdan ödücem dedi ama şimdi ödemiyor 3.şirketide kapattı o insanlarıda benim gibi yaktı

     • inanın bunları yazarken kendimden utanıyorum
      şimdi ise hissesini devir aldıgım adamın üzerinden ihracat yapıyor sorum bu yüzdendi organizeye şikayet etmek aynı zamanda şu an iş yaptıgı kişi tefecilik yapıyor kafam çok karışık biraz dagınık oldu galiba kusura bakmayın yanıtlarsanız sevinirim
      esen kalın

  • meraba benim eşimde ceza evinde ve ben her hafta 4 çocugumu babalarını görmeleri için soguk duvarların demir parmaklıkların oldugu cezaevine götürüyorum birbirlerine dokunamadan babacım iyimisin nezaman geliceksin diye ordan aglayarak ayrılan çocuklarım için bu yasanın degişmesini istiyorum sayın başbakanımız çocukları çok seviyo ama benim 4 tane masum yavrumun suçu neniye babaları yalarında degil içerdeki adamın kime nası faydası olur bi düşünün bırakın artık nolur salı verin ortada okadar çok suçlu elini kolunu sallayıp gezerken neden düşene tekme vuruyorlar parası olan zaten borcunu öder olmayanda zaten yokki ödeyemiyo bi kuru canımız var bırakında onuda allah verdi o alsın hepimize allah yardım etsin çünkü ondan başka tutunacak dalımız kalmadı

 2. admin müsaitsen bana bir açıklama yaparmısın
  teşekkür ederim

 3. zaman aşımından dolayı davalar düşmüş olabailirmi şimdiden teşekkür ederim kolay gelsin

 4. bu ay 2 mahkemem yapılmış yeni haberim oldu
  ,henüz mahkeme kararı gelmedi karar gelmeden temyiz edebilirmiyim yoksa kararımı bekleyeyim

 5. admin ve bilgisi olan arkadaşlar uyaptan aldıgım bilgiye göre benim 5 adet dosyam çıktı zaman aşımına ugramışmı acaba tarihler şöle kaşideli tarihi 29. 06, 2008açılış tarihi 09.02.2009 bu bir
  26.06.2008 25.03.2009 bu iki
  26.07.2008 20.01.2009 bu üç
  30.08.2008 23.05.2009 bu dört
  davalar açılmış benim bildigim 6 ay süresi var
  zaman aşımına ugrammışmı bunlar yanıtlarsanız sevinirim saygılar

  • geçmiş olsun metin bey,
   ben de ceza davası açılması için süre 6 ay diye biliyorum.
   sanırım bir de şehir dışı vs diye 30 gün uzatabiliyorlar. ama sonra zaman aşımına uğruyor.

   yanlış bilgi varsa admin veya arkadaşlar düzeltsin lütfen…
   kolay gelsin.

   • ve bildiğim kadarıyla;
    zaman aşımından düşmesi için sizin itirazda bulunmanız gerekir.

    • ilginiz için teşekkür ederim yine saolun
     ALLAH HEPİMİZE YARDIM ETSİN admin net cevap verir inşallah esen kalın

     • ancak şöyle bir ihtimal daha var metin kardeşim çek şikayeti zamanında yapılıyor.ancak savcılıklardaki yoğun iş yükü nedeniyle asliye cezalardaki duruşması 2 yıl sonraya bile gelebiliyor.ben şahsen yaşadım bu detayı da gözden kaçırmayınız.

  • merhaba,

   bahsettiğiniz şikayet zaman aşımıdır.

   karşılıksız çıktığı günden itibaren altı ay içinde şikayet edilmesi yeterlidir.

   Diğer zaman aşımlarını henüz düşünmeyin.

   altı aylık şikayet süresini kontrol etmekte elbetteki yarar vardır . dosya infazda ise siz kontrol etmeyiniz.

  • metin, bu dosyalar ile ilgili ifade verdinmi ? duruşmaya girdin mi ? Temyiz başvurusu yaptın mı ?

   • ifade vermedim admin yeni haberim oldu 2 mahkemem bu ay görülmüş henüz mahkeme kararı gelmedi diger 2 dosyam mahkeme günü 7. ve 10. aylarda ilginiz için teşekkür ederim bir yol gösterirseniz sevinirim

   • mahkemelere girmedim ve temyizde yapmadım saygılarımla

 6. arkadaşlar bu arada medyada sesimizi duyurmaya çalışmaya devam etmeliyiz. Sorunumuzun çabuk çözülebilmesi için medyada sesimizin yükselmesi gerekiyor. Biraz önce bir arkadaşımız flaş tv ye yaşadığımız sorunları problemimizi anlattı .sağolsunlar dinliyorlar konuyla ilgili geri döneceklerini ilettiler. prestürkün duyarlılığından bahsetti. mustafa özbeye ne kadar teşekkür etsek az. arkadaşlar telefonlar mailler flash tarafından bekleniyor üzerine düşersek akşam haber olabilir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da hassasiyet göstereceğinize eminim flash tv tel Tel: (0212) 256 82 82 mail adresi ince36@mynet.com” …. bu yazı başka siteden arkadaşımızın yazısının aynen alıntısı .

 7. bu gun hıc ınfaz durdurma olmuşmu

 8. can ve vedat ben itiraz dilekçemi verdim bana ek karar gelmeden daha tutuklamamı istedikleri cumhurıyet savcılığına daha o gün tutuklamamı kaldırmaları için internet yoluyla göndermişler sizinde elinize karar gelmese bile savcılık kaleminden belki tutuklamanız kalkmış olabilir avukatınız 3 günde 1 baksın ben öyle yaptım.itiraz dilekçemide başka sehirden nöbetçi asli mahkemeye vererek avukatımla gönderdim.gerekçili karar 6 ay içinde anaçak gelirmiş ama tutuklama karar verildiği gün internet yoluyla o gün kalkıyor.birde size türkcel ve aveanın adınıza açılmış telefon hattı varsa bu firmaların sizin adına açılmış icra ve mahkemeleri günü gününe bildiren uyap var ona hemen üye olun kararları günü gününe takip etmiş olursun.

  • aşkım arkadaş, arkadaş diye yazmak zor oluyor sana aşkım bey diyemi mi yazalım aşkım hanım diye mi yazalım. telefon hattının adımıza olması gerekmiyor.ben üyeyim hat arkadaşımın üstüne sistem çalışıyor problem yok.ancak bi problemi var sistemin.abone olmadan önce hakkımızda verilmiş olan cezaları bildirmiyor.

 9. umranıyede ınfaz durdurulmuş

 10. arkadaşlar umranıyede ınfazı durdurmuş şimdı bır avukat arkadaş soyledı

 11. can atak kardeşim ben bursadan bir avukatla görüştüm bursa mahkemeleri hakimleri ortak karar almışlar yargıtay kararlarını bekliyorlarmış
  en azından aşkım nikli arkadaşın avukatının telefonunu alsam bende görüşsem eveden dışarıya çıkamıyoruz bütün işler altüst hayırlısıyla bir net karar çıksa idi şimdiden ilgine teşekkürler.

 12. askım nıcklı arkadaşım bu blog nasıl kullanılır bilmiyorum fakat sana ulaşmak istiyorum konuyu
  daha önce belirttim itirazı verdiğin bursa mahkemesi ve avukat adı veya telefonu mümkünse rica ediyorum hayırlı günler

 13. aşkım nıcklı arkadaş bak bakalım sakaryadakı tahlıyelere gercek veya tuzel dıye bır isim varmı tek ılk mahkeme tutanaklarında var sonrakılerın hıc bırınde yardılanan hıc bır isim yazmıyor

 14. vedat arkadaş aşkım arkadas bursa 10. aslıye de infazı durdurmuş

 15. askım …. bursadaki hangi mahkemeye itiraz ettin
  hangi avukata gittin bana söylermisin bende bursadan ceza aldım yardımcı olursan sevinirim

 16. verdım aşkım nıcklı arkadaş ağır cezalara ıtıraz için dılekce beklıyorum

 17. gerçek kişiler can sen mahkeme kararını okuyunca anlayamıyor musun sende ona göre kendin bir avukat yardımıyla bir dilekçe yaz red ederlerse bir üstü olan ağır ceza mahkemesine ver kararı iptal ettir .göreceksin ki mücadelesini verenler hep kazanaçak ben kazandım sizlerde nerde ceza almıssanız oraya infazı durdurma dilekçelerinizi verin.

 18. sakaryada ınfazı durdurulan tuzel kışılermı gercek kışılermı bılıyorsunuz daha once hem cekın sahıbı hemde cekı ımzalayan ceza alıyordu bılgısı olan varmı

 19. kızımı cok özledım

 20. bugünler geçeçek ve esnaflık yapıpda bu duruma düşenleri başbakanımız kurtaraçak çünkü biz üç kağıtçı değiliz 22 yıldır esnaflık yaptım son 6 aydır bütün her şeyim bitti hapsede girdim ama ben 42 yaşından sonra ne iş yaparım ki gene simit satacam gene esnaflık yapacam başka caremiz var mı hırsızlıkmı yapalım orospulukmu biz sadece çoçuklarımızın karnını doyurma çalışan ve bu aradada borclarımızı azar azar ödemeye çalışıyoruz ama biz hapse girersek bizim çoçuklarımıza kim bakaçak alaçaklılar nasıl azda olsa alaçak lütfen bizi hapse atmayın bırakın borcumuzu ödeyelim eğer malımız mülkümüz varsa zaten alın yeterki hapse atmayın çünkü bu krizi bu işşsizliği biz yaratmadık.lütfen TBMM SESLENİYORUM çek yasasını düzeldin ve bütün sorumluluğuda çeki veren bankalara verin ne alaçaklı nede vereçekli mağdur olsun bankalar herkese kreti kartını vermesini biliyorlarya çekinde ipotek karşılığı sorumluluğu üzerine alsınlar.

 21. Seyfettin TULCU

  Yorumumun Devami
  Saygideger Basbakanim
  iki konuyu zatihalinizle Bolusmek istiyorum 1.Vergi Dairelerinin Uyguladigi ihtiyati Tedbir 2.Karsiliksiz cek verenin Dolandiricilikla Suclanip Hapse atilmasi Konusu
  IHTIYATI TEDBIR :Firmalarimizin Bunyesinde 1800 Calisani vergi ve sigorta borcu olmayan 12 yillik Ticari Hayatinda 2007 besinci ayina kadar aylik 1.000.000 YTL Cek Odeyen Bir Firmalar Toplulugu idik ancak Maliyenin Defter incelememizde Hic bir inceleme Yapmadan Bir Kamyon Defterleri Teslim Ettikten Sonra iki Gun icinde 6.000.000 YTL ihtiyati Tedbir Koymasi Hesaplarimiza Bloke Koymasi Bankalari ve Alis veris Yaptigimiz Esnafi Telasa Sevk Etmis Vadesi Gelmemis Krediler ve Cekleri Tahsil Edilmeye Baslayinca Altindan Kalkilmayan Bir Hal Aldi ve iflasimiz Gerceklesti Simdi Ceklere imza Atan Ailemizin Tek Erkek Cocugu Ceza Evinde Yakinda Bende Gidecegim.Biz Dolandirici Degiliz Tum Namazlarimizda Kul Hakkiyla ALLAH (cc)Karsisina Cikmamak, Alacaklilarla Helallasmayi Nasip Etmesi icin Cenabi Hakka Dua Ediyoruz.Buda Tekrar Calisarak Gerceklesir Hapiste Degil, Lutfen Dolandirici ile istemeyerek odemesini Yapamamis Kisileri Ayirt Edin is as veren insanlara Kapisitesi Bilgi Deneyim ve Becerisi olan insanlari Ulkemiz icin Degerlendirin Bu Tip insanlardan Projeler cozumler oneriler isteyin ve Bolusun Sayin Basbakanim Bu is adamlarini Koruyun Ben Silahli Saldiriya Ugradim Canimi da Almak istediler .Oysa Ben Hizmete Devam Etmek ve Borclarimi Odemek istiyorum umarim Fikir Vermis ve Katki Saglamisimdir. ALLAH (cc)Yar ve Yardimciniz Olsun.Saygilarimla

 22. Seyfettin TULCU

  Sayin; Basbakanim

  Oncelikle Cennet Ulkemizi Cehenneme Cevirmememiz Gerektigine, Devletimizin Milletimizle Barisik Olmasi ,insanlarimizin Sevgiyle,Saygiyla ve Duyarlilikla Meselelere Yaklasmalari Gerektigine Inanan Bir Turkiye Cumhuriyeti Vatandasi Olarak Ulkeme Katkim olmasi icin Sizlere Yorum Yazma Geregi Duyuyorum.Oncelikle ALLAH(cc)Beni Bu Ulkede Dunyaya Getirdigi icin Nasip Ettigi icin Ne Kadar sukur etsem azdir.Simdiye Kadar Cennet ulkeme Hizmet Eden Tas ustune Tas Koyan Her Kese Iktidarlara ve Ozelliklede Sizlere Cok Tesekkur Ediyorum.iktidara Geldiginiz Gunu Hatirliyorum O Kadar Hizmet Aski ile Doluydunuz ki Mazbatanizi almadan Calismaya Basladiniz Hic Bos Durmadiniz Ekibinizle Berabar Gecenizi Gunduzunuze Kattiniz Cok iyi Basladiniz Gerek Orta Doguda Gerek Avrupa ve Dunyada Turkiyemizin Prestijini Geri Kazandirdiniz.Yaptiginiz ve Yapacaginiz Tum Hizmeteler icin Tesekkur Ediyorum. Ancak Lutfen Etrafinizda ki Kendi Cikarlarini Ulke Cikarlarindan Ust Tutan Tuyu Bitmemis Yetim Hakkini Yiyen Siyaseti Kalkan Yapip Hepimizin Hakkini Gasp Eden Kisilere Dikkat Edin Cunku Onlarin isledigi Gunahlara Sizde Ortak Olursunuz

 23. Karşılıksız çek keşide etmekten dolayı keşideciye çek bedeli kadar adli para cezası verilmesi ve bunu haliyle ödeyemeyeceğinden ( ödeyebilse çek bedelini öder ve tüm cezai yaptırımdan kurtulur zaten ) dolaylı olarak hapis cezası ile cezalandırılması bir insanlık ayıbı ve büyük ADALETSİZLİKTİR. Çek , senet vs gibi ödeme araçlarını Nitelikli Dolandırıcılık yapmak suretiyle kullanan şahıslar yüzünden iflas etmiş ve senelerce çekini ödemiş , müflis kişilerde mevcut çek kanunu ile cezalandırılmaktadır. Kanun Koyucunun bu adaletsizlik getiren 3167 sayılı kanunu acilen revize etmesi ve bunun önüne geçmesi bir vatan – vatandaşlık borcudur. 3167 sayılı kanuna göre karşılıksız çek keşide etmek suç olmaktan çıkarılmalı , çeklerede senet vasfı kazandırılmalıdır. Yaptırımlar hiç bir aşamada hürriyeti bağlayıcı olmamalı , tüm ödeme araçlarını kapsayıp toplumda güveni sağlayabilecek şekilde düzenlenmelidir. Örneğin : karşılıksız çek , senet , kredi kartı kullanmak durumlarında çek – senet ve kredi kartı kullanımının yasaklanması vb yaptırımlar getirilebilir. Ama hapis cezası asla. Borcundan dolayı insanı hapisle cezalandırmak hem bu borcun ödenmemesi , hemde yuvaların yıkılmasına sebep olmaktadır. Nitelikli dolandırıcılıktan insanlar yargılanmalı , şikayetler bu yönde olmalı ve dolandırıcılık yapanlar ve yapmayanlar ayrılmalı yüce adalet tecelli etmelidir. Ödeme araçlarını kullanarak kişi yada kurumları Nitelikli dolandırıcılık yaparak dolandıranlar En ağır hapis cezası ile cezalandırılmalıdır. Sayısı milyonlara ulaşan vatandaşımız dolandırıcı olmadığı halde ” karşılıksız çek suçundan mağdurdur. ” Aciz duruma düştüklerinden ceplerinde hukuki mücade verecek parayı bırakın geçinecek parası olmayan vatandaşlarımız vardır. Bir çok borçlarını ödeyemeyen vatandaşımız iflas ettikten sonra can güvenliğini bile sağlayamazken birde devletimiz önünde kaçak duruma düşmekte , yuvaları yıkılmaktadır.

  Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin dış borcu olduğu düşünüldüğünde , T.C Vatandaşlarının borcu olması , iflas etmesi , çek , senet , fatura yada kredi kartı borçlarını ödeyememesi ve yapılandırmaya gitmesi dış borcunu elinde olmayan imkanlar neticesinde çoğu zaman vadesinde ödeyemeyen devletimizin ; borcunu zamanında çeşitli imkansızlıklar yüzünden ödeyemeyen vatandaşını ( çekini , senedini , kredi kartını , kirasını , faturalarını ) gayet normal karşılaması gerekir. Devletimizin bırakın hapisle cezalandırmasını , borçlunun borcunu ödeyebilmesi için uzlaştırıcı rol izlemesi ve borcu olan vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlaması kaçınılmaz hale gelmiştir. Aciz duruma düşen ve borçlarını ödeyemeyen , dolandırıcılıkla hiç bir ilgisi olmadığı halde karşılıksız çek davaları yüzünden hüküm giyen tüm muflis iş adamlarına geçmiş olsun. İnsanların borcundan dolayı Hürriyetinin bağlanmaması gerektiğini düşünen tüm vatandaşlarımızı Başbakanımıza mecliste yeni tasarı taslağı bulunan 3167 sayılı kanunda yapılan büyük hatayı ( karşılıksız çek keşide etmenin , para cezasıyla cezalandırılması ve bunun ödenemediğinde hapis cezasına dönüştürülmesi hususunda ) farketmesi ve iflas eden muflis insanlarla , dolandırıcılıktan yargılanması gereken dolandırıcıların karıştırılmaması için lütfen görüşlerinizi adresinden Başbakanımıza yazınız. Bu hususta mağdur olmuş ve ödeme imkanları 3167 sayılı yasa ile hapis kararı ile elinden alınmış , dolandırıcılık ile alakası olmayan tüm çek mağdurlarına geçmiş olsun. Alacaklılar sizde unutmayınız ki hapis karşılıksız çekten hapis cezası aldırarak muflis insanları mahkum ettirmek size paranızı geri getirmeyeceği gibi size karşı kin , nefret ve beddua olarak dönecektir. Eğer karşınızdaki borçlu durumda olan kişinin kötü niyetli olarak sizi dolandırdığını düşünüyorsanız dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılıktan dava açıp hakkınızı sonuna kadar arayınız. ” Karşılıksız çek keşide etmek ” ten dolayı insanları mahkemeye vermeyiniz. Tehtit etmeyiniz , uzlaşmaya çalışınız. Unutmayınız ki çeklerini elinde olmayan nedenlerden dolayı ödeyememiş insanlarda dolandırılmış , ihanete uğramış ve aciz durumdadırlar. Çek mağdurları yılmayın elbette bir gün adalet tecelli edecektir. Duyarsız kalmayın

Yorum yaparak destek olabilirsiniz

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s