Adalet Reformu Nasıl Olmalı?


Arkadaşlar yargıda reform nasıl olmalı diye uzun bir yazıdır.  kim kaleme almış bulamadım ama çok ilginç uzun da olsa bir inceleyin böyle bir konu  yazılmışsa birileri buna hazırlık mı yapıyor diye düşündüm

Adalet Reformu Nasıl Olmalı?

Ülke gündeminde sık sık kendisinden söz ettiren ‘adalet reformu ‘ hakkında…

1-)Anayasa Mahkemesini yerine Türkiye İnsan Hakları Mahkemesi kurulacaktır. Yargıtay’dan sonra insan hakları ihlal niteliği taşıyan davalar bu mahkemeye ücretsiz olarak iletilecektir. Bunun için hangi hukuk ihlallerinin ve ne tür suçların insan hakları ihlali olduğuna dair ve bu mahkemeni görev-yetki ve çalışma usullerine ilişkin özel bir kanun çıkarılacaktır. Ayrıca yasalardaki ve anayasadaki insan hakları ve hürriyetlerine aykırı hükümlerin iptali için bu mahkemeye doğrudan bireysel başvuru hakkı açıktır.

Türkiye İnsan Hakları Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay, Danıştay üyelerine aday olan hakimler ÖSYM tarafından Hukukun tüm dalları ile ilgili sınava tabi tutulur. Bu sınava, dosyası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde ceza almış, dul ve bekar hakimler giremezler. 100 üzerinden 80 ve üzeri alan hakimler arasından noter huzurunda yapılan BİLGİSAYARLI ATAMA YÖNTEMİ ile boş kadrolara atama yapılır.

2-)Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun toplantıları herkese ve basın mensuplarına açıktır. Hakimler ve Savcılar Kurulu üye sayısı arttırılarak 19 a çıkarılmalıdır. Adalet bakanı ve müsteşar kurul üyeliğinden çıkarılmalıdır. Üyelerin 9 tanesi TBMM tarafından oy çokluğu ile atanmalıdır. Kalan 10 üyeden iki tanesi birinci derece mahkeme hakimlerinden 8 si ise Danıştay ve Yargıtay üyeleri arasında yine Danıştay ve Yargıtay hakimleri arasında yapılan oylamada oy çokluğu ile seçilmelidir.

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları yargı itirazına açıktır. İtiraz makamı da Türkiye İnsan Hakları Mahkemesi’dir.

3-)Kararları temyizden bozulmadan gelen, karara bağlanan dosya sayısı ve kararın alındığı celse sayısı ortalaması hâkimler için performans kriteri olmalıdır. Tayin-terfi ve ücretlendirmede bu ölçüler öncelikle değerlendirmelidir.

4-)Yargı siyasetten ve siyasi baskılardan arındırılmalıdır. Bu amaçla siyasilerin dokunulmazlığı kürsü dokunulmazlığı ile sınırlandırılacaktır. Bürokratların ve memurların ceza yargılanması için amirinden izin alma şartı kaldırılacaktır. Bunun için gerekli anayasa değişikliği referandum yoluyla da olsa yapılmalıdır.

5-)Bölge idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri kaldırılarak idare mahkemesine dönüştürülecektir. Diğer idare mahkemelerdeki fazla dosyalar buraya taşınacaktır.

İdare davalarda davalı idarenin davacı bireyin cevabına ikinci cevap hakkı alınmıştır.

6-)Askeri mahkemeler askeri idare mahkemesine dönüştürülecek temyiz makamı da sivil Danıştay olacaktır. Danıştay savcıları hakim kadrosuna geçirilerek bunlara ait yeni daireler oluşturulacaktır. Danıştay sürecinde tetkik savcısı incelemesi kaldırılmalı, sadece dosyaların usul denetimini yapan tetkik hakimi incelemesi olmalıdır.

Askeri-İdari-Adli yargı ayrımı ortadan kaldırılarak yargı yönetimi tekleştirilmelidir. Askeri yargının yetki alanı; sadece kışla içersinde işlenen ve askerlik göreviyle ilgili, askerler arasında geçen konular ile ilgili suçlarla sınırlandırılmalıdır. Bunların dışındaki suçlarla ilgili olarak; askerler sivil yargının denetimine girmelidirler. Yargıda zaman aşınımı süresi kaldırılmalıdır. Bu Bağlamda Askeri Danıştay ve Askeri Yargıtay kaldırılmalıdır.

7-)TSK’nin idari mali işlerinin denetimi Sayıştay’a devredilecektir. Sayıştay tıpkı Yargıtay ve Danıştay gibi daireler şeklinde yeniden yapılandırılacaktır. Üniversiteler, TSK, Yerel Yönetimler, Üst Kurullar, Kamu ve belediye şirketleri, Bakanlıklar ayrı ayrı dairelerce denetlenecektir. Denetime giden her dosya için bir barkot numarası verilerek bu dosya numarası ile DOSYANIN hangi aşmada olduğu sorgulanacaktır.

8-)Danıştay ve idare mahkemelerinde Yürütmeyi Durdurma talebi olan davalarda davacıya savunma yazılmadan doğrudan ve esastan karar verilecektir.

9-) Her vatandaş ilgili kanunun öngördüğü biçimde başbakan, bakanları ve valileri dava edebilir. Bu kişilerin yargılanması internetten canlı olarak yayınlanacaktır. Ancak bu kişilerin haklarında açılan bir dava bitmeden aynı konuda açılan başka davaların dosyaları tek dava dosyası haline getirilir.

10-) Yüksek bürokratlara, milletvekillerine ve bakanlara karşı açılmış olan benzer nitelikteki davalar birleştirilerek tek dava olarak yürütülür. Dava açanların sayıca en fazla olduğu ildeki ilgili mahkemeye dosya gönderilerek dava orada devam ettirilir. Maddi sıkıntılar ve zaman yetersizliği nedeniyle mahkemeye gelemeyecekler için o kişinin ikametgahına en yakın karakolda mahkeme günü ve saatinde hazır olması istenir. Mahkeme başladığında mahkemede bulunan bir kamera internete bağlanarak msn ortamında ilgili kişinin mahkemeye katılımı sağlanır. Hakimin ve mahkemedeki avukatlar, sanıkların ve tanıkların soruları izleyen kişiye iletilir. Verdiği cevaplar mahkemedeki zapta aynen işlenir. Dava bittiğinde duruşma zaptı internetten çıktı alınarak, MSN görüşmelerinin görüntü zaptı ise CD veya DVD ye kayıt edilerek belirlenecek sembolik ücret karşılığında karakola gelen kişiye verilir.

11-)Devlet vatandaşlarının bilmesi gereken hukuki kuralları öğretmekle ve bizzat tatbik etmekle mükelleftir. Bir vatandaş devletin öngördüğü bir yasağı işlediğinde devletin bu konuda kendisini yeterince bilgilendirmediğini ispat ederse ceza almaz. Bu amaçla her eve internet bağlantısı kurulacak tüm mevzuat hükümleri internet üzerinden tüm vatandaşlara tebliği edilecektir.

12-)Mevcut tüm mevzuat; kelimelerin ifade ettiği anlam-yürürlük tarihi-yayınlandığı dönemdeki demokratik ortam-çakışan hükümler,..gibi temel kriterler bazında analiz edilerek uluslararası sözleşmeler ve doğal hukuk ilkeleri ile ülkemizin geleceği esas alınarak bunların güncelleştirmesi sağlanmalıdır.

13-)Devlet suça sebebiyet veren sosyo-ekonomik, hukuki, kültürel sorunları çözmeden bu suçlarla ilgili ceza veremeyecektir. Bu durumda suçu işleyenin cezai sorumluluğu; bu suça sebebiyet veren ilgili amirleri, ailesi, vd. ilgililer arasında paylaştırılacaktır.

14-)Adalet ve İçişleri Bakanlıkları birleştirilerek Adalet ve İçgüvenlik Bakanlığı adı altında yeniden yapılandırılmalı. Jandarma komutanlıklarına, emniyet müdürlüklerine, polis ve jandarma karakoluna birer savcı ve avukat atanarak çifte sorgulama, ulaşım, kırtasiye çilesi ve giderleri ortadan kaldırılmalı. Karakollarda görevli avukatlar gözaltı sorgulamalarının yanı sıra gündüz saatlerinde halka insan hakları ihlalleri konusunda danışmanlık hizmeti verecektir. Jandarmanın askeri unsurları Kara Kuvvetleri Komutanlığına devredilmelidir. Başsavcı aynı zamanda bulunduğu il ve ilçenin emniyet müdürü olacaktır. Ancak konuyla ilgili kanun yürürlüğe girdiği sırada ilgili il veya ilçe emniyet müdürünün performans puanı başsavcıdan yüksekse o kişi il emniyet müdürü olarak aynı zamanda savcıları da yönetecek, ilgili başsavcı da il emniyet müdürü yardımcısı olacak.

15-)Karakollara internet bağlantılı web kameralar yerleştirilerek telekonferans yoluyla sorgulamalar ve ulaşım güçlüğü yaşayan tanıkların bu yolla mahkemeye katılımı temin edilmelidir. Gerekli görüldüğünde hakim kararıyla savcılık sorgusunda ve mahkeme sorgusunda şüphelilere ve tanıklara sırasıyla;

a-Doğruyu söyleyici ilaçlı iğne yapılacak

b-Adli tıp uzmanı tarafında hipnoz yapılacak.

c-Fonksiyonel Manyetik Rezonans tekniğiyle çalışan yalan makinesine bağlanarak sorgulama yapılacaktır. Böylelikle kişinin yalan söyleme şansı ortadan kalkacaktır.

16-)Tüm köy ve mahalle muhtarlıkları il-ilçe veya belediye meclis üyesi yapılacaktır. Herkes-ikametgah-nakil,;vb. tüm muhtarlık işlemlerini bağlı oldukları jandarma ve polis karakollarında yaptıracaktır. İş-evlenme ve okul sebebiyle yapılacak ikametgâh değişiklikleri ilgili işlemin yapıldığına dair resmi belge sunulmak suretiyle yapılacaktır. İkametgah ile hanenin sabit telefon numaraları IP benzeri sistemle ilişikli hale getirilecektir. İl dışına yapılacak her türlü çıkış için bağlı bulunulan karakola telefon-internet-faks gibi yollarla çıkılmadan evvel mutlak suretle haber verilecektir. Polis ve jandarma, suçlu ve kabahatli davranışlar içindeki tüm şahısların durumunu ikametgah ve nüfus suretlerine kırmızı yazıyla yazacaklardır. Bu şahıslar durumlarını düzeltmedikçe bulundukları şehirden hiçbir yere gidemeyeceklerdir.

17-)Sivil dedektif büroları kurularak davacıların ve müdahillerin delil temin etmeleri kolaylaştırılmalıdır. Adalet ve İçgüvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yasa ve yönetmelikle bu dedektiflik bürolarının amaçları ve çalışma standartları belirlenmelidir. Sivil dedektif büroları kurularak davacıların ve müdahillerin delil temin etmeleri kolaylaştırılmalıdır.. Bu şekilde toplanan deliller mahkemelerce geçerli kabul edilmelidir. Böylece vatandaşlar delil toplamaya çalışırken deli olmaktan kurtulur. Buna yönelik harcama belgeleri vergiden düşmelidir

18-)Mahkemeler parasız olmalıdır. Bu amaçla Milletvekili Lokman AYVA’nın hazırladığı Elektronik Tebligat Kanunu tasarısı geliştirilerek internet tabanlı hızlı-etkin ve ücretsiz adalet hizmeti sağlamanın altyapısı sağlanmalıdır. Bunun için, AB Fonları-Evrensel İletişim Fonu-Eğitim-İletişime Vergi Desteği Altında Sponsorluk Fon,…Gibi maddi katkılar yardımıyla Türkiye’deki her eve; bilgisayar ve ADSL internet erişimi sağlanmalıdır. Bu şekilde devlet-bankalar-özel kuruluşlar,…posta-tebligat ve iletişim giderlerinden tasarruf etmiş olacaklar Belediyelerin ve özel kuruluşların (Telekom-Tedaş-vb) yaptığı ve yapacağı altyapı kazı programlarının tarihleri çakıştırılarak eş zamanlı olarak yapılacak kazılarla birim yatırım maliyeti düşürülerek kablo internet altyapısı kurulur. Başta köyler olmak üzere ulaşım güçlüğü yaşanan tüm yerleşim birimleri içinde uydu internet-prizli internet ve yeni geliştirilen internet iletişlim teknolojileri kullanılarak tüm yurtta internet bağlantıları tamamlanmalıdır. Mahkeme tebligatları e-posta üzerinden yapılabilmelidir.

Bu sistem tam yerleşene kadar yapılacak olan mahkeme tebligatları, ilgili kişinin ikametgahına en yakın PTT den o adrese bakan dağıtıcı kanalıyla çağırı pusulası gönderilir. Tebligatı alacak olan kişi ilgili PTT şubesine gelerek adına e-posta kanalıyla gelen tebligat çıktısını çıktı maliyet ücretini sayfa başı 100 Ykr olarak ödeyerek imza karşılığı teslim alır. Bu teknolojik altyapı tüm yurtta yerleştikten sonra dava tebligatlarına cevap süresi 30 günden 15 güne indirilecektir.

19-)Parası ve geliri olmayan vatandaşlarının tüm yargı ve savunma giderleri devlet tarafından karşılanacaktır. Bu kişiler çalışamayacak derecede özürlü ve yaşlı değilse bu borcunu karşılığını kamu işlerinde çalışarak ödeyecektirler. Kimlerin gerçekten fakir olduğu internet ortamından sadece TC kimlik no sorgulaması ile test ve teyit edilmelidir. Bunun için tüm tapu bilgileri-maaş bilgileri-kira gelirleri, banka hesapları vb tüm kazançlar internet ortamına aktarılmalıdır.

20-)Tüm adliyelerde halka yönelik internet kullanma, çıktı alma, doküman taratma, fotokopi çektirme, kitap okuma ve ücretsiz hukuki danışma için elverişli imkanlar sağlanmalıdır.

21-)Dava açanlardan dosya parasından başka hiçbir isim altında ve hiçbir şekilde para alınmayacak. Elektronik Tebligat Kanunu çıkarılarak, her muhtarlığa, polis ve jandarma karakolları eliyle e posta üzerinden çıktı alınarak ilgiliye tebliğ edilecektir. Cep telefonu bilinen ve bulunan şahıslara savcılık çağrı ve dava tarihi tebligatları cep mesaj ile yollanacaktır. Bunun için UYAP programı yazılım, sunucular, kablo hattı, priz internet ve uydu internet ile desteklenecektir. Bilirkişilere dosyaları PDF formatında kopyalanarak UYAP üzerinden e-posta yoluyla gönderilecek ve aynı yolla alınacaktır.

22-) Dava dosyalarının içeriği güncel davalardan geriye doğru hızlı tarayıcılar desteğinde-word ve pdf formalarında elektronik ortama kayıt edilir. Bu kayıtlar CD lere yüklenir. Avukatlar-taraflar-bilirkişi ve hakim davayı hızlı bir biçimde CD ortamından inceleyebilir. Böylece dava değerlendirme süreci daha hızlı işler.

Her davanın karar aşamasından önceki oturumda bilirkişi heyetinin raporları kişisel gözlem sonuçları dava dosyasına eklenecektir. Hangi davalarda kimlerin bilirkişi olacağı bir kanunla belirlenecektir. Görev ve yetkiye ilişkin, bilirkişi ihtiyacına ilişkin, yani karar için ne gerekiyorsa ilk celsede karara bağlanmalıdır. Bilirkişi raporunu kararın kendisine tebliğinden itibaren en geç 15 gün içersinde mahkemeye ulaştırılmış olmalıdır.

23-)Özellikle Büyükşehirlerde yerlere tüküren, yerlere çöp atan, kamuya açık yerlerde müstehcen küfürler eden insanlar kamerayla tespit edildiklerinde bir milyar TL cezaya çarptırılmalı. Kimliğine parayı ödeyene kadar el konulmalı. Kendisi 10 yıl seçme ve seçilme hakkından mahrum bırakılmalıdır. Suçun tekrarı halinde bu kişiler doğu ve güneydoğu köylerinde 10 yıl zorunlu ikamete ve yol ve altyapı işlerinde çalışmaya mecbur tutulmalıdırlar. Başta İstanbul olmak üzere tüm büyükşehirler ahlaksız, kültürsüz ve seviyesiz insanlardan arındırılmalıdır.

24-)Kamera kaydı olmak şartıyla kapalı alanlarda sigara içenlere ceza kesenlere, trafik suçu işleyenlere, yerlere tükürenlere, vb. gibi fiilleri işleyenleri tesbit eden ve ihbar eden şahıslara, suçlu şahsa kesilen cezanın %10 prim olarak ödenmelidir.

25-)PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerine silah ve mühimmat temin eden ülkelere gerekli yaptırımlarla beraber terörden zarar gören vatandaşlarımızın bu ülke yönetimlerine tazminat davası açmaları imkanı sağlanmalıdır.

26-)Bugüne dek AHİM de Türkiye’nin kaybetmiş olduğu davalarda ve iç hukukta devletin kaybetmiş olduğu davalarda ödenmiş olan toplam tazminat tutarı hesaplanarak bu bedel; zaman aşınımı olmaksızın bu yanlışa sebebiyet veren tüm kamu görevlileriyle ilgili hakim ve savcılara, bunlar ölmüşlerse mirasçılarına ödettirilmelidir.

27-)Hakim ve savcılar derhal, hızlı okuma tekniği, bilgisayar operatörlüğü, bilişim hukuku, zaman yönetimi ile yabancı dil kursu görmelidirler.

28-)Davasına baktığı kişilerle mesai dışında ve sosyal ortamlarda sıcak ilişki içersinde oldukları kamera kayıtları ile tesbit edilen hakim ve savcılara soruşturma açılacaktır.

29-)Hakim ve savcıların maaşları Cumhurbaşkanının maaşından fazla yazılmamak kaydıyla açık çek üzerine yazılarak ödenecektir.

30-)Hakim değişikliği bahanesiyle artık dava uzatılmayacak. Bir dava en çok 4 celsede ya bitecek ya da o davaya bakan hakimin işi bitecek. Bunun için ilk duruşmada görev-yetki reddi, bilirkişi tesbiti, delil tesbiti, tanık çağrısı,..gibi davayı ilgilendiren tüm hususlar ara karar ile karara bağlanacak. İkinci duruşmanın tarihi bilirkişiden dönüş süresi hesap edilerek belirlenecek. Üçüncü celsede kesin karar çıkacak. Eğer 2. duruşmada kendisinden bilgi ve belge istenen kişi ve kuruluş istenen bilgi ve belgeyi getirmez veya tanıklık için çağrılan kişi gelmezse özel tim marifetiyle zorla 3. duruşmaya getirtilecektir. Bu kişiye kolluk kuvvetinin ulaşım, vb. tüm masrafları tahsil edilecektir. Bu tür davalarda karar 4. celsede gerekçesiyle beraber çıkacaktır.

Temyizde esas veya usulden bozulan dava, alt derece mahkemesine iletilmeden, görüşülüp karara bağlanacak. Bu karar kesin karar olup iç hukuk süreci bitmiş olacak. Yargıtay Genel Kurulu’na karar düzeltme başvurusu yapılmaz. Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulu ancak karar vermekte güçlük çekilen davalarda bir jüri gibi toplanarak karar verir. Yalnız insan hakları ihaline ilişkin davalar 3. basamak yargı olarak Türkiye İnsan Hakları Mahkemesi’ne sunulur.

31-) Tazminat davalarında, Roma Hukuku’ndaki EFENDİ-KÖLÜ ilişkisin andıran; tazminat talebinde maddi ve sosyal statü ayrımı kaldırılacaktır. Yani fakir bir vatandaş manevi tazminat talebi ile istediği miktarı talep edebilir. Bu manevi tazminat hakim tarafından haklı görülürse tazminatı ödemek zorunda kalacak olan kişinin maddi gücünü esas alarak karar verir.

32-)İsim ve soyisim değişikliği için Nüfus Müdürlüğüne dava açma zorunluluğu kaldırılacaktır. İlgili kanuna aykırı ve gayri ahlaki anlam ifade eden isimler ve soyisimler dışındaki tüm isim ve soyisim değişikliği noterden kayıtlı bulunan nüfus müdürlüğüne ihtarname çekilerek yapılacaktır.

33-)Hukuk mahkemelerinde davalar; tanık dinletme ve keşif yapma haricinde duruşmasız olarak dosya üzerinden yürütülecektir. Bunun dışında duruşma; tarafların ortak isteğiyle yapılacaktır.

34-)Devletin kurum ve kuruluşları birbirlerine karşı davacı olabileceklerdir.
35-)Elde yolsuzluk ve insan haklarına yönelik haksızlık belgesi varsa aradan elli sene zamanda geçse yüz sene zaman da geçse o konuyla ilgili dava açılır yargılama yapılır, haklar teslim edilir. Yolsuzluk yaptığı yargı kararıyla kesinleşenlerin mal varlıkların ve banka hesaplarına derhal el konur. Mal kaçırma varsa derhal tespit edilip gereği yapılır.

36-)Mahkeme binalarının dışında keşif dışında da gerektiğinde cumartesi-Pazar da yargılamalar yapılabilecektir. Sanık yakınları, ilgili kamu görevlileri ve basın mensupları dışındaki izleyiciler hakimin belirleyeceği ücrete tabidir.

37-)Genel ahlaka aykırı suçlar ile süreci ve açıklandığında ülke güvenliğini tehdit edecek nitelikteki davaların yargılamaları basına kapalıdır. Tüm duruşmalar kamera ve ses kaydı altına alınacaktır.

38-)Elde yeterli akli ve maddi delil varsa insan hakları ihlalleri ve yolsuzluk-usulsüzlük davalarında dava açmada zaman aşımı yoktur. Ayıca sonradan ele geçirilen delillere dayandırılmak koşuluyla açılan davadaki iddialar geliştirilebilir.

39-)Mahkeme kapısına asılan listedeki sıraya kesinlikle uyulacak. Avukatı yok diye kimsenin davası sonraya bırakılmayacak.

40-)Tüm vatandaşların kimlik, adli kayıt, ikametgah, mali kayıt, tapu kaydı, sağlık ve eğitim bilgileri dijital ortama aktarılarak yargının hızlı, etkin ve adil karar alması sağlanacaktır.

41-)Yargılamalarda çapraz sorgu usulü uygulanacaktır.

42-)Maddi delillerin yanında akli delilde delil olarak kabul edilecektir.

43-)Savcılar ve hakimler başvuru olmaksızın kendiliklerinden dava açabileceklerdir.

44-)Mahkemede şahitlik yapacak olan 18 yaş üstü kişilerin içki-sigara-uyuşturucu bağımlısı olmaları ve yüz kızartıcı suçları olmaları halinde şahitlikleri geçerli kabul edilmemelidir

45-)Düşünce suçu yoktur. Ancak maddi ve mantıklı delil göstermeden kişileri ve/veya kuruluşları veya bunların fikirlerini suçlamak yasaktır.

46-)Mahkeme kararlarının gereğini kendisine tebliğinden 20 gün içinde yapmayan kamu görevlilerinin görevine derhal son verilecektir. Bu işleme karşı iç hukuk yolu kapalıdır. Bu işleme itiraz edecek olan kişi doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurabilir.

47-)Hapishaneler özelleştirilerek yerine çalışma kampları açılacaktır. Suçluluğu mahkeme kararıyla kesinleşenler, ülkenin tümüne yayılacak olan çalışma kamplarında kamu işlerinde (erozyonla mücadele, karla mücadele, doğal afetlere müdahalede altyapı-inşaat-orman bakım ve geliştirme-okul ve işyerlerinin tamirat ve tadilat işlemleri gibi işlerde) asgari ücret karşılığı çalıştırılacaklardır. Bu arada gün boyunca dinlenme aralıklarında MP3 çalarlı kulaklıktan kişisel gelişimlerine yönelik telkin dinleyeceklerdir. Bu kişilere zorunlu olarak kişisel gelişim kitapları okuma cezası da uygulanacak. NLP ve kişisel gelişim uzmanlarının süpervizörlerinin denetiminde kusurlarını düzeltip yeni bir insan olmaları sağlanacaktır.

48-)Nereden buldun kanunu çıkacaktır. Tüm Türkiye’nin gayrimenkul envanter sayımı yapılmalı bunlar bilgisayar ortamına oradan internet ortamına taşınmalıdır. Elde edilen verilerin tüm kamu kuruluşlarıyla entegrasyonu sağlanmalıdır. Bu amaçla, muhtar satışları ve emlakçı satışları kaldırılarak tüm gayrimenkul satışlarına noter onayı şartı getirilmelidir. Bu amaçla tüm noterlerin; internet ağı üzerinden tapu müdürlüklerine defterdarlıklara entegrasyonu sağlanmalıdırlar. Tapu Sicil Müdürlüğünün ve Adli Sicil Müdürlüğünün internet üzerinden online tapu ve adli sicil bilgilerini sunması sağlanmalıdır.

Tesbit edilen menkul ve gayrimenkul varlıkların gerçek sahiplerine sayım sonuçlarında kendilerine ait elde edilen gayrimenkul bilgilerinin tebliğinden itibaren bir ay içinde bu varlıkları nasıl elde ettiklerini belgeleriyle ispat etmezlerse bunlar derhal hazineye aktarılacak. Geriye dönük paralarını yurt dışına ve kayıt dışı olarak aktaranlar tesbit edilerek aynı işlem bunlara da uygulanacak

49-)Sabıka kayıtları, tapu harçları v.d. harçlar ve kesilen para cezalarından oluşan fon HAVUZ SİSTEMİ içersinde toplanacaktır. Bu parayla, yargı mensuplarının gelir destekleri ile donanımı ve malzemeleri yetersiz mahkeme binalarının her türlü masrafları karşılanacaktır.

50-)Boşanmak için mahkemeye müracaat edenler öncelikle ilgili uzman doktorların (ürolog, jinekolog, psikiyatri) ve uzman psikologun muayene ve testlerinden geçeceklerdir. Daha sonra bir aile danışma uzmanı, ailenin oturduğu evi ve komşularını ziyaret edip inceleyerek bir rapor hazırlayacaktır. Mahkeme öncelikle verileri dikkate alarak karı-koca beyanatları ve diğer tanıkların sözlerini dinledikten sonra karara varacaktır.

51-)Devlet sırlarının tanımı: çıkartılacak bir kanunla tüm ayrıntılarıyla belirlenecektir. Ancak esas olarak: Devletin dış düşmanlarına koz verecek nitelikteki bilgileri ve açıklamaları kapsar. Devlet sırrı kavramı kamu yöneticilerinin kusurlarını gizlemek ve yapıcı muhalefeti susturmak için kullanılamaz.

52-)Avukatlar ve sivil dedektifler şirket kurarak danışmanlık, bilgi-belge toplamak veya bunun gibi işler yapabilirler.

Avukatların reklam yasağı kaldırılmalıdır. Avukatlar bürolarına danışma için gelenlere genel bilgi verirken para alamazlar. Avukatlar vekâletini almadıkları kişilerden hiçbir suretle para alamazlar.

53-)Avukatlara branşlaşma zorunluluğu getirilerek şu branşlar altında dava kabul etmeleri sağlanmalıdır: KAMU HUKUKU-CEZA HUKUKU-ÖZEL HUKUK-BİLİŞİM HUKUKU

AKTİF HABER 22.01.2010

Reklamlar

4 responses to “Adalet Reformu Nasıl Olmalı?

 1. Yazıyı ben yazdım.Daha iyi bilenlenler varsa daha iyisini oturup yazsınlar.Hasan BAŞAR.www.haberlerinefendisi.net

 2. yazının dili bana ciddi gelmedi.

  • mantığı yada beklentisi ne olabilir
   içlerinden cımbızlama olabilirmi

  • Bizzat Sadullah ERGİN ‘in açıkladığı şeyler var. Adalet hızlanacak deniyor. Olaya dogmatik, pragmatik yada pratik yaklaşınca iş yargıyı basitleştirmeye gidiyor.

   çek kanunu bunun güncel halidir.

   1983 ‘den beri bir şekilde işleyen yasa 2003 yılında değişti. Savunma hakkı kaldırıldı. Açıklama çok basitdi .”davalar uzun sürüyor :)”

   bu işin sonu iyi değil. Hukuk basit bir kavram değildir. Magna Carta ‘dan gelen temeller vardır.

   Yargı işlemiyor. Hukuk ‘un önünü kes.
   Suç artıyor. cezaevi inşa et.
   çekler karşılıksız çıkıyor. karşılık çek keşidecisinin elini kes.

   bu işi, hukuk çözecektir. Yargı çözecektir.

Yorum yaparak destek olabilirsiniz

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s